BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Sławomir (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Tytuł
Finansowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich ze środków UE
Financing Non-Agricultural Activities in Rural Areas of Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 335-343, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Wspólna Polityka Rolna, Fundusze unijne, Pozarolnicza działalność gospodarcza, Rozwój obszarów wiejskich, Finansowanie rolnictwa
Agriculture, Rural areas, Common Agricultural Policy (CAP), EU funds, Non-agricultural economic activity, Rural development, Agricultural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualnym potrzebom wsi w zakresie dywersyfikacji źródeł zarobkowania na obszarach wiejskich, odpowiadają działania promujące przedsiębiorczość, tworzenie miejsc pracy na wsi. Pozwala to na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich nie tylko poprzez wzrost dochodów, ale także pośrednio poprzez wzrost dostępności do nowotworzonych bądź rozwijanych usług. Przed akcesją udzielano pomocy w formie pożyczek na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, a po akcesji udziela się wsparcia w ramach środków współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The current needs for diversification of income sources in the rural areas, are compliant with the efforts to promote entrepreneurship and employment in the rural areas. This allows to improve the quality of life in the rural areas not only through increased income, but also indirectly by increasing accessibility to the newly established or developing services. Before the accession, certain assistance was provided in a form of loans for creating and maintaining workplaces, and the post-accession assistance has been co-financed by the European Union funds earmarked for: diversification towards non-agricultural activities; creation and development of micro.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2011. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Poradnik dla beneficjentów, Warszawa.
  2. Bański Jerzy. 2010, Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata. 2008. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Infos.
  4. Wasilewski Adam. 2011. Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich /w:/ Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
  5. Witeska Ewa, Wiatrak Tomasz. 2013, Rola ARiMR w modernizacji polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  6. [www 1] http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 15.02.2016).
  7. [www 2] http://www.minrol.gov.pl (dostęp 12.01.2016).
  8. [www 3] htpp://www.parp.gov.pl (dostęp 26.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu