BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pochopień Sabina (Uniwersytet Wrocławski, doktorantka)
Tytuł
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracodawcy ze zbiorowymi podmiotami prawa pracy
Protection of Enterprise Secrets in Relationship Between Employer and Collective Labour Law Entities
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 8, s. 27-33, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zbiorowe stosunki pracy, Związki zawodowe, Dostęp do informacji, Tajemnica przedsiębiorstwa, Informacja poufna, Ochrona informacji niejawnych, Nieuczciwa konkurencja, Regulacje prawne
Collective labour relations, Trade unions, Access to information, Enterprise secrets, Confidential information, Protection of classified information, Unfair competition, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz wiele innych aktów prawnych nakłada na pracodawcę obowiązek przekazywania związkom zawodowym oraz innym przedstawicielstwom pracowniczym informacji poufnych, wśród których mogą znaleźć się te kwalifikowane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest wskazanie zasad, na jakich podmioty zbiorowego prawa pracy uzyskują dostęp do informacji poufnych pracodawcy kwalifikowanych jako tajemnica przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów prawnych mających na celu ochronę tych informacji, a także charakterystyka odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty zbiorowego prawa pracy za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Autorka stawia tezę, że obowiązujące obecnie regulacje prawne, obarczając pracodawcę licznymi obowiązkami informacyjnymi, nie zapewniają dostatecznego poziomu ochrony jego informacji poufnych. (abstrakt oryginalny)

Trade Union Act of 23 May 1991, The Act of 7 April 2006 on informing and consulting employees and many others statutes oblige employer to provide confidential information, including enterprise secrets to trade unions and another employees representatives. The purpose of the article is to present rules concerning gaining access to enterprise secrets by trade unions and another employees representatives as well as showing legal mechanism protecting this kind of information and responsibilty for revealing them. According to the author, in this moment, employer who provides eneterprise secrets to trade union and another employees representatives does not get adequate legal protection of this information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, K.W. (2004). Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o zwolnieniach grupowych. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 2. Borowicz, J. (2007). Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie informacji i konsultacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6), 22-30.
 3. Boruta, I. (2004). W: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 4. Czerniak-Swędzioł, J. (2007). Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Derlacz-Wawrowska, M. (2015). Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 6. Dorre-Nowak, D. (2008). Ochrona interesów pracodawcy a proces informowania i konsultacji. W: A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy. Kraków: Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce.
 7. Florek, L. (2010). Prawo związku zawodowego do informacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 2-7.
 8. Gniewek, E. (2011). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Kuczyński T. (1995). Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności związków zawodowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 47-54.
 10. Latos-Miłkowska, M. (2013). Ochrona interesu pracodawcy. Warszawa: LexisNexis.
 11. Lewandowicz-Machnikowska, M. (2000). Podmioty prawa pracy zdolne do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 21-27.
 12. Michalak, A. (2011). W: M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 13. Nowińska, E. du Vail, M. (2010). Ustawa о zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis".
 14. Olejniczak, A. (2014). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania-część ogólna. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 15. Sanetra, W. (1991). Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Smusz-Kulesza, M. (2012). Zbiorowe prawo pracowników do informacji, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 17. Sołtysiński, S. Gogulski, S. (2016). W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Tomanek, A. (2016). Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy. W: H. Szurgacz, Z. Kubot, T. Kuczyński, A. Tomanek (red.), Prawo pracy. Zarys wykładu. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu