BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
W kwestii transferów finansowych między Unią Europejską a Polską
In the Matter of Financial Transfers Between EU and Poland
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 205-217, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Międzynarodowe przepływy finansowe, Transfer pieniężny międzynarodowy, Korzyści gospodarcze
International financial flows, International money transfer, Economic benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem pracy jest identyfikacja przychodów z Unii Europejskiej, ich dynamiki i struktury oraz rozchodów Polski na rzecz Unii, aby ustalić pozycję netto kraju oraz ich rolę w PKB Polski.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest ilościowa i jakościowa analiza przepływów finansowych między Unią Europejską a Polską. Badania oparto na metodzie opisowej z dynamiczną analizą zebranego materiału statystycznego pochodzącego z baz danych NBP i Ministerstwa Finansów.
PROCES WYWODU: Pracę podzielono na trzy główne części. W pierwszej przedstawiono wartości transferów finansowych z Unii Europejskiej i ich dynamikę, w drugiej strukturę tych przychodów, a w trzeciej rozchody pieniężne Polski na rzecz Unii oraz pozycję netto kraju.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badania dowiodły, że bilans przepływów finansowych między Unią a Polską jest od pierwszego roku członkostwa korzystny. Kraj jest bowiem beneficjentem netto coraz większych dotacji unijnych. Ich rola w PKB wykazuje również tendencję rosnącą.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badań winny być szeroko upowszechniane w społeczeństwie w celu przekonania nie tylko europrzeciwników do korzyści finansowych wynikających z naszego członkostwa w tej organizacji. Należy także kontynuować dalsze badania oparte jednak na danych pierwotnych pochodzących od beneficjentów na temat efektywności wykorzystania transferów unijnych. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is to identify the receivables from EU, their structure and dynamics and Poland's contributions to EU, in order to set a net position of a country and its role in Poland's GDP.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic research problem is quantitative and qualitative analysis of the financial transfers between EU and Poland. Research is based on a descriptive method with dynamic analysis of statistical data from data bases of NBP and Ministry of Finance.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The work is divided into three parts. The first presents the value of transfers from EU and their dynamics, the second the structure of receivables from EU and the third Poland's contributions to EU and net position.
RESEARCH RESULTS: Research conclusions show, that that balance of flow between EU and Poland is favorable for our country from the first year of membership. Poland is net beneficiary of increasing EU grants. Their role in GDP also show growing tendency.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Research findings should be widely disseminated in the society in order to convince not only euro-sceptics to financial benefits resulted from our membership in this organization. Further research should be continued based on the original data from the beneficiaries about efficiency of EU' transfers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat. (2016). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: wrzesień 2016).
 2. Kawecka-Wyrzykowska, E. (2010). Przepływy finansowe miedzy Polską a budżetem UE - efekty akcesji i możliwości zmiany. Problemy Zarządzania, vol. 8, 1(27).
 3. Ministerstwo Finansów. (2016a). Transfery finansowe Polska - Unia Europejska, zestawienie transferów. Pozyskano z: www.inf.gov.pl.
 4. Ministerstwo Finansów. (2016b). Informacja o transferach finansowych UE-PL, lipiec 2016 - część opisowa. Pozyskano z: www.mf.gov.pl (dostęp: wrzesień 2016).
 5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2014). Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju. Warszawa.
 6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2014). Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE - przegląd najważniejszych zmian. Warszawa.
 7. NBP. (2015). Statystyka bilansu płatniczego. Uwagi metodologiczne. Warszawa: Departament Statystyki NBP.
 8. NBP. (2016a). Pozyskano z: www.nbp.pl-kursy (dostęp: wrzesień 2016).
 9. NBP. (2016b). Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. Pozyskano z: www.nbp.pl (dostęp: wrzesień 2016).
 10. Oręziak, L. (2004). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 11. Parlament Europejski. (2016). Pozyskano z: www.europarl.europa.eu (dostęp: wrzesień 2016).
 12. Portal Funduszy Europejskich. (2016). Efekty realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Pozyskano z: https://www.efs.2007-2013.gov.pl (dostęp: wrzesień 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082310
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu