BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korbutowicz Teresa (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Regionalna pomoc publiczna w UE od 2014 roku
Regional State Aid in the EU Since 2014
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 219-238, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc regionalna UE, Dywersyfikacja, Inwestycje
Public aid, EU regional aid, Diversification, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie nowych reguł udzielania regionalnej pomocy publicznej w UE określonych w wytycznych i rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych oraz wskazanie możliwych efektów ich stosowania.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule analizie jakościowej poddane zostały wprowadzone zasady pomocy regionalnej i ilościowe zmiany wielkości przyznawanej pomocy. Na przykładach zgłoszonych programów pomocy wskazano jakie są kierunki udzielanego przez państwa wsparcia.
PROCES WYWODU: Wywód składa się z części stanowiącej analizę nowych zasad przyznawania pomocy wprowadzonych przez wytyczne dotyczące pomocy regionalnej, które uzupełnia analiza postanowień nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych. Ostatnia część pracy przedstawia analizę ilościową danych statystycznych Eurostatu i jakościową zgłoszonych przez państwa UE programów pomocy regionalnej.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że nowe zasady dotyczące pomocy regionalnej, a zwłaszcza wymogi stawiane inwestycjom ograniczają możliwość przenoszenia działalności gospodarczej między państwami z uwagi na oferowane środki pomocy. Może to utrudnić regionom o niskim zaawansowaniu technologicznym pozyskanie inwestycji zagranicznych. Niejednoznaczność użytego w wytycznych terminu dywersyfikacja działalności przy inwestycjach dużych przedsiębiorstw daje Komisji możliwość szerokiej interpretacji i akceptacji wniosków o przyznanie pomocy.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy starannie przygotowywać i wykonywać programy pomocy publicznej, aby osiągnąć zamierzone cele i nie narazić się na zarzut nielegalności udzielonego wsparcia w regionach. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This article aims to introduce new rules of regional aid in the EU as laid down in the Guidelines and the Regulation on block exemption and an indication of the possible effects of their use.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem of research is to determine how new rules for regional aid in the EU affect the direction, size and the possibility to grant aid by Member States. The article was used by analysis and logical reasoning in relation to the new rules contained in the regional aid guidelines for 2014-2020 and the Commission Regulation No. 651/2014, reports of the European Commission and the method of quantitative analysis of the Eurostat statistics, as well as Commission decisions on the regional aid schemes.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of two parts constituting the analysis of new aid rules introduced by the Guidelines on regional aid, which complements the analysis of the provisions of the new Regulation on the block exemption. The last part of the work presents a quantitative analysis of the Eurostat statistics and qualitative reported by EU regional state aid schemes.
RESEARCH RESULTS: Analyses show that the new rules on regional aid, and especially the requirements for investments, limit the possibility of transfer of economic activity between the countries due to the offered state aid. This can make it difficult for regions with low-tech attracting foreign investment. The ambiguity in the Guidelines used the term diversification with investments of large enterprises gives the Commission the possibility of broad interpretation and acceptance of applications for state aid.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: It should carefully prepare and execute programs of state aid to achieve its objectives and does not expose the objection of illegality of the support in the regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak, A. (2013a). Koncepcja krajowej pomocy regionalnej w latach 2014-2020. Unia Europejska.pl, 3, 16-25.
 2. Ambroziak, A. (2013b). Wpływ wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom w Polsce w latach 2014-2020. Unia Europejska.pl, 5, 17-28.
 3. Dziembała, M. (2015). Wspieranie inteligentnych specjalizacji regionów w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 279-289.
 4. Eurostat. (2016a). Aid by main objectives - % of GDP. Pozyskano z: http://ec.europa.eu./eurostat/tgm_comp/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=comp_sa_02 (dostęp: 29.09.2016).
 5. Eurostat. (2016b). Block-exempted aid - % GDP. Pozyskano z: http://ec.europa.eu./eurostat/tgm_comp/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=comp_sa_02 (dostęp: 29.09.2016).
 6. Eurostat. (2016c). Block-exempted aid - million EUR. Pozyskano z: http://ec.europa.eu./eurostat/tgm_comp/printable.do?tab=table&plugin1&language=en&pcode=comp_sa_02 (dostęp: 29.09.2016).
 7. Jankowska, M. i Marek, M. (2009). Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Komunikat Komisji. (2012). Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa.COM/2012/0209 final.
 9. Nowakowska, A. (2015). Inteligentne specjalizacje regionalne - nowa idea i wyzwania dla polityki regionalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 311-319.
 10. Postuła, J. i Werner, A. (2006). Pomoc publiczna. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 11. Report. (2013). Report on Competition Policy 2012, COM(2013)159 final.
 12. Report. (2014). Report on Competition Policy 2013, COM(2014)249 final.
 13. Report. (2015). Report on Competition Policy 2014, COM (2015)247 final.
 14. Report. (2016). Report on Competition Policy 2015, COM(2016)393 final.
 15. Rozporządzenie Komisji. (2014). Rozporządzenie nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu. Dz. Urz. L 187, 26.06.2014.
 16. Traktat. (2010). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W: Prawo Unii Europejskiej, E. Skibińska (wprowadzenie)Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 17. Wytyczne. (2013). Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Dz. Urz. C 209, 23.07.2013, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.0823011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu