BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glabiszewski Waldemar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Potencjał desorpcyjny dawców technologii w procesie ich transferu do przedsiębiorstw finansowych
The desorptive capacity of technology givers in the process of their transfer to financial companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 397-410, tab., bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Innowacje
Technology transfer (TT), Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transfer technologii stał się współcześnie powszechnym źródłem innowacji, a przez to tak pożądanego w warunkach silnej konkurencji rozwoju przedsiębiorstw. Skuteczność tego protechnologicznego przedsięwzięcia jest podyktowana przede wszystkim potencjałem absorpcyjnym biorcy technologii. Jednak znaczącą rolę w transferze innowacyjnej technologii może odgrywać również jej dawca, dysponujący określonym potencjałem desorpcyjnym. A zatem biorca technologii powinien bardzo rozważnie dokonywać wyboru jej dostawcy, jako że ten może stać się głównym czynnikiem jego sukcesu. W niniejszym opracowaniu autor, opierając się na wynikach badania ankietowego, podejmuje próbę oceny wpływu potencjału desorpcyjnego dawców technologii na skuteczność procesu ich absorpcji przez działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe. Uzyskane wyniki dowodzą, że wyselekcjonowanie dawcy o odpowiednio rozwiniętym potencjale desorpcyjnym pozwala przedsiębiorstwom finansowym łatwiej przebrnąć przez skomplikowany proces absorpcji innowacyjnej technologii, ale przede wszystkim umożliwia im osiągnąć lepsze efekty.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, technology transfer has become a common source of innovations and thus, a source of development for companies as well as it is so desirable in a highly competitive environment. The effectiveness of this pro-technological undertaking is driven mostly by the absorptive capacity of the taker of the innovational technology. However, the technology giver, who possesses a certain desorptive capacity, may play a vital role in technology transfer. Therefore, the technology taker should choose their supplier carefully, bearing in mind that this supplier may become a major success factor behind their success. On the basis of the survey results conducted, the author of the article tries to assess how the desorptive capacity of technology givers influences the effectiveness of the process of their absorption by financial companies operating in Poland. The research results prove that selecting an appropriate giver who possesses a suitably developed desorptive capacity, allows companies to go through a complicated process of innovational technology absorption. Above all, it enables them to achieve better results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. B., Gaining and sustaining competitive advantage, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1997.
 2. Cohen W. M., Levinthal D. A., Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35, No. 1
 3. Croxton K. L., Garcia-Dastugue S. J., Lambert D. M., Rogers D. S., The supply chain management processes, "The International Journal of Logistics Management" 2002, Vol. 12, No. 2.
 4. Gallouj F., Innovation in services and the attendant old and new myths, "Journal of Socio- -Economics" 2002, Vol. 31, No. 2.
 5. Glabiszewski W., Conditions for using technology transfer as a form of developing competitive potential in companies of the polish financial sector, [w:] Enterprise in modern economy. Innovations, E. Lechman (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 6. Glabiszewski W., Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 7. Grego-Planer D., Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 8. Iyer S., Kitson M., Toh B., Social capital, economic growth and regional development, "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 8.
 9. Jacobides M. G., Winter S. G., The co-evolution of capabilities and transaction costs: Explaining the institutional structure of production, "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26, No. 5.
 10. Lichtenthaler U., Lichtenthaler E., Technology transfer across organizational boundaries: Absorptive capacity and desorptive capacity, "California Management Review" 2010, Vol. 53, No. 1.
 11. Liczmańska K., Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.
 12. Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 13. Tourangeau R., Conrad F. G., Couper M. P., The science of web surveys, Oxford University Press, Oxford 2013.
 14. Trott P., Innovation management and new product development, Prentice Hall, Harlow 2008.
 15. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej, Łodź 2011.
 16. Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu