BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Lokalny wymiar polityki spójności
Local Administration of Cohesion Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 345-355, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Polityka spójności, Rozwój, Samorząd terytorialny
EU funds, Cohesion policy, Development, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest krytyczna analiza prowadzonej w Polsce polityki rozwoju osadzonej w ramach polityki spójności zawężonej do instytucjonalnego wymiaru lokalnego. Analiza literatury oraz wtórnych źródeł danych połączone z obserwacją pozwalają twierdzić, iż stosowane dotychczas rozwiązania okazały być się nie w pełni skuteczne. Przypadkowość wielu działań realizowanych przez polskie samorządy, ich niedopasowanie do istniejących potrzeb, a przede wszystkim niewielki związek z rozwojem strategicznym, to w dużej mierze efekt słabości struktur publicznych zaangażowanych w politykę spójności. Począwszy od programowania, poprzez wdrażanie poszczególnych projektów po ich ewaluację liczne działania są w praktyce nieskoordynowane na poziomie kraju i województw. Ponadto nader często osadzone są w układach doraźnych przedsięwzięć, a często wątpliwych zależności, co sprawia, że ostatecznie mają niewielki związek z rozwojem. Dochodząca do tego nadmierna konsumpcja okupowana kredytami przerzucanymi na kolejne pokolenia jest wyrazem krótkowzroczności, egoizmu, a być może bezmyślności.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is a critical analysis of the development policy conducted in Poland. The context is a discussion of cohesion policy restricted to the local institutional dimension. The analysis of literature and secondary data sources combined with the observation allow to claim that previously applied solutions were ineffective. The randomness of the many activities carried out by Polish local governments, their mismatch to the existing needs and, above all, little relation to the strategic development, is largely due to the weakness of public structures involved in the cohesion policy. Ranging from programming through implementation of individual projects and their evaluation , a lot of actions are not in practice coordinated at the national level and provinces. In addition, very often they are embedded in systems ad hoc projects, and often questionable depending on what makes that ultimately they have little to do with development. In addition, excessive reliance on bank loans, whose repayment is shifted to the next generation is an expression of short-sightedness, selfishness, and perhaps folly.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczewska-Dziobek Agata, Kłosowska-Lasek Katarzyna. 2015. Zagadnienia proceduralne w zakresie planowania rozwoju regionalnego i ich realizacja na przykładzie województwa podkarpackiego. W Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski, 135-150. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Bożyk Paweł. 2015. Apokalipsa według Pawła. Jak zniszczono nasz kraj. Wrocław: Wektory.
 3. Chądzyński Jacek. 2012. Nowe koncepcje rozwoju. W Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 63-104. Warszawa: CeDeWu.
 4. Drejerska Nina. 2010. "Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce", Zeszyty Naukowe SGGW, Finanse i Marketing nr 53, z. 4.
 5. Franczak Iwona. 2015. "Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013". Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XVI, zeszyt 5, część I.
 6. Hübner Danuta. 2009. Rola samorządów w polityce regionalnej. Mazowsze Studia Regionalne nr 2.
 7. Jędrzejczyk Irena. 2008. Ocena komplementarności działań Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej na obszarach wiejskich. Warszawa: SGGW.
 8. Kornberger-Sokołowska Elżbieta, Zdanukiewicz Julia, Cieślak Rafał. 2012. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent środków europejskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Kozak Marek W. 2014. "Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 37, z. 1.
 10. Machowski Tomasz. 2010. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kraków: FRDL.
 11. Ostrowska Anna. 2011. Rozwój oparty o wiedzę - przykład Chełma. W Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce, red. Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, Katarzyna Szmigiel-Rawska. 180-197. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 12. Payne Anthony, Phillips Nicola. 2010. Development. Cambridge: Polity Press.
 13. Piketty Thomas. 2015. Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 14. Richert-Kaźmierska Anita. 2013. "Zarządzanie rozwojem regionalnym - wpływ zmian demograficznych". Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 1.
 15. Słodowa-Hełpa Małgorzata. 2013. Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania. Warszawa: CeDeWu.
 16. Sobczyk Andrzej. 2010. "Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania". Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 81.
 17. Sokołowicz Maiusz E. 2015. Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Strojny Jacek. 2015. "Zagadnienie planowania działań w administracji lokalnej - programowanie rozwoju". Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XVI, zeszyt 5, część I.
 19. Sulmicka Małgorzata. 2012. "Nowy model programowania polityki rozwoju w Polsce". Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 88.
 20. Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena. 2011. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
 21. Woś Bolesław. 2005. Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 22. Zybertowicz Andrzej, Gurtowski Maciej, Sojak Radosław. 2015. Państwo Platformy. Bilans zamknięcia. Warszawa: Wydawnictwo Fronda.
 23. [www 1] Czym jest zarządzanie rozwojem, art. z dn. 26 maja 2015 r., https://www. mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/ czym-jest-zarzadzanie-rozwojem/ (dostęp: 20.11.15).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu