BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Próba oceny relacji uelastyczniających procesy implementcyne
Attempt to assess relationships that make the implementation of processes flexible
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 411-426, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Współpraca, Implementacja, Społeczeństwo informacyjne
Cooperation, Implementation, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Im większy jest potencjał wytwórcy do budowania sieci relacji, tym wyższy jest poziom jego elastyczności implementacyjnej. W nawiązaniu do powyższego w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy liczba implementowanych przez wytwórcę produktów jest pochodną przyjaznych więzi między nim a jego odbiorcami? W kontekście tak postawionego pytania zasadniczym celem pracy jest próba zobrazowania - wykreowanych przez wytwórcę - relacji jako atrybutu sprzyjającemu jego elastyczności implementacyjnej. Osiągnięcie tak postawionego celu jest możliwe przez szczegółową analizę przypadku procesu implementacji wybranego komponentu, który potwierdza, że dobre relacje między partnerami - wskutek zwiększania się serii produkcji - mogą implikować spadek jej kosztów jednostkowych.(abstrakt oryginalny)

The greater the manufacturer's potential to build a network of international relations, the higher level of its implementation flexibility. In relation to the above, an attempt to answer the following question was undertaken in the paper: Is the quantity of products implemented by the manufacturer a derivative of friendly relationships between the recipients? In the context of such a question, the main objective of the paper is an attempt to illustrate relationships - created by the manufacturer - as an attribute promoting his/her implementation flexibility. The achievement of such an objective is possible thanks to a detailed case analysis of the implementation process of a selected component, which confirms that good relationships between partners - as a result of the increase in production series - may imply a decrease in its unit costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cathcart J., Relationship Selling: The Key to Getting and Keeping Customers, A Book Perigee, New York 1990.
 2. Cathcart J., The Eight Competencies of Relationship Selling: How to Reach the Top 1% in Just 15 Extra Minutes a Day, Leading Authorities, Washington 2002.
 3. Czakon W., Istota i przejawy kompetencji relacyjnej, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu nr 20, 2008, s. 58-65.
 4. Czakon W., Jakościowe kryteria oceny więzi międzyorganizacyjnej, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, A Stabryła (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1, Kraków 2008, s. 208-216.
 5. Czakon W., Klimas P., Relacje z interesariuszami źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), W
 6. Czakon W., Zarządzanie międzyorganizacyjne jako kompetencja przedsiębiorstwa, [w:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, A. K. Koźmiński, D. Latusek- Jurczak (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 186-220.
 7. Gorynia M., Kasprzyk M., Ewolucja i zdolności adaptacyjne aliansów strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 2, s. 13-20.
 8. Grant R. M., The resource - Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991, Vol. 33, No. 3, s. 114-135.
 9. Gulati R., Singh H., The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances, "Administrative Science Quarterly" 1998, Vol. 43, No. 4, pp. 781-814.
 10. Heide J. B., Interorganizational Governance in Marketing Channels, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58.
 11. Krzakiewicz K., Sz. Cyfert, Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, [w:] Innowacje w zarządzaniu, J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (red.), "Prace Naukowe", nr 300, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 12. Lewicka D., Zakrzewska-Bielawska A., Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa, [w:] Meandry teorii i praktyki zarządzania, G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 105-127.
 13. Nogalski B., Niewiadomski P., Kryterium różnicowania okazji implementacyjnej w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego, 2017 (w druku).
 14. Nowak D., Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 15. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 16. Romanowska M., Granice organizacji, [w:] Granice zarządzania, M. Romanowska, J. Cygler (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 17. Rudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 18. Skalik J. (red.), Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 19. Startegor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 20. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 21. Szpitter A., Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.ydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła
 22. Zakrzewska-Bielawska A., Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, Wałbrzych 2015, s. 439-457.
 23. Zakrzewska-Bielawska A., Adamik A., Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej, [w:] Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, A. Adamik (red.), Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 24. Zakrzewska-Bielawska A., Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum" 2016, Vol. 4, No. 1, s. 3-10.
 25. Zakrzewska-Bielawska A., Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444, A. Kaleta, K. Moszkowicz, A. Witek- -Crabb (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 609-622.wiu, Wrocław 2010, s. 160-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu