BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Liberacki Daniel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kozaczyk Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena nawadniania sadu śliwowego
Evaluation of an Irrigated Plum Orchard
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/1, s. 41-51, rys., tab., fot., bibliogr. 17 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja owoców, Użytkowanie zasobów wodnych
Fruit, Production of fruits, Use of water resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na wzrost i plonowanie 5 odmian śliw: Hanita ,Elena President, Amers, Jojo. Śliwy uprawiano w indywidualnym gospodarstwie sadowniczym w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Oceniane odmiany posadzono na podkładce Węgierki Wangenheima jesienią 2010 roku, na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Wpływ zastosowanego nawadniania oceniono w 3 i 4 roku (w 2013 i 2014 roku) po posadzeniu, gdyż w pierwszych latach nie zastosowano nawadniania. Nawodnienie stosowano, gdy potencjał wody w glebie obniżył się poniżej - 0,01 MPa. Do nawodnień użyto zraszaczy "Head" o rozstawie 4 x 3m. Między rzędami drzew utrzymywano murawę trawiastą, a w rzędach ugór herbicydowy. Przed zastosowaniem nawadniania (2012 rok) plony śliw wynosiły średnio 0,8 kg · drzewo-1. W zależności od sum opadów atmosferycznych w poszczególnych okresach wegetacyjnych 2013 i 2014 roku, zastosowano zróżnicowane dawki w ilości od 10mm do 35mm łącznie 90mm w okresie od IV do VII 2013roku oraz w ilości od 15mm do 80mm, łącznie 200mm, w okresie od IV do VIII 2014 roku. Pod wpływem nawadniania plony wzrosły średnio o 1,1 kg · drzewo-1, w pierwszym roku nawadniania (2013rok). Największy przyrost plonu dzięki nawadnianiu (średnio o 1,2 t·ha-1) do ilości 3,7 t·ha-1, stwierdzono w 2014 roku. W stosunku do okresu wegetacji 2012 roku, w którym nie nawadniano o zbliżonej sumie i rozkładzie opadów oraz średniej temperaturze powietrza, średni wzrost plonu był ponad 3-krotny. Produkcyjność 1mm wody w 2 letnim okresie prowadzenia nawadniania wyniosła 10,7 na 1mm kg·ha-1 i w istotny sposób zależała od warunków pogodowych, a zwłaszcza od ilości i rozkładu opadów. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an assessment of the impact of irrigation on the growth and yield of five varieties of plums: Hanita, Elena, President, Amers, Jojo. The plums were grown in individual fruit farm in the village of Pyzdry in Wielkopolska. The assessed plum varieties were planted on stems of Węgierki Wangenheim in the autumn of 2010, on light soil good rye complex. The influence of different irrigation was assessed after 3 and 4 years (in 2013 and 2014) after planting, because in the early years there was no applied irrigation. Irrigation was used when the soil water potential decreased below - 0,01 MPa. The sprinkler "Head" was used for irrigation with a spacing 4 x 3m. Between the rows of trees there were grassy field and rows of herbicide fallow. Before the usage of irrigation (2012) the plum yields averaged 0,8 kg • tree--1. Depending on the precipitation totals in different growing seasons in 2013 and 2014, the doses varied from 10mm to 35mm, including 90mm from the IV to the VII month of 2013 and in an amount from 15mm to 80mm, 200mm in total, in the IV to VIII month of 2014. Under the effect of irrigation, the yields increased by an average of 1,1 kg • tree-1, in the first year of irrigation (2013). The largest increase in yield due to irrigation (an average of 1,2 t•ha - 1) to the amount of 3,7 t•ha-1, was found in 2014. In relation to the vegetation period of 2012 when there was no irrigation, with a similar sum and distribution of rainfall and the average air temperature, the average increase in yield was more than 3-fold. Productivity of 1mm water over a period of 2 years of irrigation resulted in 0,7 for 1mm kg•ha - 1 and essentially depended on the weather conditions, especially the amount and distribution of rainfall.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzieżyc J.(1988): Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa,, s. 415.
 2. Grzyb Z.S., Zagaja S.W. Czynczyk A.,(1973): Studia nad podkładkami dla śliw. w: "Wpływ różnych podkładek na siłę wzrostu i owocowanie drzew Węgierki Włoskiej. Prace Inst. Sadownictwa 17: 9-24.
 3. Grzyb Z.S., Kolbusz M., (1988): The growth and Bering of four plum cultivars grafted on various rootstocks. Fruit Sci. Rep. 15 (3): 111-116.
 4. Pipitone B.M. Hartmann W. Stosser, (1994): Cropping of Plum and Prunes in reliation to nitrogen fertilization. Acta Hort. 359: 195-198.
 5. Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz - Rudnicka E., Kowalewska R.,(2009): Reakcja śliw odmian "Amersis" i Cacanska Rana na zróżnicowane warunki wilgotnościowe i nawożenie mineralne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie nr 3: 233-242.
 6. Rocznik Statystyczny RP (2011) rok LXXI Warszawa - Zakład Wydawnictw Statystycznych: 447-486.
 7. Rozpara E, Grzyb Z.S., (1994): Growth and cropping twelve plum cultivars grafted on two rootstocks. Acta Hort. 359: 229-236.
 8. Rzekanowski Cz., (2009): Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie nr3: 19-27.
 9. Rzekanowski Cz., Rolbiecki S., Żarski J.(2001): Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 478,, s. 313-325.
 10. Rzekanowski Cz., Żarski J.(2013): XX Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin - Materiały Ogólnopolskiej Konferęncji 19-21 czerwca Bydgoszcz-Tleń: 17. Wyd. Uczelniane UTP - Bydgoszcz.
 11. Sowa I.(2008): Ocena wzrostu i owocowania śliw "Hanita" i Elena" prowadzonych w formie prawie naturalnej i wrzecionowej. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiaciarstwa. Tom 16:103-111.
 12. Treder W. (1998): Badania nad efektywnością nawadniania roślin sadowniczych w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Sadownicza, 53-70.
 13. Treder W., Rozpara E., Grzyb Z.S.(1993): Wpływ nawadniania na wzrost i owocowanie młodych śliw. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Śliwowej:44-49.
 14. Treder W. Grzyb Z.S., Rozpara E., (1995): Wpływ nawadniania na zmiany biologii drzew i jakość owoców kilku późno dojrzewających odmian śliw szczepionych na dwóch podkładkach. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Nauka Praktyce Ogrodniczej" AR Lublin, s. 135-139.
 15. Webster A.D. (1989): Opportunities for high density plantings of European plum and sweet cherry. Acta Hort. 243: 309-317.
 16. Żarski J., Dudek St., Grzelak B.(2006): Porównanie efektów nawadniania kroplowego kukurydzy na dwóch rodzajach gleb. Materiały Konferencji Nauk. z okazji 60-lecia Wydz. Inż. Środ. SGGW Warszawa: 127.
 17. Żurawicz E., Seliga Ł.(2013): Wstępna ocena wzrostu i owocowania nowych polskich odmian śliw. Materiały Ogólnopolskiej Ogrodniczej Konferencji Nauk. Wydz. Ogrodniczego UR w Krakowie, 213.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.1.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu