BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopytowska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Determinants of Development of Enterprises on Country Areas
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 341-355, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie
Enterprises, Enterprise development, Competitiveness, Innovative character, Entrepreneurship, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Na działalność przedsiębiorstw na obszarach wiejskich wpływają różne czynniki. Wśród tych czynników zapewne można wskazać: korzystne warunki organizacyjne, techniczne, a przede wszystkim finansowe przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono teoretyczne podstawy rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze wiejskim, podjęto próbę charakterystyki wybranych uwarunkowań przedsiębiorczości na tych obszarach oraz przedstawiono instrumenty wsparcia niezbędne do rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, podjęto próbę wyjaśnienia istoty mechanizmu budowania procesu innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wskazania, w jaki sposób można wykorzystać środki z Unii Europejskiej dla wspierania tego procesu. (abstrakt oryginalny)

On the activities of businesses in rural areas affected by different factors. Among those factors probably can indicate: favourable conditions organizational, technical and, above all, financial companies. This study shows the theoretical basis for the development and competitiveness of enterprises in a rural area, an attempt was made the characteristics of selected determinants of entrepreneurship in these areas and support instruments necessary for the development of enterprises in rural areas, attempting to explain the essence of the innovation process-building mechanism in rural areas and indicate how you can use funds from the European Union to support this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (red.). (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 305.
 2. Dębska J., Ślusarczyk B. (2010). Uwarunkowania przedsiębiorczości we współczesnym procesie gospodarowania, W: A. Arent (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Lublin: Politechnika Lubelska, 41-42.
 3. Encyklopedia powszechna PWN (1987). Warszawa: Wydawnictwo PWN, 161, 672.
 4. Grzybowska A. (2012). Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług. Nr 97, 360, 363.
 5. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, Metody, Strategie. Warszawa: Difin, 294.
 6. Kapusta F. (2005). Podstawy zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 57-58.
 7. Kłodziński M. (2010). Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo. Nr 2, 20-34.
 8. Kłodziński M. (2011). Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009 a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Wieś i Rolnictwo. Nr 2, 9-29.
 9. Leśniewski M.A. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 58-59, 69.
 10. Lisiecka K. (1993). Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 18.
 11. Łaźniewska E., Gorynia M. (red.) (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 56-92, 120-149.
 12. Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010. 2013. GUS, Warszawa, 17.
 13. Poznańska K. (2003). Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Wiedzy AIESEC Polska Komitet Lokalny SGH, 1.
 14. Rakowska A. (2010). Od transformacji do globalizacji. Rola menedżerów w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. W: A. Arent (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Lublin: Politechnika Lubelska, 10.
 15. Stankiewicz M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń: Dom Organizatora, 36, 39-40, 44.
 16. Strużycki M. (red.) (1998). Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: SGH, 173.
 17. Wójcik G. (2011). Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce, Kraków: Wiadomości Zootechniczne. R. XLIX, 161-168.
 18. https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Program-SAPARD/SAPARD-RAPORTY-IOCENY (18.02.2017).
 19. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-biezace-z-realizacji-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdanie-biezace-tygodniowe-z-realizacji-PROW-na-lata-2007-2013217 (14.02.2017).
 20. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 (16.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu