BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokot-Stępień Patrycja (Politechnika Częstochowska), Krawczyk Patrycja (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Specyfika analizy finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
The Specificity of Financial Analysis in Small and Medium-sized Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 367-376, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Wskaźniki finansowe, Proces podejmowania decyzji, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial analysis, Financial indicators, Decision making process, Small business
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem publikacji jest zbadanie aspektów, na które należy zwrócić uwagę przeprowadzając analizę finansową podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W opracowaniu za pomocą wtórnej analizy literatury i piśmiennictwa biznesowego oraz danych pochodzących z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ukazano wyjątkowe znaczenie dla gospodarki podmiotów MSP, ponadto zaprezentowana została problematyka analizy finansowej. Wnioski wskazują na niedocenienie roli analizy finansowej w zarządzaniu małymi i średnimi podmiotami, która może być skutecznym narzędziem wspomagającym proces decyzyjny. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to show aspects which should be noted during financial analysis the sector of small and medium-sized enterprises SMEs. The study using analysis of literature, and business information from the report of the Polish Agency for Enterprise Development shown exceptional importance for the economy of SME, presented the problems of financial analysis. The conclusions show the role of financial analysis in the management of SMEs, which can be an effective tool to assist decision-making process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry Lee (2012). Financial Guide for Small and Medium Enterprises, CPA Australia Ltd, Singapore.
 2. Bednarski L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Bereżnickai J., Błażyńska J. (2016). Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83), cz. 2. 79-87.
 4. Chluska J. (2016). Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro i małych - szanse i zagrożenia. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 268. 64-73.
 5. Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z. (2013). Finanse i rachunkowość, PWE, Warszawa.
 6. Figura P. (2015). Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 116. 384-395.
 7. Rokita S. (2014). Wykorzystanie elementów analizy finansowej do oceny kondycji mikroprzedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obligatoryjnych ewidencji pomocniczych. Humanities and Social Sciences HSS, vol. XIX, 21 (2/2014). 221-232.
 8. Waśniewski P. (2014). Pomiar wyników finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia nr 66. 525-534.
 9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa, PARP.
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Załącznik I, art. 2.
 11. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości DzU 1994 nr 121, poz. 591, ze zmianami.
 12. https://analizafinansowa.pl/analiza-wskaznikowa/sposoby-oceny-sprawozdan-finansowych-msp-2837.html (09.02.2017)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu