BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015
Demographic Changes in the Rural Areas of the Wielkopolskie Province in the Years 2005-2015
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 170-175, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemiany demograficzne, Obszary wiejskie, Wyniki badań
Demographic transformation, Rural areas, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, R11
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była diagnoza zmian demograficznych, jakie dokonały się na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015. W badaniu wyróżniono obszary wiejskie, które znalazły się w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz poza nim. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z GUS oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Stwierdzono, że przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, takie jak wzrost liczby ludności czy zmiany struktury ludności według miejsca zamieszkania lub ekonomicznych grup wieku, w dużej mierze wynikają z ruchów migracyjnych. W analizowanym okresie występował napływ ludności na tereny wiejskie (dodatnie saldo migracji), choć w ostatnich latach zaobserwowano niewielkie zahamowanie tego zjawiska. Ponadto odnotowano nieznaczny wzrost dodatniego przyrostu naturalnego. Przy czym bardziej dynamiczne zmiany zaobserwowano na obszarach wiejskich znajdujących się w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. W badanym okresie w miastach zaobserwowano zmiany w przeciwnym kierunku, tzn. spadek liczby ludności i przyrostu naturalnego, a także nasilenie emigracji z miast (spadek ujemnego salda migracji).(abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to diagnose demographic changes that took place in the rural areas of the Wielkopolska province between 2005 and 2015. The study identified rural areas that were located within the boundaries of the Poznań Metropolitan Area and beyond this area. The research was based on data from the Central Statistical Office and the Statistical Office in Poznań. As a result of the conducted research, it was observed that demographic changes in the rural areas of Wielkopolska province such as population growth or changes in population structure by place of residence or economic age groups are largely caused by migration movements. In the analyzed period there was an influx of population into rural areas (positive migration balance), although in recent years a slight inhibition of this phenomenon has been observed. In addition, there was a slight increase in positive natural growth. More dynamic changes have been observed in rural areas within the Poznan Metropolitan Area. In the studied period, changes in the opposite direction were observed in cities, ie the decrease in the number of inhabitants and in birthrate, as well as the increase in emigration from cities (decrease of the negative migration balance).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański Jerzy. 2008. "Współczesny rozwój obszarów wiejskich - Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne". Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 8 (1/22): 7-28.
 2. BDL (Bank Danych Lokalnych). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy.
 3. Frenkel Izasław. 2014. Ludność wiejska. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, 27-77. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 4. GUS. Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku. Warszawa: GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-w-polsce-w-2014-roku,2,2.html.
 5. Kährik Anneli, Tiit Tammaru. 2008. "Population composition in new suburban settlements of the Tallinn metropolitan area". Urban Studies 45 (5-6): 1055-1078.
 6. Kurek Sławomir, Jadwiga Gałka, Mirosław Wójtowicz. 2015. "Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne Krakowskiego obszaru metropolitalnego". Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 223: 206-222.
 7. Rakowska Joanna. 2011. "Zmiany demograficzne na obszarach wiejskich Polski". Wieś Jutra 11-12: 7.
 8. Szukalski Piotr. 2015. "Suburbanizacja obszarów wielkomiejskich w Polsce". Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny 4: 1-4.
 9. Urząd Statystyczny. 2016. Statystyczne Vademecum Samorządowca - portret obszaru metropolitalnego. Poznań: Urząd Statystyczny, http://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portret_ obszaru_metropolitalnego/aglomeracja_poznanska.pdf.
 10. Wilkin Jerzy. 2014. Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, 11-25. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 11. Wołoszyn Andrzej, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska. 2016. "Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego". Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 5: 123-135.
 12. Wysocki Feliks, Jarosław Lira. 2005. Statystyka opisowa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8794
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu