BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Miara Adam (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Sposoby finansowania innowacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego województwa podlaskiego
The Methods of Financing Innovation in Food Industry of Podlaskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 176-181, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Przemysł spożywczy, Innowacyjność
Innovations, Enterprises, Food industry, Innovative character
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O3
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie skali podejmowanych innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych województw zależą od zdolności do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Procesom innowacyjnym w Polsce towarzyszy ich znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami. Zaistnienie absorpcji procesów innowacyjnych w regionie wymaga często wsparcia instytucji zewnętrznych. Pełnią one w tym procesie rolę instytucji finansującej proinnowacyjne postawy i działania. Podstawowym instrumentem tych instytucji w finansowaniu innowacji są dofinansowania bezzwrotne. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literatury przedmiotu oraz danych pierwotnych. Analiza materiału skłania do wniosku, że poziom innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego jest bardzo wysoki do czego w dużej mierze przyczyniają się środki unijne.(abstrakt oryginalny)

The guiding objective of this article was to present the undertaken innovations and sources of their financing by the food industry from Podlaskie province. Prospects for economic development of the provinces depend on the capacity to raise the level of innovation in enterprises. Innovation processes in Poland, is accompanied by considerable variation between regions. The creation of the absorption innovation processes in the region often require the support of external institutions. They fulfill in this process a role financier institutions of innovation proinnovative attitudes and actions. The basic instrument of these institutions in the financing of innovation are grants. The analysis was based on the literature' review and primary data. As a conclusion could be stated that the level of innovation in food industry enterprises from the Podlasie province is very high, to what largely contributed the EU funds is very high what largely contribute EU funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BDL (Bank Danych Lokalnych). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
  2. Filip Paulina, Mariola Grzebyk. 2012. Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  3. GUS. 2015. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Informacje i opracowania statystyczne. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
  4. GUS. 2016a. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego. Warszawa: GUS.
  5. GUS 2016b. Wstępne szacunki - produkt krajowy brutto według województw w 2014 r. Warszawa: GUS.
  6. Miara Adam. 2016. "Alternatywne formy finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Przedsiębiorstwo i Finanse 3 (14): 75-88.
  7. PARP. 2010. Innowacyjność 2010. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  8. PAIiIZ. 2013. Sektor spożywczy w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
  9. Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2016. "Regionalne inteligentne specjalizacje szansą rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim". Roczniki Naukowe SERIA XVIII (1): 265-270.
  10. Wołoszyn Jan, Marcin Ratajczak. 2008. Innowacje produktowe w sektorze MSP w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności. [W] Innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Tom II. Rodzaje innowacji, red. M. Adamowicz, 7-15. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8360
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu