BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajnóg Natalia (Politechnika Warszawska), Sobolewska-Mikulska Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Oddziaływanie infrastruktury przesyłowej na przestrzeń rolniczą
Impacts of the Transmission Infrastructure on the Agricultural Space
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/1, s. 119-128, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Przemysł, Infrastruktura elektroenergetyczna, Region rolniczy
Industry, Electricity infrastructure, Agricultural region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Charakterystyczną cechą infrastruktury przesyłowej jest jej przebieg przez bardzo dużą liczbę nieruchomości charakteryzujących się różnorodnym statusem ochronnym (grunty rolne i leśne, obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, grunty zabytkowe, tereny zurbanizowane, grunty zagrożone powodziami). Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając fakt, że grunty rolne i leśne w Polsce stanowią ok 91% powierzchni kraju, a sieć Natura 2000 pokrywa ok. 20% jej powierzchni lądowej, należy stwierdzić, że skala wpływu urządzeń przesyłowych na przestrzeń rolniczą jest bardzo duża. Celem niniejszego artykułu jest analiza oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć na przestrzeń rolniczą, na etapie fazy realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzenia przesyłowego.(abstrakt oryginalny)

The characteristic feature of the transmission infrastructure is its course over numerous properties of diversified protection status (arable lands, forest lands, Natura 2000 sites, national and landscape parks, his torical areas, urban areas, areas threatened by floods). Considering this, as well as the fact that in Poland arable and forest lands cover about 91% of the entire country, and the Natura 2000 network covers about 20% of lands, it should be stated that the level of impacts of transmission installations on the agricultural space is considerably high. The objective of this paper is to analyse impacts of power lines (of high and very high voltages) on the agricultural space at the stage of investments implementation and exploitation of transmission installations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Prus, B., Salata, T. (2013). Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 3/II/2013.
  2. Sajnóg, N. (2014). Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów oraz towarzyszące jej pasy terenu, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2014/ II.
  3. Sobolewska-Mikulska, K. (1996). Aspekty ekologiczne i krajobrazowe w przekształcaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, rozprawa doktorska.
  4. Witek, T., Górski, T. (1977). Przyrodnicza Bonitacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  5. Zaliwski, A., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J., Bielecka, E., Fedorowicz-Jackowski, W. (2000). Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, GEODETA Nr 10 (65).
  6. Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651).
  7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238 z późn. zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883).
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109).
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 817).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.1.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu