BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kopeć Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki kształtujące łańcuchy dostaw w skali globalnej
Factors Affecting Supply Chains in a Global Scale
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 4, s. 20-26, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Offshoring, Globalizacja usług
Supply chain, Offshoring, Globalization of services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich kilkunastu latach można było zaobserwować wzrost znaczenia niektórych czynników kształtujących łańcuchy dostaw. Stąd celem artykułu jest sformułowanie opisowego modelu hipotetycznego współczesnych łańcuchów dostaw w branżach konsumpcyjnych. Trzy najważniejsze czynniki to: oligopolistyczny charakter rynku, presja cenowa i zjawisko dominacji w łańcuchach dostaw. Duże znaczenie ma także to, iż obok deindustrializacji pojawiła się reindustrializacja, która może zmienić współczesne łańcuchy dostaw. W wyjaśnianiu omawianych zjawisk warto posługiwać się schematem eksplanacyjnym, a przede wszystkim rozumowaniem abdukcyjnym. Taką próbę podjęto w artykule. Duża liczba czynników i ich zmienność nie pozwalają bowiem na użycie w badaniach nad łańcuchami dostaw bardziej precyzyjnych sposobów wyjaśniania. Opisane rozważania doprowadziły do hipotezy o wzrostowej tendencji poziomu konkurencji, zarówno wewnątrz, jak i między łańcuchami dostaw jutra. (abstrakt oryginalny)

In the last few years we have seen the growing importance of certain factors shaping the supply chains. Hence, the purpose of this article is to formulate a descriptive model of a hypothetical contemporary supply chains in the consumer industries. The three most important factors are: oligopolistic nature of the market, price pressure and the phenomenon of dominance in the supply chains. Great importance is also the fact that next to the deindustrialization appeared reindustrialization that could change the modern supply chains. In explaining the discussed phenomena, it is worth to use the explanation scheme and above all abduction. Such an attempt was made in the article. A large number of factors and their variability does not allow for the use in research on supply chains more accurate ways of explanation. Described considerations have led to the hypothesis of the upward trend in the level of competition between supply chains and within supply chains in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman, Z. (2010). Żyjąc w czasie pożyczonym. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  2. Blinder, Alan S. (2006). Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa?. Studia Regionalne i Lokalne, (4), 5-18.
  3. Bogdanienko, J. (2008). W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
  4. Ciesielski, M. (2014). Model łańcucha dostaw zdominowanego przez sieci detaliczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2-5.
  5. Ciesielski, M. (2015). Modele zdominowanych łańcuchów dostaw - podejście abdukcyjne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2-5.
  6. Ławniczak-Łękas, M. (2015). Przyszłość outsourcingu typu offshore jako narzędzia zarządzania strategicznego. W: S. Wawak i M. Sołtysik (red.), Współczesne trendy w outsourcingu. Kraków: Mfiles. https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu (maj 2016).
  7. OECD (2013). Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, Paris: OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/science-and- technology/interconnected-economies_9789264189560-en (czerwiec 2016).
  8. Rekowski, M. (2015). Mikroekonomia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contract.
  9. United States International Trade Commission (2010). China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy, Washington: United States International Trade Commission.
  10. Urbański, M. (2009). Rozumowanie abdukcyjne. Modele i procedury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu