BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczna Jadwiga (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Konieczny Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Procedury aktualizacji danych katastralnych w obecnych uwarunkowaniach prawnych
Procedures for Updating the Cadastral Information Under Current Legal Conditions
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/1, s. 139-154, tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
System katastralny, Grunty rolne, Regulacje prawne
Land registry system, Arable land, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), jako podstawowy system informacji o terenie dostarcza danych na potrzeby planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystki publicznej, ewidencji gospodarstw rolnych. Aby ewidencja ta była przydatna do ww. celów, musi być aktualna, wiarygodna i prowadzona w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków jest jednym z podstawowych zadań starosty wykonywanych w ramach prowadzenia tego systemu. Potrzeba utrzymana w aktualności danych ewidencji gruntów i budynków wynika także z centralnego położenia wśród rejestrów wchodzących w skład budowanej infrastruktury informacji przestrzennej. W artykule zostaną omówione aspekty prawne i organizacyjne procesu aktualizacji danych ewidencyjnych (przedmiotowych i podmiotowych) w obecnych uwarunkowaniach prawnych.(abstrakt oryginalny)

As the primary land information system, the land and building register (real estate cadastre) supplies the data for the needs of land-use planning, land management, the scope of taxation and services, designation of land properties in mortgage registers, public statistics and the register of agricultural farms. In order for this register to be useful for the abovementioned purposes, it must contain data which is current, credible and easily accessible for users. The function of the system in the spatial information infrastructure of the country and in the integrated real estate information system also necessitates keeping the land and building register updated. The paper will discuss the legal and organisational aspects of the process of updating the register information (objective and subjective) under current legal circumstances.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Radzio W., 2016. Nowe przepisy dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Materiały szkoleniowe. Warszawa.
 2. Szafran E., 2011. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego. Materiały szkoleniowe. Wrocław.
 3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21.12 2007 r. o sygn. Akt II SA/Ke 634/07
 4. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
 5. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z póź. zm.).
 7. Ustawa z dnia 5.06.2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).
 8. Ustawa z dnia 24.07. 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.1137).
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z póź. zm.).
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa własności, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 2012 z 27.07.2012, str. 107 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2015 r., poz. 2109).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.1.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu