BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Leń Przemysław (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie)
Tytuł
Rozmiary gruntów różniczan i możliwości ich likwidacji na przykładzie wsi gminy Sławno, powiat opoczyński, województwo
The Size of Land By Non-Residents and the Possibility of Liquidation on the Example of the Village Municipality Sławno, Opoczno County, State Łódź
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/1, s. 171-182, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
System katastralny, Gospodarka gruntami, Wyniki badań
Land registry system, Land economy, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane rozmiary gruntów będące w szachownicy gruntów we wsiach gminy Sławno, położonej w centralnej Polsce województwo Łódzkie. Analiza dotyczyła powierzchni, liczby działek oraz liczby właścicieli. Badania przeprowadzono metodą tablic szachownicowych umożliwiających określenie rozmiarów występowania różniczan zamiejscowych i miejscowych. Takie ujęcie, pozwala na ustalenie wymian gruntów między nimi oraz ich likwidację w procesie prac scaleniowych. Geneza występowania zjawiska szachownicy gruntów jest ściśle powiązana z faktami historycznymi. Na skutek przejęcia sposobu rejestracji stanu faktycznego i prawnego gruntów, od państw zaborców, u schyłku XIX wieku, w katastrze polskim zauważa się do dnia dzisiejszego wiele nieścisłości. Część z nich wynika z różnic w zakresie definicji obiektów katastralnych w zaborze austriackim, pruskim oraz rosyjskim oraz specyfiki prawa dziedziczenia gruntów. Terytorium Polski jest zróżnicowane co do stopnia nasilenia oraz kształtu i wymiarów szachownicy gruntów.(abstrakt oryginalny)

The article presents the size of the land being in checkerboard of land in the villages of the municipality Sławno, located in central Poland, Lodz province. The analysis included the surface, the number of parcels and the number of owners. The study was performed by checkerboard array capable of identifying the prevalence of land by non-residents and local residents. Such an approach allows the determination of the exchange of land between them and their liquidation in the process of land consolidation works. The genesis of the phenomenon checkerboard of land is closely linked to historical facts. As a result of the acquisition method of recording the factual and legal land from invaders countries, in the late nineteenth century, in the cadastre Polish notes to this day many inaccuracies. Some of them are the result of differences in the definitions of cadastral objects under Austrian rule, Prussian and Russian and specific rights of inheritance of land. Polish territory is variation in the severity and the shape and dimensions of the checkerboard land. So we can say that examined the phenomenon is local which determines the aforementioned geographical and historical factors.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bentley, W. (1987). Economic and ecological approaches to land fragmentation: In defence of a much-maligned phenomenon. Annual Review of Anthropology no16, pp. 31-67.
 2. Hopfer A. (1978). Niektóre problemy oceny szachownicy gruntów rolnych. Problemy urządzania obszarów wiejskich w północnych rejonach Polski. SGP NOT Olsztyn.
 3. Johnson, E. G. (1970). A note on the economics of fragmentation. The Nigerian journal of economic and social studies, 12, pp.175-184.
 4. Koncent-Zieliński W. (1907). Jak usuwać szachownicę i przeprowadzać i przeprowadzać kolonizacje gruntów, Warszawa.
 5. Lebeu R. (1972). Les grands types de structures agraires dans le monde. Massonet Editeurs, Paryż.
 6. Leń P. (2009). Rozmiary gruntów różniczan i możliwości ich likwidacji (na przykładzie wsi w powiecie Brzozów, województwo Podkarpackie. Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy, Puławy.
 7. Leń P. (2012). Prawidłowości w rozmiarze występowania gruntów różniczan zamiejscowych na przykładzie wsi w powiecie Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN w Krakowie.
 8. Leń P., Matysek I., Kovalyshyn O. (2015), Dimensions of Plots Belonging to Outof-village Owners in the Village of Będziemyśl, Commune of Sędziszów Małopolski. Geomatics and Environmental Engineering 9/2.
 9. Leń P., Głowienka E. (2016). Zastosowanie metod gis w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich gminy Sławno w powiecie opoczyńskim. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. Politechnika Rzeszowska, 2016. Artykuł w druku.
 10. McCloskey, D. N. (1975). The persistence of english open fields. In W. N. Parker & E.
 11. L. Jones (Eds.), European peasants and their markets: Essays in agrarian economic history pp. 73-122.
 12. Machowski E. (1980). Czynniki wpływające na poziom i kierunki produkcji rolniczej w rejonach górskich i podgórskich. ZN AR Kraków, Rozprawy nr 78.
 13. Noga K. (1977). Analiza międzywioskowej szachownicy gruntów na przykładzie wsi położonych w górnym dorzeczu Soły, ZN AR w Krakowie nr 133, Sesja Naukowa 7.
 14. Noga K. (1985a). Możliwość likwidacji szachownicy zewnętrznej gruntów. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Geodezja, z. 26.
 15. Noga K. (1985b). Problematyka likwidacji międzywioskowej szachownicy gruntów. Nowe tendencje scalania gruntów indywidualnych w terenach wyżynnych, górzystych i górskich, IUNG, Puławy, t. I.
 16. Rabczuk I. (1968). Problem różniczan w pow. proszowickim, woj. krakowskie. Aktualne zagadnienia geodezji urządzenioworolnej. SGP, Warszawa.
 17. Van Dijk, T. (2004). Land consolidation as Central Europe's Panacea reassessed. In: Proceedings of Symposium on Modern Land Consolidation, September 10-11, Volvic (Clermont-Ferrand), France
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.1.013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu