BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocur-Bera Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zagrożenia naturalne i zarządzanie przestrzenią : studium przypadku
Natural Hazards and Space Management : Case Study
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/1, s. 183-194, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Klęski żywiołowe, Analiza ryzyka, Regulacje prawne, Studium przypadku
Rural areas, Natural disaster, Risk analysis, Legal regulations, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest analiza zjawisk zagrażających przestrzeni obszarów wiejskich. W pracy skupiono się głównie na powodziach, osuwiskach i suszy. Celem artykułu jest ustalenie wpływu tych zagrożeń na zarządzanie przestrzenią oraz wykazanie jak gminy na wybranym obszarze odnoszą się do nich w dokumentach planistycznych. W artykule dokonano analizy programów, studiów, planów i strategii pod kątem zarządzania przestrzenią z uwzględnieniem przedmiotowych zdarzeń. Analiza wykazała, iż nie wszystkie gminy w podobnym stopniu odnoszą się do zagrożeń. Dokumenty planistyczne i strategiczne nie zakazują zabudowy na terenach zagrożonych, określają jedynie, iż ryzyko inwestycji ponosi inwestor. W przypadku suszy analizowane gminy w bardzo małym stopniu odnoszą się do tego zjawiska - choć zadania w aspekcie udrożnienia rowów nawadniających oraz renaturalizacji cieków wodnych istnieją w każdej z badanych gmin. W dobie zachodzących zmian klimatycznych oraz występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych aktualizacja dokumentów planistycznych i strategicznych o zagadnienia dotyczące występowania i ochrony przed zagrożeniami są wręcz obowiązkiem, gdyż zwiększają bezpieczeństwo życia, pracy i inwestycji na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The subject of the study is to analyze the phenomena threatening the rural areas. The study focused mainly on floods, landslides and drought. The aim of this article is to determine the impact of these risks on space management and to demonstrate how the community in the selected area refer to them in planning documents. The article analyzes the programs, studies, plans and strategies for space management with regard to these events. The analysis showed that not all municipalities in a similar way in addressing the threats. And strategic planning documents do not prohibit development in areas at risk, only they determine that the investment risk borne by the investor. In case of drought analyzed the community to a very small extent, they refer to this phenomenon - although the task in terms of unblocking irrigation ditches and restoration of watercourses exist in each of the surveyed municipalities. In the era of climate change and the occurrence of extreme weather update planning documents and strategic issues of the occurrence and threat protection they are indeed the duty, since they increase safety of life, work and inverter rural areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepielowska, A. (1999). Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Kocur-Bera, K. (2016). Uwarunkowania powstawania strat finansowych na obszarach wiejskich powodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr I/1/2016, DOI: http://dx.medra.org/10.14597/ infraeco.2016.1.1.009
 3. Kowalczak, P. (2008). Zagrożenia związane z deficytem wody. Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań.
 4. Łabędzki, L. (2006). Susze i powodzie - zagrożenia dla rolnictwa. W: Mioduszewski W. (Red.). Woda W Krajobrazie Rolniczym. Wydawnictwo Imuz, Nr 18, Falenty, s. 29.
 5. RCB (2012). Zagrożenia okresowe występujące w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wydział Analiz RCB. http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/ Zagrożenia-okresowe-2012.2.pdf dostęp 31.03.2016
 6. Różycka, R.(2013). Zagrożenia osuwiskowe a proces planowania przestrzennego na przykładzie gminy Zakliczyn. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
 7. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2014). Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r.
 8. Program Małej Retencji Wodnej dla Województwa Mazowieckiego (2008). Opracowany w 2008 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 9. Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku (2012). Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 104/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r.
 10. Program Małej Retencji Wodnej dla Województwa Mazowieckiego (2008). Opracowany w 2008 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 11. Program zwiększania lesistości dla województwa mazowieckiego do 2020 roku (2007). Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 18/07 z dnia 19 lutego 2007 r.
 12. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 (2011). Opracowano w 2011 r. na zlecenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
 13. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łąck na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 (2011). Opracowano w 2011 r. na zlecenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
 14. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze (2013). Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 158/13 z dnia 28 października 2013 r.
 15. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin na lata 2008-2015 (2008). Uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 137/XXI/2008 z dnia 22 października 2008 r.
 16. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gąbin (2008). Uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 40/V/99 z dnia 31 marca 1999 r. oraz Zmiana studium w obszarze miejscowości Dobrzyków. Uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 121/XIX/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
 17. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brudzeń Duży - Zmiana studium w obszarze wsi Główina (2010). Uchwała Rady Gminy Brudzeń Duży nr XXXV/295/10 z dnia 5 października 2010 r.
 18. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łąck - Zmiana w Obrębie PSO Łąck (2010). Uchwała Rady Gminy Łąck nr XXIX/213/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
 19. www.pgi.gov.pl dostęp 31.06.2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.1.014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu