BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Janus Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Taszakowski Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Leń Przemysław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Rola kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce
The Role of the Comprehensive Land Consolidation and Exchange Works in the Process of Modernization of Real Estate Cadastre in Poland
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/2, s. 243-255, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Modernizacja obszarów wiejskich, System katastralny, Gospodarka gruntami
Rural areas, Modernisation of the rural area, Land registry system, Land economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie konieczności przeprowadzenia kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów województwa Małopolskiego, w celu przyspieszenia lub uzupełnienia modernizacji EGiB. Obszar badań cechuje się dużymi wadliwościami w zakresie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Działania w kierunku modernizacji EGiB mają na celu głównie uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych, utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych oraz modyfikację istniejących danych do wymagań określonych w przepisach prawa. W procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie uwzględniono działań w kierunku poprawy struktury przestrzennej gruntów. Procedury modernizacyjne wydają się słuszne jedynie dla obszaru objętego wpływem katastru pruskiego. Na ziemiach objętych oddziaływaniem katastru austro-węgierskiego (w tym województwa małopolskiego) i byłego zaboru rosyjskiego (gdzie praktycznie kataster nie istniał) powinno się rozważyć możliwość zastąpienia modernizacji scaleniami o charakterze katastralnym. Czy proces scalenia we wskazanym obszarze badań może stanowić alternatywę lub wsparcie dla procesu modernizacji EGiB w kierunku utworzenia pełnowartościowego KN w Polsce? (abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to indicate the need for a comprehensive land consolidation and exchange works in the Małopolskie voivodship, to accelerate or supplement the modernization of EGiB. The study area is characterized by large faultiness in terms of the spatial structure of rural areas. Because the most of the plots in the area have an unfavourable geometric structure. They are scattered and fragmented, and their use is associated with obsolete technology in agricultural works, what is a major impediment in the process of rational management. In the process of modernization of land and building registry the measures to improve the spatial structure of land are not included. Procedures of modernization seem to be right only for the area covered by the influence of the Prussian cadastre. In the lands affected by the Austro-Hungarian cadastre (in the voivodeship of Malopolska) and the former Russian occupation zone (where practically cadastre did not exist) it should consider the possibility of replacing the modernization with the cadastral consolidations. Can the process of consolidation in the specified area of research be an alternative or support for the modernization process of EGiB towards the creation of full value Real Estate Cadastre in Poland?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brożek M., Pijanowski Z., (2005). Postępowanie na rzecz kompleksowego kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Seria Inżynieria Środowiska nr 26.
 2. Dijk van, T., (2003). Scenarios of Central European land fragmentation. Land Use Policy no 20:149-158.
 3. Gniadek J. (2011). Zróżnicowanie przestrzennego ukształtowania działek przeznaczonych pod użytki zielone we wsi Marcówka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie nr 2:149-159.
 4. Janus J. (2011). Zintegrowany System Kształtowania Układów Gruntowych Wsi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 08.
 5. Leń P., Matysek I., Kovalyshyn O. (2015). Dimensions of Plots Belonging to Outof-village Owners in the Village of Będziemyśl, Commune of Sędziszów Małopolski. Geomatics and Environmental Engineering, No 9/2 s. 63-70.
 6. Machowski E. (1980). Czynniki wpływające na poziom i kierunki produkcji rolniczej w rejonach górskich i podgórskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy nr 78.
 7. Maliene V., (2013). Rural development and challenges establishing sustainable land use in Eastern European countries. Land Use Policy 30: 703-710.
 8. Mika M. (2010). Historia katastru polskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie nr 6: 75-85.
 9. Mika M., Siejka M.(2012). Wpływ geograficznych i historycznych uwarunkowań na identyfikację granic nieruchomości na przykładzie katastru austriackiego. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11(4), Olsztyn 2012: 65-74.
 10. Noga K. (2014). Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Polsce. Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Materiały konferencji naukowej, Dublany 2015.
 11. Sobolewska-Mikulska K. (2009). Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unii Europejskiej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja.
 12. Taszakowski J. (2012). Sposób wykorzystania map katastralnych w skali 1:2880 dla potrzeb współczesnych prac geodezyjno-prawnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie nr 3/IV: 131-142.
 13. Woch F. (2007). Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania. Studia i raporty 7/2007, PINB Puławy.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249).
 15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1551).
 16. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów - (jednolity tekst Dz.U. 2014 poz. 700).
 17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.2.018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu