BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Warczewski Witold (Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza struktury użytkowania gruntów we wrocławskim obszarze funkcjonalnym
Analysis of the Structure of the Land Use in Wroclaw Functional Area
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/2, s. 319-332, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Użytki rolne, Użytkowanie ziemi, Gospodarka gruntami, Ochrona gruntów rolnych
Agricultural land, Land use, Land economy, Protection of agricultural land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono opis wyników analiz statystycznych dotyczących różnych form użytkowania gruntów na Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF). Celem było porównanie struktury użytkowania gruntów w gminach WrOF, rozpoznanie jej zmian oraz wpływu na tę zmianę odległości od granic Wrocławia. Analizom poddano użytkowanie gruntów w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich w latach 2012 - 2014. Wrocławski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zachodzących zmian. Największe przekształcenia dotyczą gmin zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Wyjątek stanowią gminy Wisznia Mała oraz Oborniki Śląskie. Znaczny spadek powierzchni użytków rolnych zanotowano w gminie Długołęka oraz Kobierzyce. W planowaniu rozwoju WrOF należy dążyć do zwiększenia efektywności wykorzystania terenów już zurbanizowanych, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę gruntów rolnych i leśnych oraz ograniczenie nadmiernego rozlewania się strefy podmiejskiej Wrocławia.(abstrakt oryginalny)

This article describes the results of the statistical analysis of the various forms of land use in the Wroclaw Functional Area. The purpose of this research was to compare the structure of land use in the communities of Wroclaw Functional Area, recognize the changes and the impact of distance from the borders of Wroclaw on that changes. It has been analyzed the land use in rural and urban - rural communities in the years 2012 - 2014. Wroclaw Functional Area is characterized by a wide variety of occurring changes. The biggest transformations relate to the municipalities located in the nearest vicinity of Wroclaw. The exceptions are the communes Wisznia Mala and Oborniki Slaskie. A significant decrease in the agricultural area was recorded in the communes of Dlugoleka and Kobierzyce. In the planning of the development of the Wroclaw Functional Area one should aim to increase the efficiency of the use of already urbanized areas. This type of approach will allow more effective protection of the agricultural and forest areas and limiting of the excessive sprawl of the suburban area of Wroclaw.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akińcza M., Sawiłow E. (2011). Gospodarka ziemią w planowaniu urządzenioworolnym na Dolnym Śląsku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie. Nr 4: 119-127.
 2. Bański J. (2008). Strefa podmiejska -już nie miasto, jeszcze nie wieś. W: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko -wiejskiego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń: 29-43.
 3. Bielecka E., Całka B. (2012). Analiza procesu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej na terenach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie. Nr 2/III: 163-173.
 4. Ciok St. (2011). Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast (przykład strefy wrocławskiej). W: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Studia PAN KPZK, Tom CXXXVIII. Warszawa: 183-199.
 5. Dawidowicz A. (2010). Wykorzystanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków w procesie zbierania informacji o stanie rozwoju gminy wiejskiej. Przegląd Geodezyjny. Nr 3: 14-23.
 6. Grocholska J. (1974). Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie. Warszawa: PAN KPZK Studia, Tom XLVI, PWN, s. 129.
 7. Gomułka S., Woch F. (2009). Ocena zmian w gospodarowaniu ziemią w strefie oddziaływania aglomeracji śląskiej na przykładzie gminy Klucze. Materiały konferencyjne "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" Puławy: 57-62.
 8. Kazak J., Szewrański Sz., Decewicz P. (2013). Monitoring land use planing in Wroclaw region with Community Viz. In F. Hoffmann, K. Charvat (Eds.) NNR Special Edition 2013, GI2013 X Border-GI/GIS/GDI-Forum. Proceedings, 29-30.04.2013. Dresden, Germany: 24-27.
 9. Kowalik M. (2009) Wykorzystanie modelu METRONAMICA do prognozowania zmian użytkowania w aspekcie aktualnych rozwiązań legislacyjnych na przykładzie województwa śląskiego. Materiały konferencyjne "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" Puławy: 63-71.
 10. Kulczyk-Dynowska A. (2012). Sąsiedztwo przestrzeni wiejskiej i dużego miasta. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie. Nr 2/III: 69-77.
 11. Parysek J.J. (2005). Systemy lokalne w gospodarce przestrzennej. W: Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno -ekonomicznych, pod red. T. Czyż i H. Rogackiego. Warszawa: PAN KPZK Biuletyn. Zeszyt 219: 113-129.
 12. Pijanowski J. M. (2008). Problemy, cele i instrumenty zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich w Niemczech i w Szwajcarii - wnioski dla Polski. W: Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Miast. Kraków: 79-90.
 13. Pijanowski J. M., KrzykP., Szlenk-Dziubek D. (2008). Rolnicza przestrzeń produkcyjna (RPP) w Polsce i kierunki jej restrukturyzacji. W: Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Miast. Kraków: 50-64.
 14. Szafranek A., Bielska A. (2012) Zasoby, Użytkowanie i ochrona gleb Polski w kontekście ich wielofunkcyjności. W: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, pod red. A. Maciejewskiej. PAN KPZK Studia, Tom CXLII. Warszawa:116-124.
 15. Szewrański Sz., Kazak J., Sasik J. (2013a). Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w strefie podmiejskiej Wrocławia. W: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, pod red. Zb. Strzeleckiego i P. Legutko -Kobus. PAN KPZK Studia, Tom CLII. Warszawa:185-197.
 16. Szewrański Sz., Kazak J., Sasik J. (2013b). Procesy suburbanizacyjne i ich skutki środowiskowe w strefie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się dużego miasta. W: Jakość życia a zrównoważony rozwój, pod red. Z. Rusnak, B. Zmyślonej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 293: 170-179.
 17. Staszewska S. (2013). Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 34. Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Poznań: s. 201.
 18. Tkocz J. (1998). Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
 19. Warczewska B., Przybyła K. (2012). Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, Oddział w Krakowie. Nr 2: 89-100.
 20. Warczewski W. Kukuła M. (2014) Rozpraszanie zabudowy a polityka przestrzenna gmin we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. W: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. Pod red. St. Cioka i K. Janca. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. T.2: 277-290.
 21. Woch F. (2014) Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w Polsce. Polish Journal of Agronomy. Vol. No. 18: 52-62.
 22. Ziobrowski Z., Pijanowski J. M. (2008). Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Miast. Kraków: s.178.
 23. Ziobrowski Z., Pijanowski J. M, Krzyk P., Szlenk -Dziubek D. (2008) Problemy rozwoju wiejskich jednostek osadniczych (WJO) i ich odzwierciedlenie w badanych gminach. W: Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Miast. Kraków: 37-49.
 24. Zydroń A., Hausa P. (2010). Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski. Rocznik Ochrony Środowiska, Środkowo -Pomorskie Towarzystwo Naukowe. Tom 12: 909-925.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.2.023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu