BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorbiński Krystian (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kompetencje kadry kierowniczej niższego szczebla w polskich służbach bezpieczeństwa publicznego
The Competencies of Lower Managers in Public Safety Services in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 25-36, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Kadra kierownicza, Policja
Managerial competencies, Managerial staff, Police
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H 79,
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł wskazuje najważniejsze aspekty odnoszące się do kompetencji kadry kierowniczej w wybranych formacjach typu policyjnego. Definiuje od podstaw kompetencje i kwalifikacje kierownicze i osadza je w kontekście specyficznego środowiska pracy funkcjonariuszy publicznych. Dodatkowo przywołuje i poddaje analizie struktury modeli kompetencyjnych, właściwych dla kadry kierowniczej niskiego szczebla, zaproponowanych w wyniku badań przeprowadzonych przez instytucje polskie i europejskie. (abstrakt oryginalny)

The article shows the most important aspects relating to the competencies of managers in selected police services in Poland. It defines the competences and qualifications of the manager and embeds it in the context of the specific working environment of the officers. In addition, the article recalls and analyzes the structure of competency models for low-level executive officers, proposed by the research conducted by the Polish and European institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 2. Borkowska S. (red), (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 3. Decyzja nr 79 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, [online] http://www.infor.pl/akt-prawny/U27.2015.008.0000013,decyzja-nr-79-komendanta-glownego- policji-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-programu-szkolenia-zawodowego-dla-absolwentow- szkol-wyzszych.html [30.04.2017].
 4. Filipowicz G., (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 5. Levy-Leboyer C., (1997), Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext.
 6. McClelland D., (1973), Testing for competence rather than intelligence, "American Psychologist", nr 28 (1).
 7. Nogalski B., Śniadecki J., (1998), Kształtowanie umiejętności menedżerskich, OWOPO, Bydgoszcz.
 8. Oleksyn T.(2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 9. Opis i profil kompetencyjny pierwszego stanowiska oficerskiego Straży Granicznej, dokument wewnętrzny Straży Granicznej opracowany na podstawie §36, pkt 2 Zarządzenia nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, [online] https://www.strazgraniczna.pl/download/1/264/indd3bcd.pdf [30.04.2017].
 10. Orczyk J., (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Nr 3-4.
 11. Pocztowski A., Wiśniewski Z. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Raport CEPOL: A Competency Profile for Senior Police Officers, nr GB 2006.05.9/10 7.2, [online] https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/competency_profile_spo.pdf [30.04.2017].
 13. Sidor- Rządkowska M., (2006), Kształtowanie nowoczesnych ocen pracowniczych, OE, Kraków.
 14. Whiddett S., Hollyfirde S., (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Zubrzycka A. (2014), System oceny i rozwoju kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej polskiej policji, "Prawo i postępowanie administracyjne", nr 1(7)/2014, [online] http://applaw. knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-7-2014/item/279-system-oceny-i-rozwoju-kompetencji- menad-erskich-kadry-kierowniczej-polskiej-policji-zubrzycka-a-k [31.04.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.033
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu