BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grotkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Peszek Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Czynniki kształtujące wydajność pracy kobiet zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej
Factors Affecting Work Productivity of Women Employed in Agriculture in the European Union Countries
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 4, s. 57-68, tab., rys., bibliogr. s. 67-68
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Kobieta, Wydajność pracy, Produkt krajowy brutto (PKB), Aktywność zawodowa kobiet
Rural areas, Woman, Labour efficiency, Gross domestic product (GDP), Female economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania było przeanalizowanie sytuacji ekonomicznej kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie w Polsce na tle krajów europejskich (UE-28). W artykule zwrócono uwagę na podstawowe charakterystyki liczbowe oraz czynniki kształtujące wskaźnik wydajności pracy kobiet wiejskich, decydujący o poziomie intensywności i nowoczesności gospodarowania. Na podstawie danych GUS oraz Eurostatu porównano pod tym względem Polskę z krajami wysoko rozwiniętymi oraz zwrócono uwagę na bariery ograniczające efektywność ekonomiczną współczesnych kobiet wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The article presents an agricultural and economic analysis of women in active employment in agriculture in the international arena covering the European Union countries (UE-28). Attention was paid to the basic numerical characteristics as well as factors affecting the productivity indicator for rural women that determines the level of intensity and modernity of farming. Based on data from the Central Statistical Office (GUS) and Eurostat, a comparison was made for Poland against the background of highly developed countries with identification of barriers restricting the economic efficiency of contemporary rural women. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission. Directorate-General for Agriculture (2000). Women active in rural development: Assuring the future of rural Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 2. European Parliament (2008). European Parliament resolution of 12 March 2008 on the situation of women in rural areas of the EU (2007/2117(INI)), Strasbourg.
 3. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2012). Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. NAT/540-CESE 1592/2012, Bruksela.
 4. Eurostat. Employment and unemployment. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/ data/database.
 5. Eurostat. Farm land use. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=ef_ alarableaa.
 6. Eurostat (2015). Farm structure statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics--explained/index.php/Farm_structure_statistics.
 7. Fereniec, J. (1999). Ekonomika i organizacja rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 8. Gębska, M., Filipiak, T. (2006). Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 9. Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2011). Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 129-137.
 10. Michalska, S. (2013). Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2, 124-139.
 11. Michałek, R. (red.) (2013). Postęp naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Monografia. Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
 12. Michałek, R. (red.) (1998). Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Praca zbiorowa. Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej .
 13. Michałek, R., Grotkiewicz, K. (2010). Miejsce i rola postępu naukowego w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 5-12.
 14. Michałek, R., Grotkiewicz, K., Peszek, A. (2009). Wydajność ziemi i pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, 13(1), 199-205.
 15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2016). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020. Pobrane z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014- 2020
 16. Powszechny Spis Rolny (2013). Gospodarstwa Rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR.
 17. Prügl, E. (2011). Transforming masculine rule: Agriculture and rural development in the European Union. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [RP] (2013).
 19. Sikora, J. (2014). Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4, 137-145.
 20. Tabor, S. (2006). Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 10(10).
 21. Wrzochalska, A. (2010). Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 22. Ziętara, W. (2000). Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 41
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.4.57
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu