BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymocha Barbara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Foresight kadr polskiej gospodarki w aspekcie współpracy uczelni wyższych z rynkiem pracy
Human Resource Foresight of the Polish Economy in the Aspect of Cooperation between Universities and the Labour Market
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 45-55, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy, Metoda foresight
Higher education, Labour market, Foresight method
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H 79,
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę identyfikacji i przeanalizowania najistotniejszych zależności oraz tendencji w obszarze współpracy uczelni wyższych z rynkiem pracodawców w kontekście zapotrzebowania na kadry polskiej gospodarki w przyszłości i na tej podstawie sformułowanie zaleceń oraz dobrych rozwiązań dotyczących lepszego dostosowania kierunków kształcenia i programów studiów do potrzeb rynku pracy oraz poprawy jakości przygotowania absolwentów. Przyjęto bowiem założenie, że kluczowe znaczenie dla rozwoju kadr gospodarki w Polsce będą miały zmiany systemu kształcenia studentów w oparciu o ścisłą współpracę uczelni wyższych z pracodawcami, powiązane dodatkowo z systemem prognozowania popytu na kadry. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to identify and analyze the most important relationships and trends in the field of university cooperation with the employers' market in the context of future needs for the Polish economy, and on this basis, formulate recommendations and good solutions for better alignment of education and training programs to the needs of the labor market, as well as improvement of the quality of graduate preparation. It was assumed that crucial meaning for the development of the Polish economy would have changes in the education system of students based on close cooperation between higher education institutions and employers, additionally associated with the system of forecasting the demand for human resources. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł., (2011), Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 2. Bańka A., (2007), Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu przedsiębiorczości, kapitały kariery oraz zdolności zatrudnieniowej młodzieży [w:] Biela A. (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 3. Bańka A., (2005), Proaktywność a tryby samoregulacji: podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa skali zachowań pro aktywnych w karierze, Instytut Rozwoju Kariery, Poznań- Warszawa.
 4. Borowicz R.; (2008), Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce - trzy wymiary temporalne [w:] Szulakiewicz W. (red.), Świat Idei Edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 5. Changing professions in 2015 and beyond. Final Report, (2006), European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, ftp://ftp.cordis.europa. eu/pub/foresight/docs/21966.pdf [17.11.2016].
 6. Cylkowska-Nowak M.; (2007), Uniwersytet [w:] Różycka E. (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, Wydawnictwo "Żak", Warszawa.
 7. Definicja Foresight, MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/prognozy-rozwoju/definicja-foresight, archiwum,1.html [21.08.2016].
 8. Domańska M., (2013), Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Centrum Karier, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków.
 9. Europa 2020. Unijna strategia wzrostu na okres 2010-2020. http://ec.europa.eu/europe2020/index_ pl.htm [20.11.2016].
 10. Gospodarka 2013 - czyli jakich pracowników potrzebujemy?, (2012), Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), http://bkl.parp.gov.pl [20.11.2016].
 11. Jakubowska A., Rosa A.; (2011), Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce, [w:] Dworak J., Jaworski J. (red.) Zarządzanie szkołą wyższą - dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 14/2011, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 12. Jawor-Joniewicz A., (2014), Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 13. Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., (2015), Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Raport podsumowujący V edycję badań BKL na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 14. Kształcenie kadr dla potrzeb rynku, Akademia Górniczo-Hutnicza, http://ekspercibolonscy.org.pl/ sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/JLis_losy_absolwentow_110210.pdf [11.12.2016].
 15. Paliszkiewicz J.O., (2010), Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. Analiza foresightów i dokumentów strategicznych. Raport z badania, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 16. Parker S.K., Wlliams H.M., Turner N., (2006), Modeling the Antecedents of Proactive Bahavior at Work, "Journal of Applied Psychology", No. 91.
 17. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. (2013), Raport opracowany przez Deloitte przy współpracy Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1. pdf [15.12.2016].
 18. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Raport przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, http://zds.kprm.gov.pl/raport-polska-2030-wyzwania-rozwojowe [20.09.2016].
 19. Pracodawcy o rynku pracy. Bilans Kapitału Ludzkiego 2012 (BKL). http://bkl.parp.gov.pl/ [20.01.2016].
 20. Skills supply and demand in Europe. Medium-term forecast up to 2020. (2010), European Centre for the Development of Vocational Training, Publications Office of the European Union, Luxemburg, www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf, [17.11.2016].
 21. Surina I., (2013), Szkolnictwo wyższe w kontekście procesu bolońskiego, [w:] Jaroniak P. (red.) Edukacja w obliczu przemian społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 22. Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., (2015), GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 23. Trych A., (2011), Edukacja jako sposób na niedopasowania strukturalne na rynku pracy, [w:] Dworak J., Jaworski J. (red.) Zarządzanie szkołą wyższą - dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 14/2011, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.035
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu