BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roj-Rojewski Sławomir (Politechnika Białostocka), Grochowski Przemysław Michał (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie podlaskim
Differentiation of Functional Rural Areas in the Podlaskie Voivodeship
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 4, s. 79-92, tab., rys., bibliogr. s. 91-92
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Klasyfikacja, Zróżnicowanie regionalne, Obszary problemowe
Rural areas, Classification, Regional diversity, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ., Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIŚ/1/14 i sfinansowane ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem pracy jest klasyfikacja obszarów wiejskich na poziomie gmin w województwie podlaskim pod względem dominujących funkcji na tle uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. W badaniach wykorzystano wybrane cechy diagnostyczne, które oparto na ogólnie dostępnych danych statystycznych, głównie z roku 2010, uzupełnionych informacjami z roku 2002 i 2005. Zastosowanie metody Warda pozwoliło na wyodrębnienie wśród badanych gmin sześciu w miarę jednorodnych klas funkcjonalnych. W wyniku analizy stwierdzono, że obszary wiejskie województwa podlaskiego charakteryzują się znacznym udziałem funkcji rolniczej, która zdecydowanie dominuje na ponad 50% jego powierzchni. Są to w większości obszary problemowe rolnictwa, o niskiej jakości przestrzeni rolniczej i negatywnych tendencjach demograficznych. Mimo wspierania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich udział funkcji pozarolniczych jest tu wciąż znacznie niższy niż w innych rejonach kraju. Funkcje te wyraźnie zaznaczają się zaledwie na 29% powierzchni województwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to classify of rural areas at the level of communes in the Podlaskie Voivodeship in terms of the dominant functions on the background of natural and socio-economic conditions. The study used selected diagnostic features, which are based on publicly available statistical data mainly from 2010, supplemented with information from 2002 and 2005. Applying the Ward's method allowed to distinguish among the communes 6 relatively homogeneous functional classes. It was found that rural areas in the Podlaskie Voivodeship characterized by a high proportion of agricultural function, which decidedly dominates on over 50% of its area. These are mostly the problem areas in agriculture, with low quality agricultural space and negative demographic trends. Despite the support of multifunctional development of rural areas the proportion of non-agricultural functions is still much lower than in other parts of the country. These functions are clearly noticeable only on 29% of the Voivodeship area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abako, A., Andzo, A., Antoniuk, M., Arnold, A., Artemiuk, H., Bachanek-Komarowska, A., Bartoszewicz, U., Bąbczyńska, M., Bezubik, I., Bronakowska, M., Brzozowska, D., Cieśluk, B., Dąbrowska, E., Godlewska, A., Jatkowska, A., Jelska, M., Kalwajtys, E., Kisielew, I., Kotyńska, B., Kozłowska, E., Miczejko, E., Milewska, M., Miller, E., Mojsa, J., Moniuszko, D., Najman, T., Ostaszewska, J., Paniczko, G., Powalisz, D., Rembelińska, E., Reszeć, S., Romańczuk, W., Ryszkiewicz, E., Sadowska, B., Sawicka, H., Sawicka, L., Sitko, T., Skłodowska, M., Skrouba, D., Słowikowska, G., Sochoń, H., Sołomianko, A., Szpaczko, I., Szypulska, M., Teodoruk, I., Trochimowicz, U., Wiercińska, A., Wigda, G., Witenberg, S., Wysocka, M., Zalewska, A. (2003). Podstawowe informacje ze spisów powszechnych - gminy województwa podlaskiego: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Powszechny Spis Rolny 2002. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku [CD-ROM].
 2. Bański, J. (2007). Przemiany funkcjonalno- przestrzenne terenów wiejskich - diagnoza, rekomendacje dla KPZKi dyskusja (ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 3. Bański, J. (2009). Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce (ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 4. Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 3. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 5. Dzienia, S., Pużyński, S. (2009). Klasyfikacja funkcjonalna gmin położonych na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Acta Agrophysica, 14(1), 41-48.
 6. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych [GUS, BDL] (2014). Pobrane z: http://stat. gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 7. Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagrary-zacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS, 4, 9- 28.
 8. Knapik, W., Kowalska M. (2014). Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społeczno- ekonomicznych i demograficznych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych -Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 37-54.
 9. Kołodziejczak, A. (2010). Model rolnictwa wielofunkcyjnego w Polsce - aspekty teoretyczne i aplikacyjne. W: E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 24 (s. 69-88). Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 10. Pohl, A. (2009). Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie. Jak europejskie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają rolnictwo ekologiczne? Bruksela: IFOAM EU Group. Pobrane z: http://www.ifoam- eu.org/sites/default/files/page/files/ ifoameu_policy_rdporganic_ dossier_2011_pl.pdf
 11. Próchnicka I.,Fiłończuk R. (2014). Podlaskie po 25latach.Dobre miejsce dla szukających spokoju, ale rozwój - zbyt wolny. 1.06.2014. Pobrane z: http://wyborcza.pl/ 1,91446,16072183,Podlaskie_ po_25_latach__Dobre_miejsce_dla_szukajacych.html#ixzz40AlrjCoz.
 12. Rosner, A., Stanny, M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap 1. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna). Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 13. Salamon, J. (2007). Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Inżynieria Rolnicza, 11(8), 233-240.
 14. Stanny, M. (2009). Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 1, 47-56.
 15. Stola, W. (1987). Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna. Prace Habilitacyjne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 16. Stola, W. (1993). Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Dokumentacja Geograficzna, 3.
 17. Stuczyński, T., Budzyńska, K., Gawrysiak, L., Zaliwski, A. (2000). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biuletyn Informacyjny IUNG, 12, 4-17.
 18. Wilkin, J. (2008). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. (s. 3-5). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.4.79
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu