BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Stanisław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wiejskie gospodarstwa domowe w porównaniu z innymi typami gospodarstw domowych
Farm Households in Comparison with the Other Type of Households
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 4, s. 93-107, tab., bibliogr. s. 107
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet, Dochody, Wydatki gospodarstw domowych, Rolnictwo
Households, Budget, Income, Household expenditures, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarstwa domowe są specyficznymi podmiotami gospodarczymi o podstawowym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Realizują one wiele funkcji, z których najbardziej znanymi są produkcyjna i konsumpcyjna. Gospodarstwa domowe można różnie klasyfikować. Dużą, charakterystyczną, grupę stanowią gospodarstwa domowe rolników, które wyróżnia spośród innych związek z gospodarstwami rolnymi. Statystycznie gospodarstwa domowe rolników mają największą liczbę członków spośród wszystkich typów gospodarstw. Średni dochód jednego gospodarstwa rolniczego jest stosunkowo niski, chociaż w latach 2001-2014 wyraźnie wzrósł. W tym okresie wartość dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwach rolniczych była niższa niż w gospodarstwach wszystkich innych typów. Również wartość wydatków gospodarstw domowych rolników była niska, zwłaszcza w przeliczeniu na jedną osobę. Gospodarstwa rolników wyróżniały się prowadzeniem oszczędnej gospodarki, co potwierdzają najniższe wydatki w stosunku do osiąganych dochodów. Gospodarstwa domowe zlokalizowane na wsi, w tym zwłaszcza należące do rolników, były częściej dotknięte ubóstwem aniżeli gospodarstwa innych grup społeczno-zawodowych. Sytuacja ta powinna być uwzględniania w polityce rolnej i społecznej państwa oraz samorządu wiejskiego. (abstrakt oryginalny)

Households are the unique economic subjects with the basic economic social meaning. They realize many functions, among which the most known are productive and consumer ones. Households may be classified in different ways. Farm households are a big group with the unique specificity and the connection with agricultural holdings, which differentiate them from the others. Farm households consist of the largest number of members. An income for one farm is relatively low, although in years 2001-2014 increased distinctly. However, the value of farm income was the lowest. Furthermore, the value of farmers spending was low, particularly expressed per one person. Holdings of farmers distinguished from each other by being economical with their funds, which indicates the lowest share of their expenditure in achieving income. Farm households located in rural areas, in this particularly that belonged to farmers were more often affected than the ones which were owned by the other socio-occupational groups. The socio and agricultural politicians as well as local government should take into consideration problems discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec, C. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2012). Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
  4. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2010). Prognoza gospodarstw domowych według województw na lata 2008-2035. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-- ludnosci/prognoza-gospodarstw-domowych-na-lata-2008-2035-opracowana-2010-r-,9,1. html?pdf=1.
  5. Kędzior, Z. (1998). Gospodarstwo domowe jako obiekt badań. W: Z. Kędzior (red.), Konsument - przedsiębiorstwo - przestrzeń, praca zbiorowa. Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
  6. Kowalska, A. (2014). Wiejskie gospodarstwo domowe w agrobiznesie. W: S. Urban (red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka (s. 192 -209). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  7. Michna, W., Pałaszewska-Reindl, T., Berger, S. (1989). Wiejskie gospodarstwo domowe. Problemy społeczne i ekonomiczne. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
  8. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [RP] (2003, 2006, 2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.4.93
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu