BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stefańczyk Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena składania i realizacji wniosków o pomoc z programu wspierającego młodych rolników w ramach PROW w latach 2015-2016
Proposal for Applying and Implementing Proposals for the Program Supporting Young Agricultural Farmers in Progress 2015-2016
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 46-51, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Premia, Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań
Agriculture, Bonus, Rural areas, Arable farm, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była prezentacja i ocena realizacji wniosków oraz wydanych decyzji w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" w latach 2015-2016. Zaprezentowano analizy dotyczące liczby złożonych wniosków i przyznanych premii w ujęciu przestrzennym. Wykorzystano dane i materiały udostępnione przez ARiMR, opracowania statystyczne GUS oraz dostępną literaturę przedmiotu. Stwierdzono, że w latach 2015-2016 wzrastała liczba wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników". Ogólnie potwierdzono założenia, że w województwach wzrastał udział pozytywnych decyzji w zakresie finansowania, chociaż w dwóch województwach zależność taka nie wystąpiła.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is the presentation and evaluation of the RDP action "bonuses for young farmers" in the use of aid funds. The study on the number of applications submitted and the premiums awarded in spatial form were presented. Data and materials provided by ARMA, CSO statistical studies and available literature of the subject were used. It was found that in the years 2015-2016 the number of applications for co-financing under the sub-measure "Bonuses for young farmers" increased. In general, the assumptions were that the voivodships had a greater share of positive financing decisions, although in two voivodeships this dependence did not occur.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARiMR. 2017. Sprawozdanie z działalności ARiMR za rok 2016. Departament Analiz i Sprawozdawczości. Warszawa: ARiMR.
 2. Bielza Diaz-Caneja Maria, Costanza Conte, Christoph Dittmann, Pinilla Francisco Gallego, Josef Stroblmair, Remo Catenaro. 2009. Risk management and agricultural insurance schemes in Europe. Luxembourg: European Commission, Office for Official Publications of the European Communities.
 3. Czubak Wawrzyniec. 2007. "Ocena funkcjonowania działania 6. "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej" w ramach PROW 2004-2006". Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 77-82.
 4. Grontkowska Anna, Milena Frania, Stanisław Bagieński. 2016. "Ocena realizacji działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 według województw". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 49-55.
 5. Hornowski Andrzej. 2015. "Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004-2013". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 109: 55-70.
 6. Kiryluk-Dryjska Ewa. 2014. Formalizacja decyzji wyboru publicznego. Zastosowanie do alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Warszawa: PWN.
 7. Komorowska Dorota. 2008. "Rolnictwo ekologiczne w Polsce". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 69: 125-134.
 8. Kowalewska Magdalena. 2015. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce. [W] Problemy Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Polsce, red. K. Krzyżanowska, M. Roman, 48- 53. Pułtusk: Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
 9. Krisane Ilze, Irina Pilvere. 2016. Agricultural education of managers of agricultural holdings in Poland in 2002-2010. [W] Economic Science for rural development no. 41. Proceedings of the 2016 International Conference, 85-95. Jelgava: LL U ESAF.
 10. Krzyżanowski Julian. 2009: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 11. Pajewski Tomasz. 2014. "Wpływ funduszy unijnych na rozwój aktywów trwałych w polskim rolnictwie". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 108-116.
 12. Parlińska Agnieszka, Maria Parlińska, Grażyna Rembielak. 2014. "Ocena Wykorzystania środków PROW 2007-2013 na ułatwianie startu młodym rolnikom". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes. Problemy Ekonomiczne i Społeczne 360: 188-197.
 13. Ratajczak Marcin, Magdalena Mądra. 2008. "Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 69: 43-54.
 14. Tomczak Franciszek. 2000. Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodowe. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 15. Wicki Ludwik. 2014. "Czynniki wpływające na częstość korzystania z wybranych działań PROW w gospodarstwach rolnych". Przegląd Zachodniopomorski 3 (2): 93-103.
 16. Wilkin Jerzy. 1986. Współczesna kwestia agrarna. Warszawa: PWN.
 17. Wilkin Jerzy. 2010. "Konwergencja systemów czy uniwersalia polityki? Upodabnianie się polityki rolnej Stanów Zjednoczonych i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 150: 74-90.
 18. Wójcik Grażyna. 2011. "Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej". Wiadomości Zootechniczne XLI X (2): 61-68.
 19. Ziółkowska Justyna. 2005. Mikroekonomiczna ocena efektywności projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 20. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW_2014-2020. dostęp 17.06.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1157
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu