BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Piotr (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Jendrzejewski Błażej (Polish Academy of Sciences)
Tytuł
Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej
The Challenges for the Biofuels Sector in the Context of the EU Climate and Energy Policy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 58-65, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Polityka klimatyczna, Energia odnawialna, Rynek
Biofuels, Climate policy, Renewable energy, Market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q16, Q42
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest ocena skutków wprowadzania zmian do polityki klimatyczno-energetycznej UE w odniesieniu do sektora biopaliw. Materiałem badawczym i źródłem informacji były raporty i sprawozdania Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, GUS, Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. Badania obejmowały lata 2007-2015 z perspektywą do 2030 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że realizacja założonych zobowiązań odnoszących się do minimalnego udziału energii odnawialnej zużywanej przez środki transportu, a wynikających z wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/28/WE z 23.02.2017, w zaproponowanych terminach może być trudna do realizacji. Obecnie istniejące instalacje wytwarzające biopaliwa zaawansowane to przede wszystkim niewielkie, prototypowe linie technologiczne, których komercjalizacja narażona jest na wiele zagrożeń mogących uniemożliwić osiągnięcie zakładanych zdolności produkcyjnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assessment of the impact of EU climate and energy policy changes on the biofuels sector. The research was carried out on the basis of the reports of the Ministry of Energy, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Energy Regulatory Office, the Central Statistical Office of Poland, the EU Commission, the International Renewable Energy Agency and the International Energy Agency. Tabular and descriptive methods were used. Analyzes covered the years 2007-2015 with perspective until 2030. The analyzes show that realization of assumed obligations in relation to the minimum share of renewable energy used by transportation according to the directive 2009/28/WE of 23 February 2017 may be difficult to be achieve within the proposed deadlines. Currently existing advanced biofuel installations are mainly small prototype devices. Commercialization of those installations would pose a number of threats which could make impossible to reach the assumed production capacity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacovsky Dina, Nicolaus Ludwiczek, Monika Ognissanto, Manfred Wörgetter. 2013. Status of Advanced Biofuels Demonstration Facilities. Report to IEA Bioenergy Task 39. T39-P1b March 2013.
 2. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23. 02. 2017 r. COM(2016) 767 final.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz.Urz. UE L 239/1.
 4. FQD (Fuel Quality Directive) zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG. Dz.U. WE L 09.140.88.
 5. GAIN. 2016. Report Number NL6021(6/29/2016). Global Agricultural Information Network. https://gain. fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_6-29- 2016.pdf, dostęp 22.04.2017.
 6. GUS 2012-2016. Wyniki produkcji roślinnej w roku 2011, ..., 2015. Warszawa: GUS.
 7. GUS. 2013. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. Warszawa: GUS.
 8. GUS. 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. Warszawa: GUS.
 9. Hamelinck Carlo N. 2004. Outlook for advanced biofuels. Utrecht: Utrecht University.
 10. IRENA. 2016. Innovation Outlook: Advanced Liquid Biofuels. International Renewable Energy Agency.
 11. ME (Ministerstwo Energii). 2017. Projekt stanowiska RP dotyczący wniosku: Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23. 02. 2017 r. Warszawa: Ministerstwo Energii.
 12. MRiRW. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 13. MRiRW. 2016. Informacja w sprawie promowania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego dla celów energetycznych oraz zmian powierzchni gruntów wykorzystywanych pod uprawy energetyczne. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 14. RED (Renevable Energy Directive) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz.U. WE L 09.140.16.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Dz.U. L 300 z 14.11.2009.
 16. URE. 2009-2016. Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2009-2016. Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki.
 17. Wiśniewski Grzegorz. 2016: Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dotyczące energii z OZE? http:// biznesalert.pl/jak-polska-realizuje-unijne-zobowiazania-dotyczace-energii-z-oze/, dostęp 22.05.2017.
 18. Załącznik X do wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23.02.2017 r. Aneks 1-12. COM(2016)767.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1159
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu