BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie), Taszakowski Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie), Korta Gustaw (Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie)
Tytuł
Problematyka identyfikacji obszarów przeznaczonych do objęcia postępowaniami scaleniowymi w przypadku realizacji inwestycji liniowych na przykładzie województwa małopolskiego
Identification Issues of the Areas Intended to Be Covered Witch Land Consolidation Procedures in the Case of Implementation of the Linear Investment Based on Malopolska Province
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/2, s. 333-346, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Drogi, Autostrady
Land economy, Road, Motorway
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowa autostrady, drogi ekspresowej czy linii kolejowej z jednej strony podnosi walory dostępności transportowej województwa, z drugiej strony powoduje zaburzenia w przestrzeni, w tym przede wszystkim w przestrzeni rolniczej. Scalenia gruntów (w szczególności te o charakterze infrastrukturalnym) są doskonałym narzędziem do zminimalizowania negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną obszarów rolniczych. Ustawodawca przewidział na tę okoliczność zapisy w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, mówiące o tym, że w związku z pogorszeniem rozłogów gruntów spowodowanym przebiegiem istniejących lub budowanych dróg publicznych czy kolei może zostać wszczęte z urzędu postępowanie scaleniowe. Samorząd województwa jest ustawowo zobowiązany do programowania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz do koordynowania i wykonywania prac scaleniowych na terenie województwa. Województwo Małopolskie posiada duże doświadczenie w wykonywaniu scaleń infrastrukturalnych, przede wszystkim w oparciu o scalenia wokół autostradowe wykonywane przez KBGiTR na mocy porozumienia z GDDKiA na odcinku ok.80 km wzdłuż autostrady A4: węzeł Wielicka - węzeł Krzyż. Celem niniejszego artykułu jest propozycja rozwiązań w zakresie minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji liniowych na rolniczą przestrzeń produkcyjną, w związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z budową odcinka drogi ekspresowej S7 Igołomska - granica województwa o długości około 57 km. Będzie on przebiegał przez powiaty krakowski i miechowski, które to stanowią rolnicze zagłębie Małopolski.(abstrakt oryginalny)

Construction of the motorway, express road or railway line on the one hand increases its transport accessibility of the region, but on the other hand, causes a disturbance in space, in particular in the agricultural space. Land consolidation (in particular those infrastructural land consolidation) are a great tool to minimize the negative impact of the planned linear investment on a spatial structure of agricultural areas. For the occasion the legislature provided recordings in the act of land consolidation and exchange of land, which say that due to the deterioration of the land spatial distribution caused by the course of existing or under construction public roads or railway line, land consolidation procedure may be initiated ex officio proceedings. The provincial government by the law is obliged to programming of agriculture management works and to coordinate and carried out land consolidation work in the region. Malopolska Region has an extensive experience in performing of land consolidations, first and foremost based on the infrastructural land consolidation performed by The Krakow Office of Geodesy and Rural Areas under an agreement with the General Directorate for National Roads and Motorways on the section some 80 km along the A4 motorway (from Wieliczka to Krzyż the Highway Interchange). The aim of this article is to propose the solutions to minimize the negative impact of linear investment for agricultural production area, in connection with the planned commencement of works connected with the construction of S7 express road on the section from Igolomska street in Krakow to the border of province, with the length of about57 km. It will run through the Kraków and Miechów districts, which are the agricultural areas of Malopolska.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacior S., Harasimowicz S. 2006. Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Cikowice-Bochnia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006/ 3 (1)
 2. Bacior S. 2013. Ocena zmian struktury przestrzennej gospodarstw rolnych spowodowanych prze-jęciem części gruntów pod pas autostrady na przykładzie autostrady A1. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 01
 3. Bacior S., Piech I., Gniadek J. 2016. Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Tarnów - Rzeszów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ II
 4. Dzikowska T., 2006. Ocena oddziaływania autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Acta Sci. Pol. Geodesia et Descriptio Terrarum 5(1-2) 2006.
 5. Gola-Szlachta J., Pijanowski Z., Woch F. 2012. Metodyka postępowania dla potrzeb kształtowania obszarów wiejskich związanych z budową autostrad. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 02
 6. Kozłowski J. 1999. Prowadzenie scaleń i wymian gruntów na obszarach oddziaływania autostrad. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej nt. "Zagospodarowanie przestrzenne terenów rolniczych w pasie oddziaływania autostrady" Cz. II Warszawa.
 7. Harasimowicz S. 1998. Ocena oddziaływania autostrady na grunty rolne. Przegląd Geodezyjny. nr 6.
 8. Harasimowicz S., Janus J. 2009. Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A-4 we wsi Brzezie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 04
 9. Harasimowicz S., Janus J. 2010. Wyznaczanie granic obszaru objętego negatywnym wpływem projektowanej autostrady na strukturę przestrzenną gruntów rolnych we wsi Jodłówka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 01
 10. Janus J. 2010. Wstępna ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A-4 na przykładzie gminy Niepołomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 03
 11. Janus J. 2011. Wstępna ocena efektów prac scaleniowych realizowanych w związku z budową autostrady A-4 na odcinku Kraków-Tarnów. Konferencja naukowa Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju Jachranka, 16-17 czerwca 2011
 12. Janus J. 2011a. Wstępna ocena efektów scalenia gruntów wsi Krzeczów realizowanego w związku z budową autostrady A4. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04
 13. Janus J. 2011b. Wyznaczenie granic obszaru przeznaczonego do scalenia w związku z budową autostrady A4 na przykładzie wsi Krzeczów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 02
 14. Janus J. 2012. Ocena efektów scalenia gruntów wsi Borek realizowanego w związku z budową autostrady A4. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 03
 15. Judge, E., Werpachowski, K., Wishardt, M., (2004). Environmental and economic development issues in the Polish motorway programme: some findings on local authority attitudes. Journal of Transport Geography 12 (2004) 287-299
 16. Sobolewska-Mikulska K. 2012. Możliwości wykorzystania scaleń infrastrukturalnych w procesie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 01
 17. Müller, K., Steinmeier, C., Küchler, M., 2010. Urban growth along motorways in Switzerland, Landscape and Urban Planning, Volume 98, Issue 1, 3-12
 18. Villarroya, A., Puig J., 2012. Urban and industrial land-use changes alongside motorways within the Pyrenean area of Navarre, Spain, Environmental Engineering and Management Journal 06/2012; 11(5), 1213-1220
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.2.024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu