BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Musiał Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Possibilities of Acquiring and Energetic use of Biomass in Communes in Małopolska Voivodeship
Możliwości pozyskania i energetycznego wykorzystania biomasy w gminach województwa małopolskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 639-649, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Surowce energetyczne
Biomass, Energy raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W pracy oszacowano i oceniono potencjał gmin województwa małopolskiego w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia roślinnego. W badaniach wykazano, iż przy założeniu, że biomasa w postaci słomy i siana, które nie są wykorzystywane w rolnictwie, a także wierzby uprawianej na gruntach wyłączonych z produkcji rolniczej zostanie przeznaczona na cele energetyczne, możliwe będzie wytworzenie około 8,3 PJ energii. Stwierdzono również, że w grupie gmin o największym potencjale siana oraz wierzby na cele energetyczne (25% gmin) zarówno uwarunkowania przyrodnicze (jakość przestrzeni produkcyjnej), jak i ekonomiczne (struktura obszarowa, rozłóg pól itp.) będą znacznie utrudniać rozwój rynku biomasy. Te same uwarunkowania, które przyczyniły się do regresu rolnictwa, nie pozwolą na efektywną i opłacalną produkcję biomasy. Realne szanse rozwoju rynku biomasy dotyczą jedynie słomy, która może być pozyskiwana w gminach o najlepszych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

This analysis touches upon an evaluation and estimation of the potential of communes in Małopolska voivodeship in terms of energetic use of plant biomass. The research results showed that if biomass, in the form of straw and hay not used in agriculture and willow (salix) cultivated on lands out of agricultural production, was marked for energetic aims, the generation of about 8.3 PJ of energy would be possible. It was also pinpointed that within the group of communes with the highest potential of hay and willow for energetic use (25% of communes), environmental (the quality of production space) and economic factors (the area structure, and confi guration, etc.) will hinder the development of the biomass market. The same conditions which contributed to the regress of agriculture are seen as an obstacle to eff ective and profi table biomass production. The only real opportunity for development of the biomass market is seen in straw, which can be acquired in communes with the best natural and economic conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bania, M., Mierzejewski, D. J. (2014). Współczesne determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego i globalnego - spojrzenie ekonomiczne. W: J. Mazurkiewicz, K. Pająk (Ed.), Gospodarka niskoemisyjna uwarunkowania i wyzwania. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 2. Fereniec, J. (1999). Ekonomika i organizacja rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 3. Gostomczyk, W. (2015). Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Koszalin: Wyd. Politechniki Koszalińskiej.
 4. Gruda, M. (2006). Analiza skutków dochodowych wdrażania ograniczeń rolnośrodowiskowych w rolnictwie. In: S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ.
 5. Jarosz, Z., Faber, A., Borzęcka-Walker, M., Pudełko, R. (2014). Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż. Rocz. Nauk. SERiA, 16(3), 99-103.
 6. Jachymek, M. (2008). Inwestycje w odnawialne źródła energii. In: P. Chmieliński (Ed.), Możliwości wsparcia obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ.
 7. Jasiulewicz, M. (2014). Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE w 2020 roku. Rocz. Nauk. SERiA, 16(1), 70-76.
 8. Kościk, B. (2011). Teoria i praktyka szacowania potencjału biomasy na cele energetyczne. Retrieved May 30th 2015 from: http://www.warsztaty.wnr.edu.pl/15/konferencja/referaty/koscik.pdf.
 9. Ludwicka, A., Grzybek, A. (2010). Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki. Probl. Inż. Roln., 2, 101-111.
 10. Musiał, W., Sroka, W., Mikołajczyk, J. (2013). Problemy dysparytetu pogłowia owiec na przykładzie Małopolski. Zagad. Dor. Roln., 4(74), 37-53.
 11. Karwat-Woźniak, B. (2013). Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev., 2 (28), 121-131.
 12. Kulczycka, J., Drożdż, M., Jastrzębski, P., Kucharska, K., Lis, T., Lelek, Ł., Morawska, J., Pasek, J., Stańczuk, P. (2013). Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska.
 13. Piwowar, A., Dzikuć, M. (2013). Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 1, 207-217.
 14. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 15. Siejka, K., Tańczuk, M., Trinczek, K. (2008). Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inż. Roln., 6 (104), 167-174.
 16. Tańczuk, M., Ulbrich, R. (2009). Assessment of energetic potential of biomass. Proc. ECOpole., 3 (1), 23-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.90
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu