BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taszakowski Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Janus Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Identyfikacja potrzeb w zakresie realizacji prac scaleniowych w Małopolsce jako element małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej
Identification the Needs of Land Consolidation Works in Malopolska Province as a Element of Spatial Infrastrusture Information of Malopolska
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/2, s. 347-358, rys., bibliogr. 8 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Informacja przestrzenna, Wyniki badań
Land economy, Spatial information, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Scalenia gruntów są jedynym postępowaniem urządzeniowo - rolnym umożliwiającym dokonanie w krótkim czasie korzystnych zmian struktury przestrzennej gruntów na dużym obszarze. Bardzo duże potrzeby w zakresie realizacji prac tego typu w Polsce, w powiązaniu z ograniczoną pulą środków finansowych dostępnych na ten cel, wskazują na konieczność wypracowania metod w sposób precyzyjny identyfikujących obszary, gdzie realizacja prac scaleniowych jest konieczna i gdzie procedura ta może dać największe efekty. Zadanie koordynowania i programowania prac urządzeniowo-rolnych należy do samorządów województw. W ramach tego zadania, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zlecił autorom niniejszego artykułu wykonanie ekspertyzy o nazwie: "Analiza struktury przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego w celu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych". Celem tego opracowania było przedstawienie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych Małopolski informacji istotnych w procesie programowania i przygotowania prac urządzeniowo-rolnych. Wyniki analiz wykonanych w ramach ekspertyzy zostały opublikowane na portalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (miip.geomalopolska.pl). Celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników ekspertyzy oraz ich wdrożenia jako narzędzia do programowania prac scaleniowych w Małopolsce w ramach Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. (abstrakt oryginalny)

Land consolidations are the only agricultural management procedures which allow for positive changes in land spatial structure in a large area in a short time. Very large needs for implementation of this kind of works in Poland, in conjunction with a limited amount of funds available for this purpose, indicates the need to develop methods which in a precise way can identify areas where the implementation of land consolidation works is necessary and where this procedure can give the best results. The task of coordinating and programming agricultural management works belongs to the regional governments. Within this task, the Marshal Office of Malopolska Region commissioned the authors of this article prepares an expertise called: "Analysis of the spatial structure of the rural areas of Malopolska province in order to identifying the areas eligible to implement the land consolidation work". The aim of this study was to present for an individual registration precincts of Malopolska province, relevant information in the process of programming and preparation the agricultural management works. The results of analyzes which were made in the expertise have been published on the portal of the Spatial Infrastructure Information of Malopolska (miip.geomalopolska.pl). The aim of this paper is to present the results of expertise and their implementation as a tool for programming the land consolidation work in Malopolska province as an element of the Spatial Infrastructure Information of Malopolska.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaż B., Król A., Wawro D., 2010. Studium zapotrzebowania na scalenia gruntów w województwie dolnośląskim.
  2. Gawroński K., Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacji prac scaleniowych i wymiennych. Infrastruktura i Ekologia obszarów wiejskich 3/2005
  3. Janus J., Taszakowski J. 2013a. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02 /3
  4. Janus J., Taszakowski J. 2013b. Propozycja wskaźnika określającego stopień rozdrobnienia gruntów oraz jego zastosowanie na przykładzie powiatu Dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/02 /2
  5. Janus J., Taszakowski J. 2013c. Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02
  6. Janus J., Taszakowski J. 2014. Przestrzenne zróżnicowanie jakości gleb powiatu dąbrowskiego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi II/2/2014.
  7. Program wsparcia rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjne, w tym sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1388/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2010. Kraków, 2010.
  8. Taszakowski J., Janus J. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie obrębów powiatu dąbrowskiego ze względu na wartość wskaźnika określającego natężenie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.2.025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu