BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Economic Aspects of the Implementation of the Rural Development Programme 2014-2020. Reminiscences and Projection
Ekonomiczne aspekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Reminescencje i projekcja
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 651-658, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet, Ocena programów
Rural areas, Rural Development Programme, Budget, Evaluation of programs
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
II filar wspólnej polityki rolnej jest ważnym elementem wsparcia polskich obszarów wiejskich, ze względu na konieczność podniesienia konkurencyjności producentów rolnych, przekształcenia struktury zatrudnienia, potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury oraz realizacji zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Tym samym wielkość funduszy PROW 2014-2020 i ich alokacja na poszczególne zadania jest kluczowa dla przyszłości wsi. Celem artykułu była ocena Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z punktu widzenia ekonomicznych aspektów jego realizacji. Ocena ta została dokonana w dwóch obszarach: możliwości budżetowych oraz konstrukcji wybranych działań. Dane dotyczące budżetu i alokacji środków pieniężnych w nowym okresie finansowym wskazują, iż w PROW kurczą się wydatki na niektóre cele, przede wszystkim związane z budową infrastruktury i przedsiębiorczością. Priorytetem stają się natomiast działania proinwestycyjne i modernizacyjne oraz poprawiające pozycję rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Są także programy o charakterze socjalnym, skierowane do małych gospodarstw oraz działania o niskiej wartości dodanej (np. ONW). Redukcja budżetu PROW wymusiła ponadto wprowadzenie pewnych rozwiązań, np. degresywności płatności lub limitów powierzchni i wielkości ekonomicznej gospodarstwa, przez co wykluczone z części wsparcia zostały zarówno gospodarstwa najmniejsze, jak i wielkotowarowe. (abstrakt oryginalny)

The second pillar of the Common Agricultural Policy is an important element of support for Polish rural areas, due to the need to improve the competitiveness of agricultural producers, to transform the employment structure, to boost infrastructure development and to implement tasks related to the protection of the environment. Thus, the size of the funds of the Rural Development Programme (RDP) for 2014-2020 and their allocation to different tasks is essential for the future of rural areas. The aim of the article was to evaluate the RDP for 2014-2020 from the point of view of the potential economic consequences of its implementation. This rating was made in two areas: the budget, and the construction of selected activities. Data on the budget and the allocation of funds in the new financial period indicate that the RDP limits expenditures on some of the objectives, primarily related to infrastructure and entrepreneurship. The priority actions are, however, pro-investment and modernization, and improving the position of farmers in the food chain. There are also programs of a social nature, aimed at small farms and activities with low added value (e.g. less favored areas, or LFA). Reducing the budget of the RDP forced implementation of some solutions, e.g. degressive payments and limits on the area and economic size of farms; thereby both the smallest and larger farms could be excluded from part of the support. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Stępień, S. (2011). Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista, 1, 9-36.
 2. Czyżewski, A., Stępień, S. (2015). Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku z polskiej perspektywy. In: A. Czyżewski, B. Klepacki (Eds.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (p. 229-252). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 3. European Commission (2015). Young farmers and the CAP. Brussels: Publications Office of the European Union.
 4. FUNDEKO (2011). Wpływ wspólnej polityki rolnej i polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich. Warszawa: FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk.
 5. IRWiR PAN, ECORYS Polska, IUNG-PAN (2014). Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Raport końcowy. Warszawa: MRiRW.
 6. Józwiak, W., Ziętara, W. (2012). Instytucjonalne ograniczenia wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw rolnych (prezentacja). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 7. Kiryluk-Dryjska, E. (2014). Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej. J. Agribus. Rural Dev., 3(33), 61-73.
 8. Kołodziejczyk, D. (Ed.). (2015). Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 9. KSOW (2016). Retrieved April 7th 2016 from: http://ksow.pl/ grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html
 10. Łykowski, P. (2015). 10 lat wspólnej polityki rolnej w Polsce. 20 lat działalności ARiMR (prezentacja). Poznań: ARiMR.
 11. Mickiewicz, A., Mickiewicz, B. (2015). Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rocz. Nauk. SERiA, 17, 1, 153-158.
 12. MRiRW (2013). Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: MRiRW.
 13. MRiRW (2014). Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: MRiRW.
 14. MRiRW (2015). Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 narastająco od uruchomienia Programu na dzień 30 stycznia 2015 r.. Warszawa: MRiRW.
 15. Muzalewski, A. (2015). Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020. Warszawa: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie.
 16. Rada Europejska (2013). Rada Europejska 7-8 lutego 2013 r. - konkluzje (wieloletnie ramy finansowe) [EUCO 37/13]. Bruksela: Rada Europejska - Sekretariat Generalny.
 17. Zegar, J. S. (2009). Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 4, 256-266.
 18. Zieliński, M. (2012). Analiza zmian w gospodarstwach rolnych korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013. In: W. Józwiak (Ed.), Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa - propozycje wstępne (p. 57-71). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.91
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu