BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śpiewak Ruta (Polska Akademia Nauk), Milczarek-Andrzejewska Dominika (Polska Akademia Nauk), Ciechomska Anna (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Agricultural Organizations in Poland - an Attempt Towards a Typology
Organizacje rolnicze w Polsce - próba typologii
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 659-668, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje rolnicze, Organizacje pracodawców, Związki zawodowe, Typologia
Agricultural organizations, Employers' organizations, Trade unions, Typology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Organizacje rolnicze odgrywają ważną rolę w tworzeniu polityki na poziomie lokalnym, narodowym i unijnym. Trudno jednak oszacować, w jakim stopniu wielkość transferów publicznych trafiających na polską wieś oraz dużo liczniejsze - w porównaniu z innymi grupami społecznymi na wsi - przywileje rolnicze są bezpośrednim efektem działania tych organizacji. Jednym z powodów jest fakt, że organizacje rolnicze są w Polsce badane sporadycznie. Celem artykułu jest uzyskanie uporządkowanego obrazu organizacji rolniczych w Polsce oraz poszukiwanie zależności między ich formą prawną a celami zapisanymi w statutach. Do wyróżnionych głównych typów organizacji należą: związki zawodowe rolników, organizacje pracodawców, organizacje branżowe (związki i zrzeszenia branżowe) oraz stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę liczbę członków oraz cele działania obejmujące wpływ na politykę rolną, najistotniejszymi organizacjami rolnymi w Polsce są związki zawodowe i organizacje branżowe. Główna różnica między nimi dotyczy przedstawionych celów działania. Związki zawodowe wskazują przede wszystkim cele o charakterze socjalnym. Federacje organizacji branżowych starają się wspierać swoich członków oraz działać na rzecz zmiany polityki, natomiast organizacje branżowe działają na rzecz rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

Agricultural organizations play an important role in political decision-making at the local, national, and EU levels. However, it is difficult to estimate to what extent the size of public transfers to the Polish countryside is a direct effect of these organizations' activity. The same question applies to farming privileges, which are much more numerous than those for other social groups in rural areas. One of the reasons for this stems from the fact that agricultural organizations in Poland have rarely been examined. The aim of this article is therefore to obtain a structured picture of agricultural organizations in Poland and to search for relations between their legal forms and statutory goals. The main types distinguished here include farmers' trade unions, employers' organizations, agribusiness organizations (agribusiness federations and unions), and associations. Taking into consideration the number of members and the thrust of activities, including impact on agricultural policy, the most important agricultural organizations in Poland seem to be the trade unions and agribusiness organizations. The substantive difference between them lies in their stated goals. Trade unions primarily indicate goals of a social nature. Federations of agribusiness organizations strive to support their members and promote policy changes, while agribusiness organizations work for the development of specialized farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wyd.C. H. Beck.
 2. FDPA (2002). Polska wieś. Raport o stanie wsi. Warszawa: FDPA.
 3. Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2008). Research methods in the social sciences. New York: Worth Publishers.
 4. Griffi n, R. W. (2008). Fundamentals of management. Boston: Houghton Miffl in Harcourt.
 5. GUS (2015). Związki zawodowe w Polsce w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved March 16th 2016 from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka--spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/zwiazki-zawodowe-w-polsce-w-2014-r-,10,1.html.
 6. Halamska, M. (1998). Francuskie Zawodowe Organizacje Rolnicze. Geneza, zasady organizacji oraz funkcje systemu. Poznań: Agrolinia 2000-Fundusz Współpracy.
 7. Halamska, M. (2008). Organizacje rolników: bilans niesentymentalny. W: M. Halamska (Ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe (p. 103-133). Warszawa: IRWiR PAN.
 8. Kamiński, R. (2008). Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Warszawa: IRWiR PAN.
 9. Michna, W. (2010). Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki. Warszawa: IERiGŻ PIB.
 10. Milczarek-Andrzejewska, D. (2014). Zagadnienie siły w ekonomii - na przykładzie sektora rolno-spożywczego. Warszawa: IRWiR PAN.
 11. Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 12. Pappi, F., Henning, C. (1999). The organisation of influence on the EC's common agricultural policy: A network approach. Eur. J. Polit. Res., 36, 257-281.
 13. Puchalski, J. (2008). Podstawy nauki o organizacji. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki.
 14. http://kolkarolnicze.eu
 15. http://kzpbc.com.pl/
 16. http://kzpt.org/
 17. http://przedsiebiorcarolny.pl/
 18. http://www.fbzpr.org.pl
 19. http://www.hodowcydrobiu.pl
 20. http://www.kzpbc.com.pl/
 21. http://www.kzp-ptch.pl/
 22. http://www.minrol.gov.pl/
 23. http://www.pfhb.pl/
 24. http://www.sejm.gov.pl/
 25. http://www.solidarnoscri.pl
 26. http://wzp-krakow.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.92
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu