BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Condition and Development Opportunities of Breeding Pigs in Poland
Stan i możliwości rozwoju chowu trzody chlewnej w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 687-701, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Gospodarstwa rolne, Efektywność produkcji, Hodowla zwierząt, Konkurencyjność
Animal production, Arable farm, Production effectiveness, Animal husbandry, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono aktualny stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce i przyczyny jego spadku w ostatnich kilkunastu latach. Za główną przyczynę tego stanu należy uznać obniżenie opłacalności produkcji żywca wieprzowego, szczególnie w gospodarstwach o małej skali produkcji. Zasadniczy spadek pogłowia trzody chlewnej wystąpił w gospodarstwach utrzymujących stada do 200 sztuk. Szans rozwojowych pozbawione są gospodarstwa utrzymujące do 20 loch lub sprzedających do 400 tuczników rocznie. Szanse rozwojowe posiadają gospodarstwa utrzymujące 20-50 loch lub sprzedające rocznie 400-1000 tuczników lub 500-1200 prosiąt. W pełni konkurencyjne są gospodarstwa utrzymujące powyżej 50 loch i sprzedające powyżej 1000 tuczników rocznie, względnie powyżej 1200 prosiąt. Podstawowym czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji żywca wieprzowego jest jego skala. (abstrakt oryginalny)

The article presents current status of the pig population in Poland and the reasons for its diminish in recent years. The main cause should be considered decline in the profi tability of the production of pork, especially in farms with small-scale production. Dramatic drop in the number of pigs in farms occurred maintaining the herd to 200 units. Development opportunities are devoid farms living to 20 sows or sellers to 400 fattening pigs per year. Development opportunities are farms living 20-50 sows or selling annually 400-1000 pigs or piglets 500-1200. A fully competitive farms are sustained over 50 sows and selling over 1,000 fattening pigs per year, or more than 1,200 piglets. The main factor determining the profi tability of the pork production is its scale. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy rynkowe (2011). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy, nr 34. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. Analizy rynkowe (2015a). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy, nr 42. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. Analizy rynkowe (2015b). Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 49. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 4. Biswanger, H. Ch. (2011). Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych. Poznań: Zysk i S-ka.
 5. Blicharski, T. (2014). Aktualny stan produkcji żywca wieprzowego w Polsce i najbliższe perspektywy. POLSUS nr 17, Warszawa.
 6. Blicharski, T., Hammermeister, A. (Eds.). (2013). Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do 2030 r. Warszawa: Polski Związek Hodowców i producentów Trzody Chlewnej.
 7. Dyba, I., Chmielewski, Ł., Głuchowski, Ł., Wojtaszczyk, B. (2016). Rolnicy idą po modernizację. Retrieved from: Farmer. pl.
 8. Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2015). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2013 r. IERiGŻ-PIB.
 9. GUS (1996-2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 10. GUS (2011). Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z badań. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 11. GUS (2015a). Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. GUS (2015b). Rolnictwo w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 13. Józwiak, W. (2009). Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi. In: W. Józwiak (Ed.), Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 14. Kleinhanss, W. (2015). Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech. Zagad. Ekon. Roln., 1(342), 25-41.
 15. Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2015). Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych. Zagad. Ekon. Roln., 1(342), 42-56.
 16. Polski FADN (n.d.). http://fadn.pl/
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 18. Stankiewicz, M. J. (2003). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. In: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Lublin: Wyd. AR w Lublinie.
 19. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2012 (2013). Retrieved from: http://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2013/046-StatistischesJahrbuch2012.html?nn=312878.
 20. Świtalski, W. (2005). Innowacyjność i konkurencyjność. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Woś, A. (2003). Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa. In: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Lublin: Wyd. AR w Lublinie.
 22. Ziętara, W., Zieliński, M. (2012). Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną. Zagad. Ekon. Roln., 1, 40-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.95
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu