BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smędzik-Ambroży Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polityka rolna UE a zrównoważony rozwój rolnictwa w regionie wielkopolskim
The European Union's (EU) Agricultural Policy and the Sustainable Development of Agriculture in the Wielkopolska Region
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 283-294, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Region, Rolnictwo
Sustainable development, Region, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q10, Q18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem opracowania byłookreślenie wpływu instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR) na zrównoważony rozwój rolnictwa obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi w Wielkopolsce. W artykule postawiono hipotezę, że na obszarach o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali Wielkopolski, w latach 2004-2012, rolnicy częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań proefektywnościowych, niż rolnicy z obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. Z kolei rolnicy w obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań prośrodowiskowych, niż rolnicy z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. W związku z tym po integracji z UE następowała polaryzacja w stopniu zrównoważenia środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa regionu wielkopolskiego. Badania dowiodły, że w latach 2004-2012 gospodarstwa z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w Wielkopolsce korzystały częściej z środków finansowych na działania proefektywnościowe niż rolnicy indywidualni z powiatów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w tym regionie. W przypadku środków finansowych na działania prośrodowiskowe pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w Wielkopolsce, różnice w zakresie wsparcia finansowego z UE były nieznaczne. W związku z tym przyjęto tylko pierwszą część hipotezy opracowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to determine the impact of instruments of the common agricultural policy (CAP) on the sustainable development of agriculture in areas with different resource conditions in the Wielkopolska region. The article hypothesizes that farmers from areas with favourable agricultural resource conditions more often obtained EU funds for pro-effective actions between 2004 and 2012 than farmers from areas with worse agricultural resource conditions. However, farmers from areas with worse agricultural resource conditions obtained more funds from the EU for environmental actions than farmers from areas with favourable agricultural resource conditions. The study has shown that between 2004 and 2012, farms in areas with favourable agricultural resource conditions in Wielkopolska obtained more funds for pro-effective actions than farmers from districts with worse agricultural resource conditions in Wielkopolska. Differences between the amounts of financial resources obtained by individual farmers in areas with different agricultural resource conditions for environmental activities were insignificant. Therefore, only the first part of the hypothesis set forth in this article is accepted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CZUBAK W., SADOWSKI A., WIGIER M. (2014), Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 2. FIEDOR B., JOŃCZY R. (2009), Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development, [w:] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka, B. Fiedor, R. Jończy (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. JÓZWIAK W. (2005), Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw starej Unii, "Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych", zeszyt 7, Warszawa.
 4. Komisja Europejska (2008), Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, COM(2008) 616, SEC(2008) 2550.
 5. KOPIŃSKI J. (2010), Bilans azotu w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej, Studia i Raporty IUNGPIB, zeszyt 20, Puławy.
 6. MAJCHRZAK A., WYSOCKI F. (2007), Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim, Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, zeszyt 2.
 7. KOZYRA J., SIEBIELEC G. (2014), Stan środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich, [w:] Nurzyńska I., Poczta W. (red.), "Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi", Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 8. MAJCHRZAK A. (2015), Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 9. PAJEWSKI T. (2014), Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej,nr 107, Warszawa.
 10. PAWLEWICZ A., BÓRAWSKI P. (2013), Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, zeszyt 2, Warszawa.
 11. POCZTA W., SIEMIŃSKI P., SIERSZCHULSKI J. (2012), Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania "modernizacja gospodarstw rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(25), Poznań.
 12. Urząd Statystyczny w Poznaniu (2003b), Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich województwo wielkopolskie, Wyd. Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Urząd Statystyczny w Poznaniu (2003c), Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, Wyd. Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.
 14. Urząd Statystyczny w Poznaniu (2003d), Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych; województwo wielkopolskie, Wyd. Wyd. Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.
 15. WITEK T. (1993), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, [w:] Szalczyk Z. Zróżnicowanie warunków produkcji i zasobów rolnictwa w Wielkopolsce, [w:] Czyżewski A. (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 16. ZIĘTARA W., (2005), Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw mlecznych i trzodowych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XVII, zeszyt 1, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu