BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śpiewak-Szyjka Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Senior na rynku pracy
The Elderly on the Labour Market
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 295-304, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Ludzie starsi, Aktywność zawodowa ludności, Pracodawcy
Labour market, Elderly people, Activity rate of population, Employers
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A15
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalne starzenie się społeczeństw wywołuje wiele zmian. Kwestia ta staje się problemem nie tylko dla demografów, ale i dla pracodawców. Determinuje także ekonomiczne położenie osób starszych, a zatem również jakość ich życia. Prezentowany artykuł zarysowuje wizję pomyślnego starzenia się pracujących seniorów. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wyzwań wynikających z procesu starzenia się społeczeństwa, czego następstwem jest podjęcie wielokierunkowych działań, których celami głównymi są zapewnienie godnego starzenia się poprzez poprawę jakości i poziomu życia oraz tworzenie warunków do aktywności zawodowej i społecznej osób starszych. Do analiz wykorzystano oficjalne dane GUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kwestionariusz ankiety przeprowadzony na 85 badanych w wieku od 20 do 60 lat.(abstrakt oryginalny)

The global ageing of populations implicates numerous and diverse changes determining the economic conditions of the elderly and the quality of their lives. This is a problem not only for demographers, but also for employers. The purpose of this article is to identify what challenges arise from the aging of population and what actions must be taken to provide dignified aging, i.e. to improve the quality and standards of living and create conditions for vocational and social activity of older people.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GOLINOWSKA S. (2010), System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości, Narodowa Rada Rozwoju, Warszawa.
  2. SZATUR-JAWORSKA B. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
  3. SCHIMANEK T. (2010), Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększeniu, [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
  4. Raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2015 r., Warszawa 2016.
  5. Główny Urząd Statystyczny, Kobiety i Mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2016.
  6. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu