BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perska-Trembłowska Anita (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podstawowe formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Basic Forms of International Cooperation of Self-Government Units in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 57-67, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Jednostka sektora finansów publicznych, Samorząd terytorialny, Porozumienia międzynarodowe
International cooperation, Public finance sector units, Local government, International agreements
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F 19, H 19,
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce mogą podejmować współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi poza granicami kraju. Współpraca międzynarodowa gmin, powiatów i województw może przyjąć różną formę. Celem głównym artykułu było określenie możliwości współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Nastąpiła identyfikacja europejskich dokumentów wspierających współpracę międzynarodową jednostek terytorialnych. Ponadto rozpoznano polskie uwarunkowania prawne w zakresie zawierania porozumień o współpracy i przynależności do międzynarodowych zrzeszeń. (abstrakt oryginalny)

Self-government units in Poland may cooperate with other self-government units, including those located outside the country. There are various forms of international cooperation of self-government units. The main aim of this paper was to analyze possibilities of international cooperation of self-government units in Poland. As the result of the analysis, the author has identified European documents supporting the international cooperation of territorial units. The author has identified legal conditions in terms of entering into cooperation agreements and the membership in international associations of territorial units in Poland too. The explaining description was based on the logical analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AEBR Contact (2014), http://www.aebr.eu/en/contact.php [4.08.2014].
 2. AEBR Members across Europe (2014), http://www.aebr.eu/en/members/border_regions.php [4.08.2014].
 3. CIE (2014), http://www.cie.gov.pl/www/quest.nsf/DocByWykazZmian/5D5E3D1B2558C- 658C1256E860027C4FE?open [7.08.2014].
 4. Czekaj M. (red.) 2007, Euroregiony na granicach Polski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu - Wydział Poligrafii, Wrocław.
 5. Europejska Karta Regionów Przygranicznych i Transgranicznych (1981), http://archiwum-ukie. polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5E37B3BC73FF3C33C1256E86004711F1/$file/karta. pdf [4.08.2014].
 6. Europejska Karta Samorządu Regionalnego (1997), http://www.google.pl/url?sa=t&rct= j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http://www. karpacki.pl/download/gfx/karpacki/pl/defaultopisy/70/10%2 F1/eksr200804124345.doc&ei=JuHgU-OBCKWo4gTspoHICw&usg=AFQjCNFUY- 2bq93iSjKX_ZpDu2S2fsvDwdA&bvm=bv.72197243,d.bGE [5.08.2014].
 7. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
 8. Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z 21 maja 1980 r., Dz.U. 1993, nr 61, poz. 287.
 9. Izdebski H. (2011), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 10. Kentnowska K. (2012), Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, [w:] Dolnicki B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 234-251.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.
 12. Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE z 15 grudnia 1992 r., Dz.U. 1999, nr 98, poz. 1138.
 13. Korczak J. (2009), Ewolucja form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na forum międzynarodowym, [w:] Sługocki J. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Bydgoszcz, s. 331-345.
 14. Kusiak-Winter R. (2008), Umowa miast partnerskich, [w:] Boć J., Dziewięcka-Bokun L., Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław, s. 327-334.
 15. Łazutka P. (2012), Specyfika euroregionów polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski, [w:] Dolnicki B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 402- 415.
 16. MSZ (2017), http://www.mfa.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/wymiar_samorzadowy/wspolpraca_ zagraniczna_samorzadow_/euwt_i_euroregiony/europejskie_ugrupowania_wspolpracy_ terytorialnej__euwt__i_euroregiony [20.04.2017].
 17. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 października 2001 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, M.P. 2001, nr 35, poz. 569.
 18. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu, Dz.U. 2006, nr 154, poz. 1107.
 19. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 17 stycznia 2007 r. w sprawie euroregionów (2007/C 256/23).
 20. Perska A. (2016), Czynniki kształtujące międzysamorządową współpracę samorządów gminnych w Polsce, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, [maszynopis niepublikowany].
 21. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 15 marca 2007 r. w sprawie samorządów lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju (2006/2235(INI)), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C301E/249, 13.12.2007, http://static.e-prawnik.pl/isap/iizue/2007/IiZUE2007_12_301_ E249.pdf [5.08.2014].
 22. Rulińska M. (2004), Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa.
 23. UKIE, 2014, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/257754E84270A9F- 3C1256E830060C6F0?Open&RestrictToCategory= [4.08.2014].
 24. UNIC Projekt Milenijny Narodów Zjednoczonych, 2014, http://www.unic.un.org.pl/projekt_milenijny/ faq.php [5.08.2014].
 25. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 26. Ustawa z 5 czerwca 1998a r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
 27. Ustawa z 5 czerwca 1998b r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
 28. Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Dz.U. 2000, nr 91, poz. 1009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.036
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu