BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańska-Przekota Anna (Urząd Miasta w Koszalinie)
Tytuł
Identyfikacja wahań koniunkturalnych na rynku kontraktów terminowych na produkty rolne
Fluctuations in the Futures Market for Agricultural Products
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 317-332, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Wahania koniunkturalne, Kontrakty terminowe, Analiza harmoniczna, Prognozowanie
Agricultural products, Business fluctuations, Fixed-period contracts, Harmonic analysis, Forecasting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E32, G14, Q13
streszcz., summ.
Abstrakt
Kontrakty terminowe pełnią ważną rolę w gospodarce rynkowej. Zakres ich wykorzystania jest dość szeroki, mogą być one elementem zarządzania ryzykiem cenowym produkcji rolnej, a więc tzw. hedgingu, ale także przedmiotem inwestycji wolnych środków pieniężnych oraz spekulacji finansowych. Identyfikacja procesu kształtowania cen kontraktów jest w tym kontekście kluczowym czynnikiem sprawczym sukcesu działań inwestycyjnych. W publikacji podjęto próbę opisu wahań koniunkturalnych dziesięciu kontraktów terminowych na produkty rolne z rynku amerykańskiego. Szeregi danych obejmują lata 1975-2016. Dokonano dekompozycji szeregów notowań kontraktów na trend oraz składnik cykliczny. Jako cel pracy przyjęto ocenę możliwości prognozowania składnika cyklicznego za pomocą analizy harmonicznej. Do opisu i prognozowania składnika cyklicznego użyto analizy harmonicznej. Skuteczność prognoz badano testami frakcji oraz współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Uzyskane wyniki wskazują, iż obserwacja zachowania wahań koniunkturalnych w przeszłości może przyczynić się do poprawy pozycji inwestycyjnej. Z uwagi na występujący w szeregach danych dość silny składnik nieregularny ważne jest skonfrontowanie wyników prognoz uzyskanych z modeli technicznych z prognozami uzyskanymi z modeli, które obejmują zmienne fundamentalne.(abstrakt oryginalny)

Futures contracts are an important element in the market economy. The range of their use is quite wide, they may be an element of price risk management of agricultural production, so called hedging, but also the object of investment of free cash flows and financial speculation. Identifying the process of contract pricing is in this context a key factor for the success of investment activities. The paper attempts to describe fluctuations of ten futures contracts on agricultural products from the US market. Data series come from the years 1975-2016. Series of trading contracts are decomposed in terms of trends and cyclical components. The aim of the study is to assess the possibility of forecasting cyclical components. Harmonic analysis is used for the description and prediction of cyclical components. The effectiveness of predictions has been studied using fractions tests and Pearson correlation coefficient. The results show that the observation of past fluctuations may help to improve investments. Due to the irregular component, it is important to compare the results of predictions obtained from technical models with estimates obtained from the models that take account of fundamental variables.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMOWICZ E., DUDEK S., PACHUCKI D., WALCZYK K. (2009), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy Euro w kontekście struktury tych gospodarek, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze NBP, Warszawa.
 2. BARCZYK R. (1997), Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. BARSKY R. B., MIRON J. A. (1989), The Seasonal Cycle and Business Cycle, Journal of Political Economy 97 (7), 503-534, http://dx.doi.org/10.1086/261614.
 4. BERNANKE B., GERTLER M. (1989), Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations, American Economic Review, 79 (1), 14-31.
 5. CANOVA F. (1998), Detrending and business cycle facts, Journal of Monetary Economics 41, 475-512, http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3932(98)00006-3.
 6. CIEŚLAK M. (2011), Prognozowanie gospodarcze, Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. COCHRANE W. W. (1958), Farm Prices: Myth and Reality, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 8. CZYŻEWSKI B., MAJCHRZAK A. (2015), Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce - ujęcie makroekonomiczne, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (2), 26-31.
 9. DUCA G. (2007), The relationship beetwen the stock market and the economy: experience from interantional financial markets, Bank of Valletta Review 36 (3), 1-12.
 10. ESTEY J. A. (1959), Cykle koniunkturalne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 11. FICHTENHOLZ G. M. (1997), Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. HODRICK R. J., PRESCOTT E. C. (1997), Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit and Banking, 29 (1), 1-6, http://dx.doi.org/10.2307/2953682.
 13. KIYOTAKI N., MOORE J. (1997), Credit Cycles, Journal of Political Economy 105,211-248, http://dx.doi.org/10.1086/262072.
 14. MODIGLIANI F. (1971), Consumer Spending and Monetary Policy: the Linkages, Federal Reserve Bank of Boston Conference Series, Paper No. 5.
 15. NEWBERY D. M., STIGLITZ J. E. (1981), The Theory of Commodity Price Stabilization: A Study in the Economics of Risk, Oxford: Clarendon Press, Oxford.
 16. PAŁASZEWSKI H. (2009), Cykl koniunkturalny we współczesnym świecie, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 13, Nr 1/2009, Kielce.
 17. PRZEKOTA G., REMBEZA J. (2015), Cykle czy fluktuacje? Wykorzystanie analizy harmonicznej w analizie zmian indeksów giełdowych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (75), s. 411-422.
 18. ROMER D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. SOBCZYK M. (2008), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. STĘPIEŃ S., CZYŻEWSKI A. (2013), Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego na świecie i w wybranych krajach, Wieś i Rolnictwo nr 1 (158), 140-157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu