BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drews Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Innovative Activity of Polish Small Enterprises in 2012-2014
Aktywność innowacyjna polskich małych przedsiębiorstw w latach 2012-2014
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 85-96, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Strategia innowacyjna
Small business, Enterprise innovation, Innovation strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21,
streszcz., summ.
Abstrakt
Szybkość zmian koniunkturalnych występująca we współczesnej gospodarce stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorców - między innymi w zakresie zapewnienia atrakcyjności oferowanych produktów i usług. Bezsprzecznie, czynnikiem, który wpływa na zwiększenie pozycji konkurencyjnej oraz przyczynia się do osiągnięcia trwałej przewagi rynkowej przedsiębiorstwa jest wymiar prowadzonej działalności innowacyjnej. Umiejętność firmy do generowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań skutkuje zwiększeniem sprawności realizowanych przedsięwzięć. Owa zdolność jest szczególnie ważna w czasie zawirowań gospodarczych, kiedy to właściciele działając często pod presją, powinni dostosować realizowane dotychczas strategie, tak by ograniczyć możliwość pojawienia się dodatkowych zagrożeń oraz wykorzystać pojawiające się impulsy prorozwojowe. W artykule przedstawiono fragment wyników badań empirycznych dotyczących aktywności innowacyjnej polskich małych przedsiębiorstw. Celem głównym badania była identyfikacja rozmiaru i zakresu podejmowanych działań innowacyjnych przez małe podmioty gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The speed of economic changes in the modern economy is a challenge for many entrepreneur - inter alia to ensure the attractiveness of the offered products and services. Undoubtedly, the factor that contributes to increasing the competitive position and contributes to achieving the company's lasting market advantage is the dimension of its innovative activity. The ability of the company to generate and adapt innovative solutions results in increased efficiency of the implemented projects. This ability is especially important in times of economic turmoil, when owner are often under pressure to adjust their strategies so far to minimize the potential for additional threats and to use the emerging developmental impulses. The article presents a fragment of the results of empirical research in the innovative activity of Polish small enterprises. The main purpose of the study was identify the size and scope of innovative activities undertaken by small business entities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahuja G., Lampert C.M.,. Tandon V (2008), Moving Beyond Schumpeters: Management Research on the Determinants of Technological Innovation, "The Academy of Management Annals", vol. 2(1).
 2. Camison-Zarnoza C., Lapiedra-Alcami R., Segarra-Cipres M., Boronat-Navarro M. (2004), A Meta-Analysis of Innovation and Organizational Size, "Organization Studies", vol. 25(3).
 3. Drews A. (2014), Twórcza destrukcja jako szansa dla polskich MSP w czasie światowego kryzysu gospodarczego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie", no. 2, vol. 42.
 4. European Commission (2015), Innobarometer 2015 - the innovation trends at EU enterprises, http:// ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/innobarometer_en [20.04.2017].
 5. Eurostat Statistic Database, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Innovation_ statistics [20.04.2017].
 6. Fagerberg J. (2004), Innovation: A guide to the literature [in:] Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 7. Freeman Ch. (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Printer, London.
 8. Freeman Ch., Soete L. (1982), The Economics of Industrial Innovation, MIT Press, Cambridge.
 9. Kraśnicka T., Głód G. (2014), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no 187.
 10. Mansfield E. (1968), Industrial Research and Technological Innovation. An econometric analysis, W.W. Norton for the Cowles Foundation, New York.
 11. Mensch G. (1976), Gemischtwirtschaftliche Innovationspraxis. Alternative Organisationsformen der staatlichen Forschungs- und Technologiepolitik, , Otto Schwarz, Göttingen.
 12. OECD (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 13. Parker J. (1974), The economics of innovation: The national and multinational enterprise in technological change, Prentice Hall Press, New Jersey.
 14. Schumpeter J.A. (1950), Kapitalismus, Socialismus und Deokratie, UTB GmbH, Bern.
 15. Schumpeter J.A. (1960), Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 16. Tidd J., Bessant J. (2015), Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Zadura-Lichota P. (red) (2010), Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 18. Zadura-Lichota P., Tarnawa A. (red.) (2014), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 19. Zadura-Lichota P. (2015), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.038
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu