BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipek-Mazur Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Tabakow Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sekuła Klaudia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Analiza stanu gospodarki nawozami naturalnymi w drobnych gospodarstwach rolnych na przykładzie gminy Uście Gorlickie
Analysis of the Management of Natural Fertilizers in Small Agricultural Holdings Based on the Example of Uście Gorlickie Commune
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2017, nr 1, s. 5-16, tab., rys., bibliogr. s. 15-16
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Gmina, Indywidualne gospodarstwa rolne, Nawozy naturalne
District, Individual arable farms, Natural fertilizers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nawozy naturalne (obornik, gnojówka, gnojowica) poprawiają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, powinny więc być stosowane regularnie i zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zmniejszające się pogłowie zwierząt gospodarskich oraz zmiany w systemie ich utrzymania powodują, że ilość obornika jest niewystarczającą, a produkcja gnojowicy na niektórych obszarach zbyt duża w porównaniu z powierzchnią gleb, na których można ją aplikować. Badania, których celem było przedstawienie stanu gospodarki nawozami naturalnymi w gminie Uście Gorlickie oraz określenie skali produkcji rolniczej w tej gminie, przeprowadzono w 2015 r. metodą ankietową. Wykazano, że w gminie Uście Gorlickie powierzchnia większości gospodarstw nie przekraczała 10 ha. Produkcja zwierzęca obejmowała głównie produkcję mleka i przetworów mlecznych oraz chów bydła mięsnego, a w badanych gospodarstwach wytwarzano przede wszystkim obornik i gnojówkę, podczas gdy objętość powstającej gnojowicy była mała. We wszystkich badanych gospodarstwach obornik składowano na płycie gnojowej. Również we wszystkich gospodarstwach stosowano nawozy naturalne, ale znajomość zasad ich stosowania przez respondentów nie była zadawalająca. Wykazano bardzo silne korelacje dodatnie między wielkością powierzchni gospodarstw a liczbą zwierząt i ilością wytwarzanych nawozów naturalnych. (abstrakt oryginalny)

Natural fertilizers (stable manure, liquid manure, slurry) improve soil physical, chemical and biological properties. Because of that, these fertilizers should be used regularly and according to the rules of good agricultural practice. Decreasing population of farm animals and changes in the animal housing system result in manure deficiency. What is more, the production of slurry is too high in some regions in comparison with the surface area of soils to which it can be applied. Questionnaire research was conducted in 2015 in order to determine the state of management of natural fertilizers in Uście Gorlickie commune as well as to determine the scale of agricultural production in that commune. It was shown that the area of most holdings in Uście Gorlickie commune did not exceed 10 ha. Animal production involved mostly production of milk and milk products as well as farming of beef cattle. In the examined holdings, mostly stable manure and liquid manure were produced; slurry production was small. In all examined holdings, manure was stored on a manure pad. Natural fertilizers were applied in all the holdings, but knowledge of the rules of using these fertilizers was not satisfactory. Very strong correlations between the area of the holdings, number of animals and amount of produced natural fertilizers were observed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekała, W. (2015). Stan aktualny i tendencje rozwoju w gospodarce nawozami naturalnymi w Polsce. Archiwum Gospodarki i Ochrony Środowiska, 17(1), 39-46.
 2. Czudec, A. (2013). Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 2, 90-105.
 3. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Dz. Urz. UE L. 91.375.1.
 4. Fugol, M., Szlachta, J. (2010). Zasadność używania kiszonki z kukurydzy i gnojowicy świńskiej do produkcji biogazu. Inżynieria Rolnicza, 14(1), 169-174.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2014). Rolnictwo w 2013 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2015). Rolnictwo w 2014 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2016). Rolnictwo w 2015 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 8. Gmina Uście Gorlickie. Pobrane z: http://www.usciegorlickie.pl/pl (odczyt: 17.11.2015).
 9. Igras, J., Kopiński, J. (2007). Zużycie nawozów mineralnych i naturalnych w układzie regionalnym. Studia i Raporty IUNG- PIB, 5, 107-115.
 10. Michalska, S. (2012). Społeczny wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 85-93.
 11. Michna, W. (2011). Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce w perspektywie 2020 r. w świetle wstępnych wyników Spisu Rolnego 2010 r. Warszawa: IERiGŻ-PIB. Pobrane z: https://www.minrol.gov.pl/ content/download/39854/221082/version/1/file/Ekspertyza%20dot.%20prognoz%20w%20 zakresie%20struktur%20i%20liczby%20gospodarstw%20rolnych%20oraz%20pog%C5%82o-wia%20zwierz%C4%85t%20gospodarskich %20w%20Polsce%20w%20perspektywie%20 2020r.pdf
 12. Pikuła, Ł. Wykorzystanie nawozów naturalnych pod uprawy rolnicze. Pobrane z:. http://www. agronews.com.pl/pl/32,32,11188,774,87,wykorzystanie_nawozow_naturalnych_pod_uprawy. html
 13. Rauba, M. (2015). Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40(2), 263-272. doi: 10.18276/sip.2015.40/2-21
 14. Rocznik Demograficzny (2015). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/roczniki-staty-styczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2015,3,9.html.
 15. Romaniuk, W. (2000). Ekologiczne systemy gospodarki obornikiem i gnojowicą. Warszawa: IBMER.
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 393.
 17. Szulc, W., Rutkowska, B., Łabętowicz, J., Korc, M. (2006). Rola obornika na glebach lekkich w świetle wyników trwałych doświadczeń nawozowych. Nawozy i Nawożenie - Fertilizers and Fertilization, 8(4), 159-164.
 18. Ufnowska, J., Kopiński, J., Madej, A. (2001). Regionalne zróżnicowanie produkcji zwierzęcej w Polsce. Pamiętnik Puławski, 124, 395-402.
 19. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625.
 20. Utnik-Banaś, K. (2015). Struktura gospodarstw specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej w Polsce. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 69-80. doi: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.2.69
 21. Zbytek, Z., Talarczyk, W. (2008). Gnojowica a ochrona środowiska naturalnego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4, 12-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu