BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gródek-Szostak Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Szeląg-Sikora Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Rorat Joanna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet na terenach wiejskich (na przykładzie Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług)
The Importance of the Institutional Support System for Entrepreneurship and Self-Employment Among Rural Women (on the Example of the National Service Systems Advisory Points)
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2017, nr 1, s. 17-27, tab., rys., bibliogr. s. 26-27
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Samozatrudnienie, Otoczenie biznesu, Pomoc publiczna, Praca kobiet, Obszary wiejskie
Entrepreneurship, Self-employment, Business environment, Public aid, Female labour, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza podejmowana na terenach wiejskich jest niezwykle istotnym czynnikiem i wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorczość i samozatrudnienie są istotnymi elementami lokalnego rynku pracy, dotyczącymi mieszkańców wsi związanych z rolnictwem, ale poszukujących innych, niezwiązanych z rolnictwem rodzajów aktywności. Analizując sytuację mieszkańców wsi w kontekście promocji postaw przedsiębiorczych, szczególnie wiele uwagi poświęcić należy aktywizacji przedsiębiorczej kobiet. Przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą napotykają szereg problemów, a także bariery w dostępie do usług informacyjnych i doradczych. Wśród przyczyn tego typu trudności szczególną rolę odgrywają czynniki interpersonalne i środowiskowe oraz cechy źródeł informacji. Bariera interpersonalna wiąże się głównie z psychiką i wykształceniem przyszłego przedsiębiorcy. Jest szczególną przeszkodą w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta. Chęć podjęcia własnej działalności jest niejednokrotnie ograniczana (skutecznie) przez obawę przed brakiem społecznej akceptacji w przypadku niepowodzenia, a także przez obawy związane z brakiem kierunkowego wykształcenia czy też niewiarą we własne możliwości. Bariery środowiskowe to m.in. bariery ekonomiczne, czyli bezpośrednie koszty finansowe i wartość czasu, jaki trzeba poświęcić na poszukiwanie informacji, oraz bariera odległości geograficznej od źródła informacji. Bariery związane ze źródłem informacji to przede wszystkim utrudniony dostęp do źródła, brak wiarygodności bądź aktualności źródła. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia instytucjonalnego sytemu wsparcia przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w kreowaniu postaw przedsiębiorczych oraz efektywności usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług w latach 2012-2013. (abstrakt oryginalny)

Individual non-agricultural economic activities undertaken in rural areas is a very important factor and an indicator of the level of economic development. Entrepreneurship and self-employment are one of the essential elements of the local labor market, on the rural population involved in agriculture, but looking for other activities not related to agriculture. Analysing the situation of the rural population in the context of the promotion of entrepreneurial attitudes, special attention should be paid to the activation of entrepreneurial women. Among the many barriers to access to information and advice services, and problems of entrepreneurs and those wishing to start a business special role occupied factors: interpersonal, and environmental barriers associated with the characteristics of the source of information. Interpersonal barrier consists mainly of areas of psychological and educational nature of the client. It is a particular obstacle for people living in rural areas and small towns. Willingness to undertake their own business is often limited (successfully) for fear of a lack of social acceptance in the event of failure, lack of direction of education or lack of faith in their own abilities. Environmental barriers to economic barriers, or direct financial costs and the value of the time that you spend searching for information, the barrier geographical distance from the source of information. Barrier related to the source of information focused on the following issues: limited access to the source, no credibility, the news source. An effective system of support entrepreneurship among women is possible through the operation of a friendly legal, financial and institutional contributing to the creation and development of enterprises, especially small and medium-sized and creating entrepreneurial and innovative attitudes. The paper will be presented to the role, importance and impact of institutional support system of women's entrepreneurship in rural areas and the effectiveness of information and advice services provided by the Consultation of the National System of Services in 2012-2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deakins, D., Whittam, G. (2000). Business Start-up: Theory, Practice and Policy. W: S. Carter, D. Jones-Evans (Eds.), Enterprise and Smali Business: Principles, Practice and Policy (s. 592 ). Harlow: Financial Times.
 2. Forin, A. i in. (red.) (2010). Przedsiębiorco! Skorzystaj! Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Giovannelli, C., Gunnsteinsdottir, H., Me, A. (2003). The status of statistics on women and men's entrepreneurship in the UNECE region. Social and Demographic Statistics Section, Statistical Division, UNECE. Pobrane z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/gender/pdfdocs/ Women and Men and Entrepreneurship.pdf.
 4. Gródek, Z. (2010). Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości - czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji. W: R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Warszawa: DIFIN s. 202-211.
 5. Kania, J. (2007). Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Kraków: Wydawnictwo AR. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 440. Rozprawy, 318.
 6. Miś T. (2011). Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, 12.
 7. Raport końcowy z badania pt. "Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia KE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" (2012). Collect Consulting S.A. Katowice. Pobrane z http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ekspertyzy/raport_warunko-wo _ex_ante.pdf
 8. Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Difin.
 9. Seuneke, P., Bock, B.B. (2015). Exploring the roles of women in the development of multifunctional entrepreneurship on family farms: an entrepreneurial learning approach. NJAS -Wageningen Journal of Life Sciences, 74-75, 41-50.
 10. Szeląg- Sikora, A., Gródek-Szostak, Z., Cupiał, M, Sikora, J. (2016). Rola usług doradczo-informa-cyjnych w rozwoju agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 18, z. 6, 200-215.
 11. Wiatrak, A.P. (2004). Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2., 20-34.
 12. Zawisza, S. (2008). Ocena usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów [ekspertyza dla MRiRW]. Bydgoszcz. Pobrane z: https://bip.minrol.gov.pl/content/download/29972/162342/ version/1/file/ekspertyza_uslugi 20doradcze.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&clien-t=firefox-b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu