BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Środki z funduszy Unii Europejskiej jako szansa rozwoju sektora gospodarstw ekologicznych w Polsce
Finacial Funds from European Union Funds as a Chance for the Development of the Sector of Organic Farms in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 95-101, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Fundusze unijne, Rolnictwo, Rozwój
Ecological agriculture, EU funds, Agriculture, Development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q1
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest rozpoznanie stanu i analiza zmian liczby oraz powierzchni gospodarstw ekologicznych w Polsce. Ważnym elementem pracy było przedstawienie możliwości finansowania sektora gospodarstw ekologicznych z funduszy Unii Europejskiej i budżetu krajowego oraz ukazanie wpływu środków WPR na jego rozwój. Wskazano na możliwości finansowania ich rozwoju ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013, funkcjonującego w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej. Przybliżono także teoretyczne podstawy i założenia związane z funkcjonowaniem sektora rolnictwa ekologicznego. Wyniki badań wskazują, że w latach 2002-2013 nastąpił wzrost liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych. Największy wpływ na zwiększenie liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych miało funkcjonowanie PROW w latach 2004-2006 oraz 2007-2013, a w jego ramach dopłaty do produkcji ekologicznej. Potwierdza to bardzo silna zależność między liczbą gospodarstw rolnych a kwotami dotacji wypłaconymi dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. Można przypuszczać, że w kilku najbliższych latach udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych może przekroczyć 4-5%.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work was to present and describe the development of organic farms in Poland and the impact of EU funds on the development of this sector. The possibilities of financing their development from the Rural Development Program funds in the period 2007-2013 functioning within the framework of the Union's Common Agricultural Policy were pointed out. The theoretical foundations and assumptions related to the functioning of the organic farming sector were also approximated. The results show that in the years 2002-2013 there was an increase in the number and area of organic farms. The greatest impact on the increase of the number and area of organic farms is the functioning of the RDP s in the years 2004-2006 and 2007-2013 and within it the subsidies for organic production. This confirms the very strong correlation between the number of farms and the amounts of subsidies paid to farms producing organic farming. It can be assumed that in the next few years the share of the area of ecological agricultural land may exceed 4-5%.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christian Henning. 2008. Determinants of Agricultural Protection in an International Perspective: the Role of Political Institutions. [W] 12th European Congress of Agricultural Economists, Gandawa.
 2. GIJHA-S. 2004. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku. Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 3. Granstedt Artur, Józef Tyburski. 2006. "Współczesne europejskie systemy rolnicze". Fragmenta Agronomica 2: 72-95.
 4. Grykień Stanisław. 2005. Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W] Funkcje obszarów wiejskich, red. E. Pałka. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 5. Jezierska-Thöle Aleksandra, Mirosław Biczkowski. 2013. "Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności w rolnictwie w Polsce". SERiA XV (2): 124-131.
 6. Jezierska-Thöle Aleksandra, Mirosław Biczkowski. 2014. "The Analysis of Conditions and Level of Sustainable Development of Rural Areas in Poland And Germany". European Journal of Sustainable Development 3: 387-394.
 7. Kahl Johannes, Geert Jan Van den Burgt, Daniel Kusche, Bügel Susanne, Nicolaas Busscher, Ewelina Hallmann, Ursula Kretzschmar, Angelika Ploeger, Ewa Rembialkowska, Machteld. 2010. "Organic food claims in Europe". Food Technology (3.10): 38-46.
 8. Koepf Herbert, Bodo Plato. 2001. Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise im 20. Jahrhundert. Die Entwicklungsgeschichte der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Dornach/Schweiz: Verlag am Goetheanun.
 9. Kołodziejczak Anna. 2015. "Wielofunkcyjność rolnictwa jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce". Studia Obszarów Wiejskich 37: 131-142.
 10. Kozłowski Jerzy. 2009. "Podejście ekologiczne w metodyce planowania - bezpieczna przestrzeń rozwiązań". Problemy Rozwoju Miast 4: 23-38.
 11. Kuś Jan. 2002. Systemy gospodarowania w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ. 119-126.
 12. Lairon Denis. 2010. "Nutritional quality and safety of organic food. A review". Agronomy for Sustainable Development 30: 33-41.
 13. Losz Krzysztof. 2014. Ile pieniędzy dla rolników? http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-polska-wies/ 65388,ilepieniedzy-dla-rolni-kow.html, dostęp 16.01.2014.
 14. Łukomska Agnieszka. 2007. "Wsparcie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 288-293.
 15. Pearce David, Kerry Turner. 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. New York: Johns Hopkins University Press.
 16. MRiRW. 2007. Program Rozwoju Obszarów wiejskich (PRO W) 2007-2013. http://www.minrol.gov.pl/ Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013, dostęp 12.03.2017.
 17. MRiRW. 2011. Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 18. Pradziadowicz Monika. 2013. "Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 205-213.
 19. Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. nr 34, poz. 200.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz.U. nr 174, poz. 1809.
 21. Senat RP. 2013. Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Opinie i Ekspertyzy OE-210. Warszawa: Biuro Analiz i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu RP.
 22. Stawicka Jolanta, Małgorzata Szymczak-Piątek, Joanna Wieczorek. 2004. Wybrane zagadnienia ekologiczne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 23. Vogt Gunter. 2000. Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus. Bad Dürkheim: Stiftung Ökologie & Landbau SÖL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1166
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu