BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Judzińska Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz stan ich wdrożenia w polskim przemyśle spożywczym
Food Safety and Quality Mamagement Systems and Their Implementation in the Polish Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 102-107, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Zarządzanie bezpieczeństwem, Jakość, Żywność, Przemysł spożywczy, Wyniki badań
Quality management systems, Safety management, Quality, Food, Food industry, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, L15
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie stanu wdrożenia obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w polskim przemyśle spożywczym. Badaniami objęto wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego działające w Polsce, podlegające nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej systematycznie zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które wdrożyły i utrzymują obligatoryjne systemy zarządzania jakością. Badania wykazały, że w 2015 roku obligatoryjny systemy HACCP utrzymywało 83% firm przetwarzających produkty pochodzenia niezwierzęcego i 66% przedsiębiorstw przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego. Nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością wdrożyła bardzo niewielka liczba firm spożywczych (2-5%), głównie liderów branży.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the state of implementation of obligatory and non-obligatory food quality and health safety management systems in polish food industry. The research included all food companies operating in Poland and subject to supervision of the Veterinary Inspection and are State Sanitary Inspection. Since the Polish accession to the European Union, the number of companies that have implemented and maintained obligatory quality management systems has significantly increase. The study have shown that in 2015 obligatory HACCP system was maintained by 83% companies processing non-animal origin products and by 66% of companies processing animal products. Non-obligatory quality management systems have implemented a very small number of food companies (2-5%) mainly industry leaders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Judzińska Agnieszka, Grażyna Morkis. 2015. Stan wdrożenia systemów zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce. [W] Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego, red. R. Mroczek, 106-122. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  2. Kmiećkowiak Aleksandra, Tomasz Lesiów. 2009. "Systemy zarządzania jakością i ich inte-gracja w przemyśle żywnościowym - praca przeglądowa". Nauki Inżynierskie i Technologie 1 (57): 47-71.
  3. Kołożyn-Krajewska Danuta, Tadeusz Sikora. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  4. Morkis Grażyna. 2014. Stosowanie systemów zarządzania jakością a konkurencyjność przed-siębiorstw przemysłu spożywczego. [W] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), red. I. Szczepaniak, 115-129. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  5. Morkis Grażyna, Tadeusz Sikora. 2015. Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stan ich wdrożenia w przemyśle spożywczym. [W] Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, red. I. Szczepaniak, K. Firlej, 145-157. Kraków, Warszawa: UEK i IERiGŻ-PIB.
  6. Pacana Andrzej, Dorota Stadnicka. 2006. Wdrażanie i audytowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
  7. Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2013. "Rola systemu zarządzania jakością w osią-ganiu przewagi konkurencyjnej". Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (29): 205-217.
  8. Toruński Janusz. 2012. "Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym". Zeszyty Naukowe UPH Administracja i Zarządzanie 95: 119-127.
  9. Trafiałek Joanna, Danuta Kołożyn-Krajewska. 2006. "Implementacja systemu HACCP w małych zakładach produkujących żywność - wyniki badań prowadzonych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (46): 201-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1167
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu