BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krysztofiak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Credit Activities of Cooperative Banks in Poland
Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 35-44, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Kredyt
Cooperative banks, Credit
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem pracy była analiza działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2010-2014, w układzie wielkości banków wyznaczonej przez wartość funduszy własnych. Opracowanie ma charakter przeglądowy, oparty na danych Komisji Nadzoru Finansowego. Przeprowadzone badania wskazują, że wartość funduszy własnych banków spółdzielczych przekładała się zarówno na wielkość akcji kredytowej, jak i na strukturę kredytów według podmiotów. Banki o kapitałach do 5 mln euro w największym stopniu kredytowały rolników indywidualnych, osoby prywatne oraz przedsiębiorców indywidualnych. Z kolei banki o kapitałach powyżej 5 mln euro najbardziej zaangażowane były w kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych. Niezależnie od wielkości banków największe znaczenie w akcji kredytowej miały kredyty inwestycyjne i operacyjne, a największe problemy z obsługą zadłużenia miały duże przedsiębiorstwa, firmy z sektora MSP oraz przedsiębiorcy indywidualni. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the lending activities of cooperative banks in Poland in the years 2010- 2014, in a size of banks. Elaboration is a review, based on the data of the Polish Financial Supervision Authority. Research indicates that the value of own funds of the cooperative banks was reflected in both the volume of lending, and in the structure of loans. Banks with capital of 5 million euro loans for primarily farmers, individuals, and individual entrepreneurs. In turn, the banks with capital of more than 5 million euro were most involved in the financing of small and medium enterprises and individual farmers. Regardless of the size of banks, the most important in lending loans were investment and operating. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagieński, S., Perek, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2010. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., 99, 2, 124-136.
 2. Bagieński, S., Perek, A. (2013). Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja finansowa. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., 100(2), 37-52.
 3. Kaszubski, R., Tupaj-Cholewa, A. (2010). Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 4. Kozak, S. (2013a). Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996-2011. Zesz. Nauk. Uniw. Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 23, 119-128.
 5. Kozak, S. (2013b). Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 15(4), 224-230.
 6. NBP (2007). Adekwatność kapitału. Fundusze własne. Warszawa: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Retrieved May 16th 2016 from: http://bs.net.pl/upload/File/ pdf3/13_kapital.pdf
 7. NBP (2011). Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa: NBP. Retrieved May 18th 2016 from: http://www. nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2011_3.pdf
 8. NBP (2013). Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa: NBP. Retrieved May 18th 2016 from: http://www. nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2013_1.pdf
 9. NBP (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku. Warszawa: NBP. Retrieved May 10th 2016 from: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2013.pdf
 10. Polskie Banki Spółdzielcze (2015). Retrieved May 16th 2016 from: http://www.zielonysztandar.com.pl/2015/08/ polskie-banki-spoldzielcze/
 11. Przyszłość sektora spółdzielczego (2012). Retrieved May 16th 2016 from: http://www.zielonysztandar.com.pl/2012/08/ przyszlosc-sektora-spoldzielczego/
 12. Pyka, I., Cichorska, J., Cichy, J. (2012). Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (2008). Dz. U. Nr 235, poz. 1589.
 14. Siudek, T. (2008). Wpływ poziomu rozwoju rolnictwa na wartość udzielanych kredytów dla gospodarstw rolnych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., 69, 5-15.
 15. Siudek, T., Drabarczyk, K. (2015). Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego). Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 110, 53-65.
 16. Szafrańska, M. (2006). Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Probl. Roln. Świat., 15, 213-220.
 17. UKNF (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Retrieved May 10th 2016 from: http:// www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_bankow_ spoldzielczych_2014_tcm75-41491.pdf
 18. Zuba, M. (2013). Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce iw Europie w latach 2007-2011. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 104, 93-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00282
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu