BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czeczelewski Jan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tucki Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Czeczelewska Ewa (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach)
Tytuł
The use of Cluster Analysis in The Research On Shopping Preferences Regarding Regional Products from Lubelskie Voivodeship
Wykorzystanie analizy skupień w badaniach preferencji zakupowych produktów regionalnych województwa lubelskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Analiza skupień, Produkty regionalne, Zachowania konsumenta
Cluster analysis, Regional product, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Rosnąca świadomość konsumentów znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym popycie na produkty charakteryzujące się szczególnymi metodami wytwarzania, wyjątkowym składem lub określonym pochodzeniem. Analiza preferencji konsumentów pozwala na ustalenie czynników warunkujących zakup produktów regionalnych. Celem pracy była identyfikacja czynników determinujących zakup produktów regionalnych z województwa lubelskiego na podstawie analizy skupień, z wykorzystaniem hierarchicznej aglomeracyjnej metody Warda. W badaniach przeprowadzonych w 2016 roku uczestniczyły 383 osoby. Oceny statystycznej wyników dokonano na podstawie analizy częstości i analizy skupień. Do najczęściej kupowanych produktów regionalnych w opinii respondentów należały wyroby piekarnicze (47%), w dalszej kolejności produkty mleczne (35,3%), mięsne (33,3%) oraz napoje alkoholowe (29,4%). Ponad 53% ankietowanych uznało, że ceny produktów regionalnych dostępnych na rynku są wysokie. Co trzecia osoba twierdziła, że są odpowiednie (29,6%), a nieco ponad 3% respondentów uznało, że ceny są niskie. Najlepszymi kanałami dotarcia do klienta z informacją o produkcie regionalnym na etapie jego wprowadzania na rynek okazały się telewizja i Internet oraz najbliżsi krewni i znajomi, natomiast najpowszechniejszym miejscem nabywania produktów regionalnych, których zakup u co drugiego ankietowanego deklarowano co najmniej raz w miesiącu, były festyny i kiermasze kulinarne. Stwierdzono również, że dochody konsumentów nie były decydującym czynnikiem przy zakupie produktów regionalnych. Pomimo stabilności finansowej osoby, które można określić jak na polskie warunki mianem "bogatych" konsumentów, dokonywały zakupu produktów regionalnych relatywnie rzadko. (abstrakt oryginalny)

An increasing awareness of consumers is reflected in a growing demand for products which are manufactured in a particular way, with unique ingredients, or which are of a particular origin. The analysis of consumers' preferences makes it possible to define factors which determine the purchase of regional products. The aim of the work was to identify factors which determine the purchase of regional products from Lubelskie Voivodeship on the basis of cluster analysis using Ward's hierarchical agglomerative clustering method. The research was carried out in 2016 and included 383 individuals. Statistical analysis of results was conducted on the basis of frequency analysis and cluster analysis. According to the respondents, the most frequently purchased regional products included bakery products (47%), dairy products (35.3%), meat (33.3%), and alcoholic beverages (29.4%). Over 53% of the respondents claimed that the prices of regional products are too high, every third person (29.6%) concluded that they are reasonable, while slightly over 3% of the respondents said they are low. Television and the Internet as well as close relatives and friends appeared to be the best forms of reaching the client with information concerning regional products when bringing them out on the market. However, the most common places where regional products were purchased were food fairs and festivals. Every second respondent purchased regional products at least once a month. Additionally, it was revealed that the consumers' income was not a decisive factor when purchasing regional products. Despite financial stability, individuals who could be defined as "rich" in Polish conditions purchased regional products relatively rarely. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bekier-Jaworska, E., Bochenek, M. (2014). Brand products of region al cuisine in the promotion of Tourism in Roztocze. Pol. J. Sport Tour., 21, 263-272.
 2. Chudy, S., Gierałtowska, U. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów. J. Agribus. Rural Dev., 1 (27), 45-52.
 3. Cohen, E., Avieli, N. (2004). Food in Tourism: Attraction and Impediment. Ann. Tour. Res., 31(4), 755-778.
 4. Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Roln. Świat., 10 (25), 22-31.
 5. Grzybek, M. (2009). Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. J. Agribus. Rural Dev., 1 (11), 103-110.
 6. Henderson, J. C. (2009). Food tourism reviewed. Brit. Food J., 111 (4), 317-326.
 7. Jąder, K. (2006). Warunki i możliwości zwiększania sprzedaży regionalnych artykułów spożywczych w Wielkopolsce. Rocz. AR Pozn., CCCLXXVII, 171-183.
 8. Paluch, A., Stoma, M. (2014). Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim. Acta Sci. Pol. Techn. Agrar., 13 (3-4), 37-47.
 9. Pomianowski, J. F. (2009). Badania konsumenckie żywności regionalnej. Biul. Nauk., 30, 41-47.
 10. Sokal, R. R., Rohlf, F. J. (1969). Biometry. W. H. Freeman & Co., San Francisco, 575-578.
 11. Szymańska, A., Dziedzic, D. (2005). Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów (p. 153-165). Kraków: Wyd. AE, 680.
 12. Tłuczak, A. (2014). Pomiar wieloczynnikowy w analizie preferencji konsumentów żywnościowych produktów regionalnych. Stud. Ekon., 195, 206-215.
 13. Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 3 (82), 5-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00319
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu