BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007-2014 i jej skutki
Income Situation of Rural Households in Poland between 2007 and 2014 and its Effects
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2017, nr 1, s. 29-42, tab., bibliogr. s. 42
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Dochody gospodarstw domowych, Obszary wiejskie, Nierówności społeczne
Households, Household expenditures, Household income, Rural areas, Social inequality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie dochodów gospodarstw domowych stanowi podstawę do oceny rozkładu i zróżnicowania dochodów w społeczeństwie i wpisuje się w działania mające na celu ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rozpoznanie zróżnicowania dochodów różnych typów gospodarstw domowych (grup społeczno-ekonomicznych) umożliwia określenie stopnia wykorzystywania dostępnych dóbr i wpływu wzrostu gospodarczego na poprawę warunków życia społeczeństwa. W Polsce w ostatnich latach sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych przez większość (76,3%) respondentów z grupy społeczno-ekonomicznej związanej z tymi gospodarstwami określana jest jako "przeciętna" (59,9%) lub "raczej dobra" (16,4%), a dosyć mały odsetek badanych uznaje ją za "złą" (4,9%) lub "raczej złą" (13,8%). Wskazuje to na poprawę sytuacji dochodowej i materialnej wiejskich gospodarstw domowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Nadal jednak ich dochody rozporządzalne w porównaniu z dochodami miejskich gospodarstw domowych są niższe. Rodzi to określone konsekwencje związane z poziomem życia i wielkością wydatków (na różne cele) wiejskich gospodarstw domowych. Celem artykułu jest ocena sytuacji dochodowej wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007-2014 oraz konsekwencji tej sytuacji dla wysokości i struktury wydatków ich mieszkańców. Realizacja tego celu wymagała analizy zmian wielkości i struktury dochodów oraz wydatków omawianych gospodarstw. Badania zostały wykonane z wykorzystaniem danych GUS na temat dochodów i warunków życia ludności naszego kraju. Na potrzeby opracowania zastosowano takie metody badawcze, jak: studium literatury, analiza porównawcza czy metody statystyki opisowej. (abstrakt oryginalny)

The survey of households income is the basis for the assessment of the distribution and diversity of income in society and is part of the efforts to reduce poverty and social exclusion. Recognition of income differentiation of different types of households (socio-economic groups) allows to specify the rate of use of available goods and the impact of economic growth to improve the living conditions of the population. In Poland in recent years, the income situation of rural households in the opinion of the majority (76.3%) of the respondents of this socio-economic group is referred to as "average" (59.9%) or "rather good" (16.4%), a rather small percentage of the respondents considered it as "bad" (4.9%) or "rather bad" (13.8%). This indicates improvement in the income and material situation of rural households after Polish accession to the European Union. Still, their disposable income compared to income of urban households are lower. This gives rise to certain consequences in living standards and the size of expenditures (for different purposes) of rural households. The aim of the article is to assess income situation of rural households in Poland between 2004 and 2014 and the consequences of this situation for the size and structure of expenditures of this social group. Its implementation required the analysis of changes in the size and structure of income and expenditures of rural households. The research was performed using data of income and living conditions of the population in our country by Central Statistical Office (GUS in Poland). While working on the article the following research methods were used: literature study, comparative analysis and elements of descriptive statistics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety Gospodarstw Domowych w ... R. [dot. 2006-2014] (2007-2015).
 2. Campano, F., Salvatore D. (2006). Income distribution. New York: Oxford University Press.
 3. Charakterystyka Obszarów Wiejskich w... R. [dot. 2008] (2010).
 4. Dudek, A. (2014). Koniunktura w polskim rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej w latach 1996-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(2), 7-19.
 5. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2015). Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna. Warszawa. Pobrane z: stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/3/14/1/sytuacja_ gospodarstw_domowych_w_2014.pdf.
 6. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna. Warszawa. Pobrane z: stat. gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/3/15/1/sytuacja_gos- podarstw_domowych_w_2015.pdf.
 7. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badania Warunków Życia (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 8. Kot, S.M. (2012). Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 9. Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(2), 91-101.
 10. Nowak, A., Domańska, K. (2014). Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(1), 64-73.
 11. Obszary Wiejskie w Polsce [dot. 2014] (2016).
 12. Rocznik Demograficzny (2015).
 13. Sobczyk, G. (2014). Współczesna konsumpcja - nowe trendy na polskim rynku. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia, 2, 87-104.
 14. Utzig, M. (2015). Wydatki konsumpcyjne wiejskich gospodarstw domowych a zmiany ich dochodów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), 330-335.
 15. Wałęga, A. (2012). Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce. Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 271, 219-232.
 16. Wołoszyn, A., Wysocki, F. (2014). Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 535-540.
 17. Zalega, T. (2007). Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji. Studia i Materiały. Wydział Zarządzania UW, 1, 7-24.
 18. Zawalińska, K., Majewski E., Wąs A. (2015). Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów UE. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(6), 1-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu