BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Dominika (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Krotowska Małgorzata (Szkoły Europejskie we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie czynników produkcji przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne zrzeszone i niezrzeszone w grupy producentów rolnych
The Use of Production Factors by Farmers' Cooperatives, Members of Groups of Agricultural Producers and Independent Cooperatives
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2017, nr 1, s. 43-59, rys., tab., bibliogr. s. 58-59
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Organizacje producenckie, Czynniki produkcji, Produktywność, Kapitał
Agricultural cooperation, Producer organisations, Production factors, Productivity, Capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo profitów wynikających z tworzenia grup producentów rolnych, w Polsce w ciągu blisko 12 lat obowiązywania ustawy o GPR i ich związkach występuje małe zainteresowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych tą formą współpracy. Nowelizacja ustawy o GPR dała możliwości integracji poziomej w sektorze rolnictwa podmiotom prawnym. Istotą niniejszego opracowania było zbadanie, w jakim stopniu RSP zrzeszone w GPR, a w jakim niezrzeszone wykorzystują posiadane czynniki produkcji. Porównanie tych dwóch grup badawczych pozwoliło ocenić, czy badane podmioty odnoszą korzyści wynikające z integracji. Uczestniczące w badaniu RSP cechowały się pokaźnymi zasobami siły roboczej, zasobami ziemi oraz kapitału. Uzyskane wyniki nie wykazały istotnych różnic między grupami niezrzeszonymi i zrzeszonymi pod względem wykorzystania czynników produkcji. Nieznacznie korzystniej pod względem produktywności ziemi wypadły podmioty z grupy zrzeszonych. W pozostałych dwóch kategoriach (pracy i kapitału) lepszą sytuację obserwowano w RSP niezrzeszonych. (abstrakt oryginalny)

In spite of the profits resulting from establishing groups of agricultural producers (GAP), in Poland, for nearly 12 years the Act on GAP and their associations has been in force, poor interest in this form of cooperation on the side of collective farm can be observed. The amended Act on GAP enabled legal entities in the agricultural sector to integrate horizontally. The aim of this study was determination to what degree, both collective farms associated in GAP and the independent ones, make use of the possessed production factors. The comparison of these two groups subjected to research allowed to assess whether the mentioned entities can benefit from the integration. The obtained results did not process significant differences between the groups N and Z with regard to the use of production factors. The examined collective farms characterized considerable labor, land and capital resources. A slightly more advantageous situation can be observed in the case of land productivity in the group of associated entities. In the remaining two categories (labor and capital) more satisfactory situation featured independent collective farms from N group. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamski, A. (2008). Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
  2. Bagieński, S. (2003). Zasób organizacyjny rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich sytuacja finansowa. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  3. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2003). Wyposażenie w środki trwałe jako element konkurencyjności gospodarstw rolniczych. W: S. Urban (red.), Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, 1 (s. 390-395), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 983.
  4. Kosieradzka, A. (2004). Metody wielokryterialnej oceny produktywności. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 37-45.
  5. Krotowska, M., Mierzwa, D. (2015). Efekty wdrażania ustawy o grupach producentów rolnych z udziałem rolniczych spółdzielni produkcyjnych na przykładzie wybranego województwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(2), 133-138.
  6. Mierzwa, D. (2005). W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
  7. Minta, S., Tańska-Hus, B. (2009). Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 169-176.
  8. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  9. Wiatrak, A.P. (2001). Kierunki i uwarunkowania zmian organizacji gospodarstw rolniczych (wybrane aspekty). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3(5), 15-19.
  10. Witosław, K. (2002). Grupy producentów rolnych - szansą na usprawnienie działalności gospodarstw produkcyjnych w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, 112- 118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu