BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata
Employment in the Research and Development Sector in Selected Countries of the European Union and the World
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 333-346, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Polityka badawczo-rozwojowa, Placówki badawczo-rozwojowe, Innowacyjność, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
R&D policy, R&D facility research, Innovative character, Knowledge-based economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C65, O30, O57
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu poszczególnych czynników na zróżnicowanie krajów pod względem wielkości zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do liczebności ich populacji. W pracy przeanalizowano dwa takie czynniki: udział liczby zatrudnionych w B+R w całkowitej liczbie pracujących (tj. czynnik obrazujący znaczenie przypisywane badaniom i rozwojowi w rozpatrywanym kraju) oraz relację liczby pracujących do liczby mieszkańców w wieku 15 lat i więcej (tj. wskaźnik zatrudnienia). Do oceny wpływu odchyleń wymienionych czynników na odchylenie wielkości zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej w przeliczeniu na mieszkańca wykorzystano metodę logarytmiczną. Analiza przyczynowa pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, jak w dwudziestu sześciu wybranych krajach Unii Europejskiej i świata poszczególne czynniki wpływają na badaną zmienną, a zatem jaki jest kierunek i siła ich oddziaływania. Wyniki otrzymane dla Polski porównano z tymi uzyskanymi dla pozostałych krajów objętych analizą i na tej podstawie wyciągnięto wnioski końcowe.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine how particular factors affect the diversity of countries in terms of the number of employees in the research and development (R&D) sector compared with the number of their overall populations. Two factors are analysed in the study: the proportion of employment in the R&D sector to the total number of people employed (i.e. the factor showing the importance given to R&D in the country concerned) and the proportion of the total number of people employed to the number of inhabitants aged 15 and more (i.e. the employment rate). The logarithmic method has been used to assess the impact of deviations of these factors on the deviation of employment in the R&D sector in relation to the number of inhabitants. The causal analysis has allowed for answering the question of how each factor affects the variable in the selected twenty-six countries of the European Union and the world, i.e. what are the direction and strength of the influence. The results obtained for Poland are compared with those received for other countries covered by the analysis and the final conclusions are drawn on this basis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CZYŻEWSKI B., POLCYN J. (2016), Education quality and its drivers in rural areas of Poland, Eastern European Countryside 22, 197-227, DOI: 10.1515/eec-2016-0010.
 2. GABRUSEWICZ W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 3. GRĄDZIEL M. (2015), Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 44, 151-162, DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.14.
 4. KASZUBOWSKI J. (2004), Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk.
 5. KŁAK M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 6. KUŹNIAR K. (2007), Znaczenie kapitału ludzkiego dla realizacji koncepcji gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, [w:] Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, red. J. Poteralski, Wydawnictwo PRINT GROUP, Szczecin.
 7. NAHOTKO S. (1998), Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo TNOiK, Bydgoszcz.
 8. POLCYN J. (2017), Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, DOI: 10.14595/001.
 9. PURGAŁ-POPIELA J. (2006), ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
 10. Rocznik Demograficzny 2016, (2016), GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, (2015), GUS, Warszawa.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, (2016), GUS, Warszawa.
 13. SANDU S., ANGHEL I. (2012), New challenges for R&D and innovation in Romania, Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica 14, 618-627.
 14. SOSZYŃSKA E. (2012), Modernizacja technologiczna, potencjał społeczny w wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski, [w:] Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 2: Modernizacja, red. M. G. Woźniak, PWN, Warszawa.
 15. TURCZAK A. (2013), Wydajność pracy i udział ludności pracującej a PKB per capita w krajach Unii Europejskiej, [w:] Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, red. P. Zwiech, Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczecin.
 16. TURCZAK A. (2016), Analiza przyczynowa różnic w wielkości nakładów na badania i rozwój w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 276, 22-36. WELFE W. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 17. WOŹNIAK M. G., JABŁOŃSKI Ł., SOSZYŃSKA E., FIRSZT D., BAL-WOŹNIAK T. (2015), Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 18. ŻWIRBLA A. (2001), Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek.
 19. ŻWIRBLA A. (2007), Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu