BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sulimowska-Formowicz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Źródła korzyści z działania skutecznych międzynarodowych zespołów wirtualnych
Benefits' Sources of Effective Global Virtual Teams
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 7-18, rys., bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe
Zespół wirtualny, Zróżnicowanie kulturowe, Lider w grupie, Globalizacja gospodarki
Virtual team, Cultural diversity, Team leader, Economic globalization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie rozwoju technologii informacyjnych wyłania się nowe rozwiązanie strukturalne, określane jako zespół wirtualny. Krytyczna analiza literatury pozwoliła autorkom zdefiniować skuteczności wirtualnych zespołów oraz wskazać na potencjał drzemiący w zespołach wirtualnych, który może być wykorzystany do poprawy efektywności organizacji. Uważa się, że skuteczne zespoły wirtualne umożliwiają organizacjom szybsze dostosowanie się do globalnej gospodarki i zmniejszenie kosztów operacyjnych organizacji. Badania wskazują także, że z punktu widzenia skuteczności międzynarodowych zespołów wirtualnych niezmiernie ważne jest zrozumienie roli, jaką odgrywa lider w ich funkcjonowaniu.(abstrakt oryginalny)

In the era of information technologies a new structural solution emerges, known as a virtual team. Basing on critical analysis of literature the article aims to answer the questions concerning effectiveness of virtual teams and whether the use of virtual teams leads to greater efficiency of organizations. Authors point at potential benefits associated with the use of this form of cooperation, potential of virtual teams, which can be used to improve efficiency of organizations, and define the effectiveness of virtual teams. It is believed that virtual teams enable organizations to adapt quickly to the global economy and to reduce their operational costs. Research indicates that in order to build effective virtual teams it is extremely important to understand the role of leadership in these teams.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andressen P., Konradt U., Neck C.P. (2012), The Relation Between Self-Leadership and Transformational Leadership: Competing Models and the Moderating Role of Virtuality, "Journal of Leadership & Organizational Studies", No. 20(10), s. 1-15.
 2. Antonakis J., Avolio B.J., Sivasubramaniam N. (2003), Context and Leadership: An Examination of the Nine-Factor Full-Range Leadership Theory Using the Multifactor Leadership Questionnaire, "Leadership Quarterly", No. 14, s. 261-295.
 3. Baba M.L., Gluesing J., Ratner H., Wagner K.H. (2004), The Contexts of Knowing: Natural History of a Globally Distributed Team, "Journal of Organizational Behavior", No. 25(5), s. 547-587.
 4. Bergiel B.J., Bergiel E.B., Balsmeier P.W. (2008), Nature of Virtual Teams: A Summary of Their Advantages and Disadvantages, "Management Research News", No. 31(2), s. 99-110.
 5. Berry G.R. (2011), Enhancing Effectiveness on Virtual Teams, "Journal of Business Communication", No. 48(2).
 6. Bjerke B. (2004), Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 280.
 7. Brown J.S. (1998), Internet Technology in Support of the Concept of Communities of Practice. The Case of Xerox, "Accounting, Management and Information Technology", No. 8, s. 227-236.
 8. Brzozowski M. (2010), Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 9. Carte T.A., Chidambaram L., Becker A. (2006), Emergent Leadership in Self-Managed Virtual Teams: A Longitudinal Study of Concentrated and Shared Leadership Behaviors, "Group Decision and Negotiation", No. 15, s. 323-343.
 10. Derven M. (2016), Four Drivers to Enhance Global Virtual Teams, "Industrial and Commercial Training", No. 48(1), s. 1-8.
 11. DiStefano J.J., Maznevski M.L. (2000), Creating Value with Diverse Teams in Global Management, "Organizational Dynamics", No. 29, s. 45-63.
 12. Drucker P.F. (1994), Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik.
 13. Duarte D.L., Snyder N.T. (2001), Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, Jossey Bass, San Francisco.
 14. Dubé L., Paré G. (2001), Global Virtual Teams, "Communications Of The ACM", No. 44(12), s. 71-73.
 15. Evaristo R. (2003), The Management of Distributed Projects Across Cultures, "Journal of Global Information Management", No. 11(4), s. 58-70.
 16. Garton C., Wegryn K. (2006), Managing Without Walls: Maximize Success with Virtual, Global, and Cross-Cultural Teams, MC Press, LLC, Double Oak, TX.
 17. Gibson C., Cohen S. (2003), Virtual Teams That Work: Creating Conditions for Virtual Team Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco.
 18. Godar S.H., Ferris S.P. (2004), Virtual and Collaborative Teams: Process, Technologies and Practice, Idea Group Publishing, London.
 19. Hardin A.M., Fuller M.A., Davison R.M. (2007), I Know I Can, But Can We? Culture and Efficacy Beliefs in Global Virtual Teams, "Small Group Research", No. 38, s. 130-155.
 20. Harris P.R., Moran R.I. (1987), Managing Cultural Differences, Gulf Publishing Company, Houston, s. 23-24.
 21. Hertel G., Geister S., Konradt U. (2005), Managing Virtual Teams: A Review of Current Empirical Research, "Human Resource Management Review", No. 15, s. 69-95.
 22. Hertel G., Konradt U., Orlikowski B. (2004), Managing Distance by Interdependence: Goal Setting, Task Interdependence, and Team Based Rewards in Virtual Teams, "European Journal of Work and Organizational Psychology", No. 13, s. 1-28.
 23. Hinds P.J., Bailey D.E. (2003), Out of Sight, Out of Sync: Understanding Conflict in Distributed Teams, "Organization Science", No. 14(6), s. 615-632.
 24. Hinds P.J., Kiesler S. (2002), Distributed Work, MIT Press, Cambridge, MA.
 25. Horwitz F.M., Bravington D., Silvis U. (2006), The Promise of Virtual Teams: Identifying Key Factors in Effectiveness and Failure, "Journal of European Industrial Training", No. 30(6), s. 472-494.
 26. Jarvenpaa S.L., Leidner D.E. (1999), Communication and Trust in Global Virtual Teams, "Organization Science", No. 10(6), s. 791-815.
 27. Jasiński Z. (1999), Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 28. Johnson P., Heimann V., O'Neill K. (2001), The "Wonderland" of Virtual Teams, "Journal of Workplace Learning", No. 13(1), s. 24-30.
 29. Jones R., Oyung R., Pace L. (2005), Working Virtually: Challenges of Virtual Teams, Cybertech Publishing, Hershey, PA.
 30. Kahai S., Avolio B. (2006), Leadership Style, Anonymity, and the Discussion of an Ethical Issue in an Electronic Context, "International Journal of e-Collaboration", No. 2(2), s. 1-26.
 31. Kahai S.S., Sosik J.J., Avolio B.J. (2003), Effects of Leadership Style, and Rewards on Creativity-Relevant Processes and Outcomes in an Electronic Meeting Context, "Leadership Quarterly", No. 14, s. 499-524.
 32. Kankanhalli A., Tan B.C.Y., Wei K.-K. (2006), Conflict and Performance in Global Virtual Teams, "Journal of Management Information Systems", No. 23(3), s. 237-274.
 33. Kerber K.W., Buono A.F. (2004), Leadership Challenges in Global Virtual Teams: Lessons from the Field, "SAM Advanced Management Journal", No. 69(4), s. 4-10.
 34. Konecki T., Chomczyński P. (2007), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13.
 35. Kotlarsky J., Oshri I. (2005), Social Ties, Knowledge Sharing and Successful Collaboration in Globally Distributed System Development Projects, "European Journal of Information Systems", No. 14, s. 37-48.
 36. Kozlowski S., Ilgen D. (2006), Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams. Psychological Science In The Public Interest, "Psychological Science in the Public Interest", Vol. 7, No. 3, s. 77-124.
 37. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 38. Lipnack J., Stamps J. (2000), Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology, Wiley, Hoboken, NJ.
 39. Mankin D., Cohen S. (2003), Business Without Boundaries: An Action Framework For Collaborating Across Time, Distance, Organization, and Culture, Jossey-Bass, San Francisco.
 40. Martins L.L., Gilson L.L., Maynard M.T. (2004), Virtual Teams: What Do We Know and Where Do We Go From Here? "Journal of Management", No. 30(6), s. 805-835.
 41. Matveev A.V., Milter R.G. (2004), The Value of Intercultural Competence For Performance of Multicultural Teams, "Team Performance Management: An International Journal", No. 10(5/6), s. 104-111.
 42. Maznevski M.L., Chudoba K.M. (2000), Bridging Space Over Time: Global Virtual Team Dynamics and Effectiveness, "Organisation Science", No. 11(5), s. 473-492.
 43. Maznevski M.L., Davison S., Jonsen K. (2006), Global Virtual Team Dynamics and Effectiveness [w:] G. Stahl, I. Bjorkman (red.). Handbook of Research in International Human Resource Management, Edward Elgar, Cheltenham-Norhampton, MA, s. 364-384.
 44. Michalak J.M. (2012), Międzynarodowe zespoły wirtualne - zalety i ograniczenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 703, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88, s. 307-316.
 45. Nemiro J. (2004), Creativity in Virtual Teams: Key Components For Success, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco.
 46. Pollak A.J. (2010), Świadoma regulacja wpływu w zespole wirtualnym i jej związki z efektywnością zespołu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, rozprawa doktorska.
 47. Ravlin E.C., Thomas D.C., Ilsev A. (2000), Beliefs About Values, Status and Legitimacy in Multicultural Groups: Influences on Intragroup Conflict [w:] P.C. Earley, H. Singh (red.), Innovations in International and Crosscultural Management, Sage, Thousand Oaks, CA, s. 17-51.
 48. Rees-Caldwell K., Pinnington A.H. (2012), National Culture Differences in Project Management: Comparing British and Arab Project Managers' Perceptions of Different Planning Areas, "International Journal of Project Management", No. 31(2), s. 212-227.
 49. Shachaf P. (2008), Cultural Diversity and Information and Communication Technology Impacts on Global Virtual Teams: An Exploratory Study, "In Information & Management", No. 45, s. 131-142.
 50. Sobel-Lojeski K., Reilly R. (2006), The Role of Virtual Distance in Innovation and Success, Paper presented at the HICSS 39th Annual Conference, Kauai, HI.
 51. Staples D.S., Cameron A.F. (2004), Creating Positive Attitudes in Virtual Teams Members [w:] S.H. Godar, S.P. Ferris (red.), Virtual and Collaborative Teams: Process, Technologies and Practice, Idea Group Publishing, Hershey.
 52. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 53. Wickramasinghe V., Nandula S. (2015), Diversity in Team Composition, Relationship Conflict and Team Leader Support on Globally Distributed Virtual Software Development Team Performance, "Strategic Outsourcing: An International Journal", No. 8(2/3), s. 138-155.
 54. Zakaria N., Amelinckx A., Wilemon D. (2004), Working Together Apart? Building a Knowledge-Sharing Culture for Global Virtual Teams, "Creativity & Innovation Management", No. 13(1), s. 15-29.
 55. Zander L., Mockaitis A.I., Butler C.L. (2012), Leading Global Teams, "Journal of World Business", No. 47, s. 592-603.
 56. Zhou N., Gifford W.M., Ratakonda K., Westerwick G.H., Engel C. (2014), On the Quantification of Global Team Performance and Profitability, SCC'14 Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Services Computing, IEEE Computer Society Washington, DC, s. 378-385.
 57. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 58. [www 1] Society for Human Resource Management (2012), SHRM Survey Findings: The Top Workplace Trends According to HR Professionals Virtual Teams, https://www.shrm.org/research/futureworkplacetrends/documents/130146%20workplace_forecast_full (dostęp: 6.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu