BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wlazły Agnieszka (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie)
Tytuł
Wpływ zasobów środowiskowych na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich na przykładzie Gminy Stare Miasto
The Impact of Environmental Resources on the Economic Development of Rural Areas Using the Example of the Stare Miasto Municipality
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 361-385, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Wzrost gospodarczy, Obszary wiejskie
Sustainable development, Environmental protection, Economic growth, Rural areas
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C14, F36
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Stare Miasto
Stare Miasto municipality
Abstrakt
Ogólna sytuacja ekonomiczna na obszarach wiejskich jest obecnie uznawana za bardzo trudną. Na obszarach miejskich, za wyjątkiem stolic regionów i miast powiatowych, stwierdza się niewystarczające inicjatywy stymulujące rozwój wiejski. Z powodu niekorzystnych warunków dla rozwoju biznesu, prowadzenia projektów inwestycyjnych oraz dominacji rolnictwa w ogólnej gospodarce, obszary wiejskie nie są uznawane za atrakcyjne do zamieszkania i rozwoju przedsiębiorstw. Można więc wnioskować, że obszary wiejskie charakteryzują się brakiem harmonii pomiędzy ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi wymiarami procesów rozwojowych. Publikacja ta pokazuje, że właściwe wykorzystanie zasobów środowiska na obszarach wiejskich może być korzystne dla ich rozwoju ekonomicznego. Dobrym przykładem tego zjawiska jest gmina Stare Miasto w Polsce, gdzie obecność dwóch węzłów autostradowych w sposób istotny wpływa na ekonomię tego regionu. Głównym celem tej publikacji jest rozpoznanie efektów zastosowania zasobów środowiska dostępnych na obszarach wiejskich na ich rozwój ekonomiczny na przykładzie konkretnej gminy wiejskiej. Główna hipoteza postawiona w tej publikacji mówi o tym, że wykorzystanie zasobów środowiska ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich w gminie Stare Miasto. Proces badawczy obejmuje następujące etapy: przegląd literatury polskiej i międzynarodowej oraz różnych czasopism; określenie głównego celu i hipotez; analizę strategii rozwoju dla gminy Stare Miasto na lata 2015 do 2025; ocenę szans i zagrożeń związanych z ekonomicznym wykorzystaniem zasobów naturalnych; oraz przedstawienie wniosków wyciągniętych z tych rozważań.(abstrakt oryginalny)

The overall economic situation in rural areas is considered to be very difficult today. In urban regions, except for provincial capitals and district towns, there are insufficient incentives stimulating rural development. Due to unfavourable conditions for developing business, conducting investment projects and the dominance of agriculture in the overall economy, rural areas are not considered attractive for living and developing entrepreneurship. It can be therefore concluded that rural areas are characterized by a lack of harmony between economic, environmental and social dimensions of developmental processes. This publication shows that an appropriate use of environmental resources in rural areas may be beneficial for their economic development. A good example of this phenomenon is the Stare Miasto municipality in Poland, where the presence of two motorway nodes significantly affects the economy of this region. The main objective of this publication is to recognize the effects of the use of environmental resources available in rural areas on their economic development using the example of a particular rural municipality. The main hypothesis set forth in this publication is that the use of environmental resources has a positive effect on the economic development of rural areas in the Stare Miasto municipality. The research process consists of the following stages: reviewing Polish and international literature and various magazines; developing the main objective and hypotheses; analysing the development strategy for the Stare Miasto municipality between 2015 and 2025; assessing opportunities and threats related to the economic use of natural resources; and presenting conclusions drawn from the considerations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAŃSKI J. (2011), Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. nauk. M. Halamska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Stare Miasto: http://bip.stare-miasto.pl (data dostępu: 23.01.2017).
 3. CZAJA S., BECLA A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. DOBRZAŃSKA B., DOBRZAŃSKI G., KIEŁCZEWKSI D. (2010), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. FALKOWSKI J. (1997), Rozwój i restrukturyzacja gospodarki rolnej i obszarów wiejskich w układach lokalnych, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. nauk. W. Maik, Biuletyn Z. 177, PAN KPZK, Warszawa.
 6. GRACZYK A. (2010), Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne, Ekonomia i Środowisko 1 (23).
 7. GROSSE T. G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne 1 (8).
 8. KALETA A. (1998), Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z UE. FAPA, UMK, SGGW, Toruń.
 9. KAPUSTA F. (2005), Podstawy zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. nauk. M. Kłodziński, W. Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 10. KIEŁCZEWSKA-ZALESKA M. (1972), Geografia osadnictwa: zarys problematyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 11. KRUK H. (2007), Znaczenie przyrodniczej konkurencyjności regionu dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. nauk. K. Michałowski, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
 12. KRUK H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 13. ŁOJEWSKI S. (2007), Ekonomia zasobów i środowiska, Wydawnictwo KPSW Bydgoszcz, Bydgoszcz.
 14. MICHALEWSKA-PAWLAK M. (2013), Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 15. PASZKOWSKI S. (2000), Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork, Rural Europe - future perspectives, Roczniki Naukowe SERiA, II, (4).
 16. PESSOA A., RUI SILVA M. (2009), Environment based innovation. Policy questions, Finisterra, XLIV, 88.
 17. Portal Wielkopolski Wschodniej: http://www.lm.pl (data dostępu: 24.01.2017).
 18. POSKROBKO B., POSKROBKO T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa.
 19. POUDYALA N. C., HODGESA D. G., CORDELLB H. K. (2008), The role of natural resource amenities in attracting retirees: Implications for economic growth Policy, Ecological Economics 68.
 20. PRZYGODZKA R. (2009), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. nauk. D. Kiełczewski, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
 21. Publikacja GUS: Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010, Warszawa 2013.
 22. RAKOWSKA J., WOJEWÓDZKA-WIEWIÓRSKA A. (2010), Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - Stan i perspektywa rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 23. Raport o stanie Gminy Stare Miasto: http://www.staremiasto.mserwer.pl (data dostępu: 23.01.2017).
 24. SŁODOWA-HEŁPA M. (2012), Rozwój zintegrowany - zasadniczy warunek modernizacji wsi, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24).
 25. STANNY M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 26. Strona internetowa Eurostatu (Europejskiego Urzędu Statystycznego): http://ec.europa.eu/Eurostat (data dostępu: 17.01.2017).
 27. Strona internetowa Gminy Stare Miasto: http://www.stare-miasto.pl (data dostępu: 23.01.2017).
 28. Strona internetowa GUS: http://www.stat.gov.pl (data dostępu: 17.01.2017).
 29. Strona internetowa OECD: http://www.oecd.org (data dostępu: 17.01.2017).
 30. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Koninie: http://www.powiat.konin.pl (data dostępu: 23.01.2017).
 31. Strona internetowa: http://koninskagazetainternetowa.pl (data dostępu: 24.01.2017).
 32. TERLUIN I. J. (2003), Differences in economic development in rural regions of advanced countries: an overview and critical analysis of theories, Journal of Rural Studies, 19.
 33. TKOCZ J. (1998), Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydaw. UŚ., Katowice.
 34. Uchwała Rady Gminy Stare Miasto nr VII/44/2003 z dnia 28.04.2003 r.
 35. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1612 z późn. zm.).
 36. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579).
 37. VAN DER PLOEG J. D., RENTING H., BRUNORI G., KNICKEL K., MANNION J., MARSDEN T., DE ROEST K., SEVILLA-GUZMÁN E., VENTURA F. (2000), Rural Development: From Practices and Policies towards Theory, Sociologia Ruralis, 40.
 38. WILKIN J. (2004), Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce?, Wieś i Rolnictwo, 2 (123).
 39. ZWOLIŃSKA-LIGAJ M. (2013), Management and use of natural resources in the development of rural economic functions in Lublin Voivodeship, Economic science for rural development, Proceedings of the international scientific conference, nr 31, Integrated and sustainable regional development, Jelgava.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu