BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikos von Rohrscheidt Armin (KulTour.pl Poznań)
Tytuł
Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej
An Outline of the Issues of Management in Cultural Tourism
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 8-55, tab., bibliogr. s. 52-55
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Zarządzanie turystyką, Dziedzictwo kulturowe
Cultural tourism, Tourism management, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst poświęcony jest zarządzaniu w turystyce kulturowej. Rozważania osadzone są w kontekście jego celów, różnorodności atrakcji, typów podejmowanych aktywności oraz sposobów organizacji. Artykuł prezentuje uwarunkowania zewnętrzne i sytuacyjne oraz wstępnie zarysowuje obszar działalności zarządczej w zakresie turystyki kulturowej. Autor zestawia i systematyzuje najważniejsze publikacje zawierające analizy cząstkowe. Podstawowe funkcje zarządzania zostają opisane w kontekście zróżnicowania form aktywności turystyczno-kulturowych, podmiotów zaangażowanych w tworzeniu jej oferty oraz rodzajów realizowanych programów, co umożliwia wyróżnienie zagadnień o kluczowym znaczeniu dla tej dziedziny i uzasadnia zastosowanie wybranych podejść i koncepcji. Szerzej opisane zostają strategie zarządzania, odpowiadające zamierzeniom i potrzebom zarządzających najczęściej występujących w Polsce rodzajów atrakcji, systemów eksploatacji oraz typowych obszarów docelowych turystyki kulturowej. (abstrakt oryginalny)

The paper reflects on the nature and key aspects of the management of cultural tourism. The considerations are embedded in the context of its objectives, the diversity of attractions, types of activity undertaken and ways of organizing. The article presents the external and situational conditions and outlines the area of management operations in the field of cultural tourism. Author compiles and systematizes the most important publications containing partial analysis. The basic functions of the management are described in the context of the diversity of activities, subjects involved in the development of its offer and the types of ongoing programs, which allows the award of issues of key importance to this area, and justifies the application of selected approaches and concepts. Widely described are management strategies, corresponding to the intentions and needs of the management of the most common types of Polish attractions, operating systems and typical target areas of cultural tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A., 2012, Analiza partnerstwa w sektorze publicznym według modelu SNA, [w:] G. Bełz, Ł. Wawrzynek (red.), Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania, UE Wrocław, Wrocław, s. 29-44
 2. Altkorn J., 2002, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa
 3. Alvarez M. Yüksel A., Go F., 2016, Heritage Tourism Destination. Preservation, Communication and Development, Cabi, Wallingford UK
 4. Ashworth, G., 1994, From history to heritage - from heritage to identity: in search of concepts and models, [w:] G. Ashworth, P. Larkham (red.) Building a New Heritage, Routledge, Londyn, s. 13-30
 5. Ashworth, G., Tunbridge, J. E., 1990, The Tourist-Historic City. Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City, Belhaven, Londyn
 6. Bednarczyk M., Wszendybył-Skulska E. (red.), 2013, Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka, CEDEWU, Warszawa
 7. Borzyszkowski J., 2011, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CEDEWU, Warszawa
 8. Bourne D. J., 2012, Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem siatki repertuaru, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 527-539
 9. Bugdol M., Jedynak P., 2012, Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Helion, Gliwice
 10. Conley Ch., 2007, Peak: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow, Jossey-Bass, San Francisco,
 11. Christou E., 2006, Heritage and Cultural Tourism: a Marketing-Focused Approach [w:] D. Leslie, H. Sigala (red.), International Cultural Tourism. Management, implications and cases, Routledge, s. 4-15
 12. Czernek K., 2012, Uwarunkowania współpracy na rzecz turystyki w regionie, Proksenia, Kraków
 13. Dębski M., 2009, Marka regionu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 50, s. 269-279
 14. Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B., 2010, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK, Warszawa
 15. Drucker P.F., 1999, Zarządzanie XXI wieku - Wyzwania, MT Biznes, Warszawa
 16. Dwyer L., Wickens E., 2013, Event Tourism and Cultural Tourism, Routledge, Oxon
 17. Dziadowiec J., 2016, Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów, "Turystyka Kulturowa", nr 3, s. 91-115
 18. Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, UJ, Kraków
 19. Gaweł Ł., 2006, Zabytkowe świątynie drewniane - model zarządzania na przykładzie kościoła Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, "Zarządzanie w kulturze" t. 7., s. 55-59
 20. Getz D., 1997, Event management and event tourism, Cognizant Corporation, Nowy Jork
 21. Glinka B., P. Hensel, 2012, Struktury i projektowanie organizacji, [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 267-284
 22. Gołuchowski J. Spyra Z. (red.), 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu, Warszawa
 23. Gountas S.C. , 2008, Zarządzanie w sferze organizacji imprez turystycznych, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE Warszawa, s. 74-93
 24. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. II, PWN, Warszawa, 2013
 25. Hagoort G., 1996, Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wyd. UJ, Kraków
 26. Hausmann A., 2001, Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking, Transcript, Bielefeld
 27. Heinze T., 2002, Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus. Ein Leitfaden für Museumsmanager, Woehler, Wiesbaden
 28. Hewison R., 1987, The Heritage Industry: Britain in a climate of decline, Methuen, Londyn
 29. Hochleitner J., (red.), 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Wyd. MZ, Malbork
 30. McKercher B., DuCros H., 2012, Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, Londyn, Nowy Jork
 31. Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonism to synergism "IDŌ Movement for Culture", vol. 8, s. 165-173
 32. International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999, Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico, ICOMOS,
 33. Kachniewska M., 2006, Tourism Quality Management, WSHiFM, Warszawa
 34. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja zarządzanie, PWE, Warszawa
 35. Kaczmarek J., Paluch M., 2015, Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna - wstęp do dyskusji, "Turystyka Kulturowa", nr 7, s. 54-76
 36. Kędziora A., 2013, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, "Problemy zarządzania", vol. 11, nr 4, s. 101-112
 37. Kostera M., Śliwa M., 2012, Zarządzanie XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer, Warszawa
 38. Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne [w:] A Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak, ROTWŁ, Łódź, s. 33-46
 39. Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa
 40. Kowalczyk A., Kowalczyk M., Kulczyk S., 2010, Zagospodarowania obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 56-77
 41. Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka Religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 765), Szczecin
 42. Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011, Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 647), Szczecin
 43. Kruczek Z., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i Turystyka - wspólnie zyskać, WSTiH, Łódź, s. 335-360
 44. Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków
 45. Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków
 46. Kurtyka M., Roth G., 2008, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Jak połączyć ludzi, wizję i organizację w służbie strategii, CeDeWu, Warszawa
 47. Mazurek G., 2012, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Pol-text, Warszawa
 48. McCormick R., 2014, Marketing Cultural and Heritage Tourism: A World of Opportunity, Left Coast Press, Walnut Creek, US
 49. McLean F., 1997, Marketing the Museum, Routledge, Londyn-Nowy Jork
 50. McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, Londyn i Nowy Jork
 51. Milarczyk A., 2012, Fenomen przedsiębiorczości społecznej, [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 238-250
 52. Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Potencjał, fenomen, perspektywy, KulTour.pl, Poznań
 53. Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków
 54. Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań
 55. Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych - analiza wybranych systemów polskich i europejskich, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 35-61
 56. Mikos v. Rohrscheidt A., 2013a, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków
 57. Mikos v. Rohrscheidt A., 2013b, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań
 58. Mikos v. Rohrscheidt A., 2013c, Eventy kulturalne Wielkopolski jako część potencjału turystyki kulturowej regionu, "Turystyka Kulturowa", nr 12, s. 6-24
 59. Mikos v. Rohrscheidt A., 2013d, Finansowanie zarządzania polskimi szlakami kulturowymi. W poszukiwaniu optymalnego modelu, "Ekonomiczne Problemy Turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 1 (21), s. 31-50
 60. Mikos v. Rohrscheidt A., 2014a, Funkcjonowanie polskich pomników historii w ramach szlaków turystyczno-kulturowych na przykładzie Szlaku Piastowskiego, [w:] J. Wyleżałek (red.), Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, t. I, WSTiJO, Warszawa, tom I, s. 235-269
 61. Mikos v. Rohrscheidt A., 2014b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków
 62. Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 6-46
 63. Morisi M. i in., 2012, Guida al Progetto Toscana Resort Castelfalfi. Sintesi del Piano di Fattibilità presentato da TUI, Sociolab, Montaione
 64. Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonism to synergism, "IDŌ - Movement for Culture", nr 8, s. 165-173
 65. Müllenmeister, H.M., 1997, Qualitätsmanagement in Tourismusunternehmen [w:] W. Pompl, M. G. Lieb (red.), Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg, s. 207-223
 66. Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. AE, Kraków
 67. Nierenberg B., 2013, Zarządzanie mediami: geneza, istota, koncepcje badawcze, "Problemy zarządzania", vol. 11, nr 4, s. 149-159
 68. Nowacki M, 2012a, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF Poznań
 69. Nowacki M., 2012b, Dziedzictwo i turystyka: relacje i ewolucja koncepcji [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Turystyka i kultura: wspólne korzenie, ROTWŁ Łódź, s. 35-50
 70. Panasiuk A., 2010, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, [w:] Z. Kroplewski, A., Panasiuk (red.), Turystyka religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, (t. 765), s. 366-377
 71. Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa
 72. Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 5-18
 73. Pine J., Gilmore J., 1999, The experience economy. Work Is Theatre and Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston
 74. Pender L., Sharpley R. (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa
 75. Plata-Alf D., 2014, "Organizacje bez ścian" - proces wirtualizacji przedsiębiorstw branży turystycznej, "Ekonomiczne problemy turystyki", nr 2 (26), s. 67-80.
 76. Pompl W., Lieb M. G. (red.), 1997, Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg
 77. Purchla J., (red.), 2011, Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 78. Richards G., Munsters W. (red.), 2010, Cultural Tourism Research Methods, CABI, Wallingford
 79. Ryan Ch., 2008, Marketing obszarów turystycznych a nowe technologie, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, s. 299-312
 80. Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa
 81. Stabryła A., 2011, Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mifles.pl, Kraków
 82. Staszewska J., 2009, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa
 83. Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenburg, Muenchen-Wien
 84. Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK
 85. Tubielewicz A., 2013, Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf (30.06.2015).
 86. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity z 3 września 2012), Dz.U. z 2012, poz. 987
 87. Weishäupl G., 2000, Stadfeste - Am Beispiel des Münchner Oktoberfestes, [w:] A. Dreyer (red.), Kulturtourismus, Oldenbourg, Monachium/Wiedeń, s. 287-297
 88. Wyrzykowska B., 2013, Kulturowe determinanty zarządzania talentami, "Problemy zarządzania", vol. 11, nr 4, s. 113-133
 89. Zmyślony P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, AE, Poznań
 90. Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Kraków
 91. Żminda T., 2013, Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze [w:] Ł. Sułkowski (red.) Zarządzanie organizacjami sieciowymi, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, s. 99-108
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu