BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guth Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Borychowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Polsce w polityce Unii Europejskiej w perspektywach finansowych na lata 2007-2013 i 2014-2020
Sustainable Development of Rural Areas in Poland in the European Union Policy and the Financial perspectives for 2007-2013 and 2014-2020
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 387-403, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie, Polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna
Sustainable development, Rural areas, Cohesion policy, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem głównym artykułu była ocena wpływu doboru celów i ich realizacji w ramach wspólnej polityki rolnej oraz polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich z perspektywy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych zagadnieniach: ocenie efektów realizacji WPR i polityki spójności na obszarach wiejskich w latach 2007-2013 oraz ocenie spójności i komplementarności instrumentów wpływających na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach WPR i polityki spójności w okresie programowania 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to evaluate the impact of selected objectives and their implementation as part of the Common Agricultural Policy (CAP) and the Cohesion Policy for the development of rural areas from the perspective of sustainable development. The analysis aims to assess the effects of the CAP and Cohesion Policy on rural areas between 2007 and 2013 and to evaluate the consistency and complementarity of instruments affecting rural development implemented under the CAP and Cohesion Policy between 2014 and 2020.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2017), Efekty wsparcia udzielanego przez ARiMR z unijnych programów pomocowych, http://www.arimr.gov.pl/programy-2002-2013/efekty-unijnej-pomocy-udzielanej-przez-arimr.html (data dostępu 13.03.2017).
 2. Dane ARiMR dotyczące Działania 214: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2017), Pomoc unijna, Wdrażane programy i działania - Dane liczbowe, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program rolnośrodowiskowy (stan na dzień 31.12.2015r.), http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_ sprawozdania/PROW_2007-2013/Rolnosrodowiskowe_/27012016_Rolnosrodowiskowe_ 7-13.pdf (data dostępu 13.03.2017).
 3. Dane ARiMR dotyczące Działania 211/212: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2017), Pomoc unijna, Wdrażane programy i działania - Dane liczbowe, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (stan na dzień 28-02-2014 r.), http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/24032014_ONW_ 7-13.pdf (data dostępu 13.03.2017).
 4. BORYS T. (2005), Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz oraz konsekwencje wyboru, [w:] Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 64-75.
 5. CZYŻEWSKI A., MATUSZCZAK A. (2011), Kwestia agrarna w panoramie dziejów, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 90, 5-23.
 6. CZYŻEWSKI A., STĘPIEŃ S. (2015), Finansowanie celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 ze środków polityki spójności. Propozycje pod rozwagę, Biuro analiz i dokumentacji, Zespół analiz i opracowań tematycznych, Opinie i ekspertyzy, Kancelaria Senatu, kwiecień 2015.
 7. FABER A. (2001), Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski, Biuletyn Informacyjny IUNG, Puławy, 15, 4-9.
 8. FIEDOR B., KOCISZEWSKI K. (2010), Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. HOWE K. S. (2005), Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia, [w:] Zawalińska K. (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 31-45.
 10. KIEŁCZEWSKI D. (2009), Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze - czynnik czy bariera rozwoju?, [w:] Skup M. (red.), Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych. Białystok.
 11. Komisja Europejska, Polityka spójności 2007-2013 - komentarze i teksty oficjalne, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007.
 12. KOWALEWSKI A. T. (2006), Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 13. KRASOWICZ S. (2005), Cechy rolnictwa zrównoważonego, [w:] Zegar J. St. (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Wyd. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 14. MAJEWSKI E. (2007), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo, Wyd. SGGW, Warszawa.
 15. MATUSZCZAK A. (2013), Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2017), Ewaluacja ex-post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Część II (Zadanie II) - Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat. Raport końcowy. FundEko, http://www.minrol. gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dokumenty- analizy-raporty/Analizy-i-raporty (data dostępu 13.03.2017).
 17. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2017), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działania PROW 2007-2013, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/ Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013 (data dostępu 13.03.2017).
 18. NIEWĘGŁOWSKA G., (red.) (2010), Analiza możliwości wykorzystania wskaźników powiązanych z produkcją zaproponowanych przez Komisję Europejską (KE) oraz zaproponowanie wskaźników specyficznych dla produkcji rolnej w Polsce w ramach delimitacji obszarów ONW w 2010 r., ekspertyza wykonana dla MRiRW, IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 19. PARZONKO A. (2013), Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, Wyd. SGGW, Warszawa.
 20. PONDEL H. (2013), Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. RAKOCZY B. (2009), Zasada zrównoważonego rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Poskrobko B. (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom I - Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 22. ROGALL H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 23. RUNOWSKI H. (2007), Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 93, z. 2, 13-26.
 24. Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 25. STANIAK M. (2009), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 9, z. 3 (27), 187-194.
 26. STANNY M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 27. SADOWSKI A. (2012), Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe 447, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 28. SŁODOWA-HELPA M. (2013), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 29. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 26.10.2012.
 30. WILKIN J. (2007), Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, [w:] VIII Kongres Ekonomistów Polskich: "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada 2007 www.pte.pl/pliki/0/247/pte-kongreswilkin.doc (dostęp: 20.02.2017).
 31. WOŚ A. (1998), Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego (raport końcowy). Sformułowanie strategii rozwoju, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.
 32. ZAWISZA S., KOSTRZAK D. (2008), Wpływ integracji z Unią Europejską na zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich społeczności lokalnych w opinii badanych rolników powiatu inowrocławskiego, [w:] Mickiewicz P., Gotkiewicz W. (red.) Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, t. II, Szczecin, 167-174.
 33. ZEGAR J. S. (2005), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, nr 11, IERiGŻ, Warszawa.
 34. ZEGAR J. S. (2009), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Raport końcowy. Synteza i rekomendacje, Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, 175, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 35. ZEGAR J. S. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, Wyd. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/027
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu